Løsninger på nogle almindelige problemer er angivet nedenfor.

Batteri/skærm

 • Kameraet er tændt, men reagerer ikke : Vent til optagelsen slutter. Hvis problemet fortsætter, skal du slukke for kameraet. Hvis kameraet ikke slukker, skal du fjerne batteriet og sætte det i igen. Bemærk, at selvom data, der i øjeblikket optages, vil gå tabt, vil data, der allerede er blevet optaget, ikke blive påvirket af at fjerne batteriet.
 • Kameraet tager tid at slukke : Kameraet udfører et billedsensortjek. Fjern ikke batteriet, før kameraet er slukket.
 • Søgeren eller skærmen tænder ikke :

  • Vælg en anden skærmtilstand ved hjælp af skærmtilstandsknappen.
  • Støv, fnug eller andre fremmedlegemer på øjensensoren kan forhindre den i at fungere normalt. Rengør øjensensoren med en blæser.
 • Søgeren er ude af fokus : Drej dioptrijusteringskontrollen for at fokusere søgeren. Hvis dette ikke løser problemet, skal du vælge AF-S , enkeltpunkts-AF og det midterste fokuspunkt og derefter indramme et motiv med høj kontrast i det midterste fokuspunkt og trykke udløserknappen halvt ned for at fokusere kameraet. Med kameraet i fokus skal du bruge dioptrijusteringskontrollen til at bringe motivet i klart fokus i søgeren.
 • Skærmene slukker uden advarsel : Vælg længere forsinkelser for brugerdefineret indstilling c3 ( Forsinkelse fra slukning ).

Skydning

 • Kameraet tager tid at tænde : Slet filer eller mapper.
 • Udløseren er deaktiveret :

  • Hukommelseskortet er fuldt.
  • Hukommelseskortet er skrivebeskyttet ("låst").
  • Mode S valgt efter Bulb eller Time er valgt for lukkerhastighed i tilstand M .
  • Udløser låst er valgt for Tom tom udløserlås i opsætningsmenuen, og der er ikke isat noget hukommelseskort.
 • Kameraet reagerer langsomt på udløserknappen : Vælg Fra for brugerdefineret indstilling d3 ( eksponeringsforsinkelse ).
 • Der tages kun ét billede, hver gang der trykkes på udløserknappen i kontinuerlig udløsertilstande :

  • Slå HDR fra.
  • Hvis den indbyggede flash bruges med kontinuerlig lav hastighed eller kontinuerlig høj hastighed valgt til udløsertilstand, tages der kun ét billede, hver gang der trykkes på udløserknappen. Valg af kontinuerlig højhastighed (udvidet) muliggør burst-fotografering og deaktiverer den indbyggede flash.
 • Billeder er ude af fokus : For at fokusere ved hjælp af autofokus skal du vælge AF-A , AF-S , AF-C eller AF-F for fokustilstand. Hvis kameraet ikke er i stand til at fokusere ved hjælp af autofokus ( 0 Autofokus ), skal du bruge manuel fokus eller fokuslås.
 • Der lyder ikke bip, hvis :

  • Fra er valgt for bip-indstillinger > bip til/fra i opsætningsmenuen.
  • AF-C er valgt til fokustilstand, eller AF-A er valgt, og kameraet optager med AF-C .
  • Til er valgt for Stille fotografering i fotooptagelsesmenuen.
  • Kameraet er i filmtilstand.
 • Hele spektret af lukkertider er ikke tilgængeligt : En blitz i brug. Flashsynkroniseringshastighed kan vælges ved hjælp af brugerdefineret indstilling e1 ( Flashsynkroniseringshastighed ); Når du bruger kompatible flashenheder, skal du vælge 1/200 s (Auto FP) for at få adgang til hele spektret af lukkertider.
 • Fokus låses ikke, når udløserknappen trykkes halvt ned : Når AF-C er valgt til fokustilstand eller AF-A er valgt, og kameraet optager med AF-C , kan fokus låses ved at trykke på A ( L ) knap.
 • Fokuspunktet kan ikke ændres : Valg af fokuspunkt er ikke tilgængeligt i auto-område-AF; vælge en anden AF-områdetilstand.
 • Kameraet er langsomt til at optage billeder : Slå lang eksponeringsstøjreduktion fra.
 • Fotografier og film ser ikke ud til at have den samme eksponering som forhåndsvisningen, der vises på displayet : For at få vist effekterne af ændringer af indstillinger, der påvirker eksponering og farve, skal du vælge Til for brugerdefineret indstilling d7 ( Anvend indstillinger til livevisning ). Bemærk, at ændringer af Skærmens lysstyrke og Søgerens lysstyrke ikke har nogen effekt på billeder, der er optaget med kameraet.
 • Flimmer eller striber vises i filmtilstand : Vælg Flimmerreduktion i filmoptagelsesmenuen, og vælg en indstilling, der matcher frekvensen af den lokale AC-strømforsyning.
 • Lyse områder eller bånd vises i visningen gennem objektivet : Billedet indrammes under blinkende skilt, blitz eller anden lyskilde med kort varighed.
 • Pletter vises på fotografier : Rens de forreste og bagerste linseelementer. Hvis problemet fortsætter, skal du rense billedsensoren som beskrevet i "Rengøring af billedsensoren" ( 0 Rengøring af billedsensoren ) eller kontakte en Nikon-autoriseret servicerepræsentant.
 • Bokeh er uregelmæssig : Med hurtige lukkertider og/eller hurtige objektiver kan du bemærke uregelmæssigheder i, hvordan bokeh er formet. Effekten kan afbødes ved at vælge langsommere lukkertider og/eller højere f-tal.
 • Billeder er påvirket af mærkbare spøgelser eller flare : Du kan bemærke spøgelser eller flare i billeder, der inkluderer solen eller andre skarpe lyskilder. Disse effekter kan afbødes ved at montere en modlysblænde eller ved at komponere billeder med skarpe lyskilder godt uden for billedet. Du kan også prøve teknikker som at fjerne linsefiltre, vælge en anden lukkerhastighed eller bruge lydløs fotografering.
 • Optagelsen slutter uventet eller starter ikke : Optagelsen kan afsluttes automatisk for at forhindre beskadigelse af kameraets interne kredsløb, hvis den omgivende temperatur er høj, eller kameraet har været brugt flittigt til burst-optagelse, filmoptagelse eller lignende. Hvis du ikke kan optage, fordi kameraet er overophedet, skal du vente på, at de interne kredsløb er afkølet og derefter prøve igen. Bemærk, at kameraet kan føles varmt at røre ved, men dette indikerer ikke en funktionsfejl.
 • Billedartefakter vises på displayet under optagelse : "Støj" (tilfældigt fordelte lyse pixels, tåge eller linjer) og uventede farver kan forekomme, hvis du zoomer ind på visningen gennem objektivet. Tilfældigt fordelte lyse pixels, tåge eller lyse pletter kan også opstå som følge af stigninger i temperaturen i kameraets interne kredsløb under optagelse; sluk kameraet, når det ikke er i brug. Ved høj ISO-følsomhed kan støj blive mere mærkbar ved lange eksponeringer eller i billeder, der er optaget, når kameraets temperatur er forhøjet. Bemærk, at fordelingen af støj i displayet kan afvige fra det endelige billede. For at reducere støj skal du justere indstillinger såsom ISO-følsomhed, lukkerhastighed eller Active D-Lighting.
 • Kameraet kan ikke måle hvidbalance : Motivet er for mørkt eller for lyst.
 • Billeder kan ikke vælges som kilde til forudindstillet hvidbalance : De pågældende billeder blev lavet med en anden kameramodel.
 • Hvidbalancebracketing er ikke tilgængelig :

  • En NEF (RAW) eller NEF+JPEG billedkvalitetsindstilling er valgt for billedkvalitet.
  • Multieksponering eller HDR-fotografering (high dynamic range) er aktiveret.
 • Effekterne af Picture Controls er forskellige fra billede til billede : Auto er valgt for Set Picture Control , en Picture Control baseret på Auto er valgt, eller A (auto) er valgt for Hurtig skarp , kontrast eller mætning. Vælg en anden indstilling for at få ensartede resultater over en serie fotografier.
 • Måling kan ikke ændres : Autoeksponeringslås er aktiveret.
 • Eksponeringskompensation kan ikke bruges : I tilstand M påvirker eksponeringskompensation kun visningen i eksponeringsindikatoren; lukkertid og blænde påvirkes ikke.
 • Støj (farvede pletter eller andre artefakter) vises i langtidseksponeringer : Aktiver langtidseksponeringsstøjreduktion.
 • AF-hjælpelyset lyser ikke :

  • Vælg Til for brugerdefineret indstilling a8 ( Indbygget AF-hjælpelys ).
  • Illuminatoren lyser ikke i filmtilstand.
  • Illuminatoren lyser ikke i følgende fokustilstande: AF-C (inklusive når AF-A er valgt, og kameraet optager med AF-C ) og MF .
 • Lyd optages ikke med film :

  • Mikrofon fra er valgt for Mikrofonfølsomhed i filmoptagelsesmenuen.
  • Manuel er valgt for Mikrofonfølsomhed i filmoptagelsesmenuen, og en lav værdi er valgt.

Afspilning

 • NEF (RAW)-billeder afspilles ikke : Billederne blev taget med billedkvaliteten NEF + JPEG.
 • Kameraet viser ikke billeder, der er optaget med andre kameraer : Billeder, der er optaget med andre kameramærker, vises muligvis ikke korrekt.
 • Nogle fotos vises ikke under afspilning : Vælg Alle for mappen Afspilning .
 • "Høje" (portræt) fotos vises i "bred" (liggende) orientering :

  • Vælg Til for Rotate tall i afspilningsmenuen.
  • Billederne vises i billedgennemgang.
  • Kameraet pegede op eller ned, da billedet blev taget.
 • Billeder kan ikke slettes :

  • Hukommelseskortet er skrivebeskyttet ("låst").
  • Billederne er beskyttet.
 • Billeder kan ikke retoucheres : Billedet kan ikke redigeres med dette kamera.
 • Kameraet viser en meddelelse om, at mappen ikke indeholder nogen billeder : Vælg Alle for mappen Afspilning .
 • Billeder kan ikke udskrives : NEF (RAW)-fotos kan ikke udskrives med direkte USB-forbindelse. Overfør billederne til en computer, og udskriv dem ved hjælp af NX Studio. NEF (RAW)-billeder kan gemmes i JPEG-format ved hjælp af NEF (RAW)-behandlingsindstillingen i retoucheringsmenuen.
 • Billeder vises ikke på HDMI-enheder : Bekræft, at et HDMI-kabel (tilgængelig separat) er tilsluttet.
 • Output til HDMI-enheder fungerer ikke som forventet :

  • Kontroller, at HDMI-kablet er korrekt tilsluttet.
  • Tjek igen efter at have valgt Nulstil alle indstillinger i opsætningsmenuen.
 • Computere viser ikke NEF (RAW)-billeder på samme måde, som kameraet gør : Tredjepartssoftware viser ikke effekter af Picture Controls, Active D-Lighting, vignetkontrol eller lignende. Brug NX Studio.
 • Billeder kan ikke overføres til en computer : Computerens operativsystem er ikke kompatibelt med kameraet eller billedoverførselssoftwaren. Brug en kortlæser eller kortplads til at kopiere billederne til en computer.

Bluetooth og Wi-Fi (trådløse netværk)

 • Smartenheder viser ikke kameraets SSID (netværksnavn) :

  • Bekræft, at Deaktiver er valgt for Flytilstand i kameraets opsætningsmenu.
  • Bekræft, at Aktiver er valgt for Opret forbindelse til smartenhed > Parring (Bluetooth) > Bluetooth-forbindelse i kameraets opsætningsmenu.
  • Bekræft, at Wi-Fi er blevet aktiveret ved at bruge indstillingen Opret forbindelse til smartenhed > Wi-Fi-forbindelse i opsætningsmenuen.
  • Prøv at slå smartenhedens Wi-Fi fra og derefter til igen.
 • Kameraet kan ikke oprette forbindelse til trådløse printere og andre trådløse enheder : Dette kamera kan kun oprette forbindelse til computere og smartenheder.

Diverse

 • Optagelsesdatoen er ikke korrekt : Kamerauret er mindre nøjagtigt end de fleste ure og husholdningsure. Tjek uret regelmæssigt mod mere præcise ure og nulstil efter behov.
 • Nogle menupunkter kan ikke vælges : Nogle indstillinger er ikke tilgængelige ved visse kombinationer af indstillinger, eller når der ikke er isat et hukommelseskort.
 • Kameraet reagerer ikke på ML-L7 fjernbetjeningen :

  • Den valgfrie ML-L7 fjernbetjening har ikke oprettet forbindelse til kameraet. Tryk på tænd/sluk-knappen på fjernbetjeningen. Hvis L ikke vises på kameraets optagedisplay, skal du parre kameraet med fjernbetjeningen igen.
  • Bekræft, at Aktiver er valgt for indstillingerne for trådløs fjernbetjening (ML-L7) > Trådløs fjernforbindelse i opsætningsmenuen.
  • I opsætningsmenuen skal du bekræfte, at: Deaktiver er valgt for Flytilstand , Deaktiver er valgt for Opret forbindelse til smartenhed > Parring (Bluetooth) > Bluetooth-forbindelse , og Deaktiver er valgt for Opret forbindelse til pc > Wi-Fi-forbindelse .
 • Kameraet kan ikke parres med ML-L7 fjernbetjeningen : Bekræft, at Deaktiver er valgt for flytilstand i opsætningsmenuen.