Fokus kan justeres automatisk, manuelt eller ved hjælp af touch-kontroller. Hvordan kameraet fokuserer er styret af dit valg af fokustilstand og AF-områdetilstand.

Valg af fokustilstand

Fokustilstanden styrer, hvordan kameraet fokuserer. Fokustilstanden kan vælges ved hjælp af fokustilstandspunkterne i menuen i og foto- og filmoptagelsesmenuerne ( 0 Fokustilstand , Fokustilstand , Fokustilstand ).

Ved standardindstillinger kan fokustilstanden også vælges ved at holde Fn2- knappen nede og dreje hovedkommandohjulet ( 0 Funktionsknapperne ( Fn1 og Fn2 ) ).

Mulighed Beskrivelse
AF-A AF-tilstand auto-skift
 • Kameraet bruger AF-S til stationære motiver, AF-C til motiver, der er i bevægelse.
 • Automatisk omskiftning af AF-tilstand er kun tilgængelig i fototilstand.
AF-S Enkelt AF Til stationære emner. Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere. Hvis kameraet er i stand til at fokusere, vil fokuspunktet skifte fra rødt til grønt; fokus låses, mens udløserknappen trykkes halvt ned. Hvis kameraet ikke kan fokusere, blinker fokuspunktet rødt, og udløseren deaktiveres.
AF-C Kontinuerlig AF Til motiver i bevægelse. Kameraet fokuserer kontinuerligt, mens udløserknappen trykkes halvt ned; hvis motivet bevæger sig, vil kameraet forudsige den endelige afstand til motivet og justere fokus efter behov. Ved standardindstillinger kan lukkeren kun udløses, hvis motivet er i fokus (fokusprioritet), men dette kan ændres, så lukkeren kan udløses til enhver tid (udløserprioritet) ved brug af brugerdefineret indstilling a1 ( AF-C prioritetsvalg ).
AF-F AF på fuld tid Kameraet justerer kontinuerligt fokus som reaktion på motivets bevægelse eller ændringer i kompositionen. Når udløserknappen trykkes halvt ned, skifter fokuspunktet fra rødt til grønt, og fokus låses. Denne indstilling er kun tilgængelig i filmtilstand.
MF Manuel fokus Fokuser manuelt ( 0 Manuel fokus ). Lukkeren kan udløses, uanset om motivet er i fokus eller ej.

Autofokus

Skærmen kan blive lysere eller mørkere, mens kameraet fokuserer, og fokuspunktet kan nogle gange blive vist i grønt, når kameraet ikke er i stand til at fokusere. Kameraet kan muligvis ikke fokusere ved hjælp af autofokus i følgende situationer:

 • Motivet indeholder linjer parallelt med rammens lange kant
 • Motivet mangler kontrast
 • Motivet i fokuspunktet indeholder områder med skarpt kontrasterende lysstyrke eller inkluderer spotbelysning eller et neonskilt eller anden lyskilde, der ændrer lysstyrke
 • Flimmer eller bånd vises under lysstofrør, kviksølvdamp, natriumdamp eller lignende belysning
 • Der anvendes et kryds (stjerne) filter eller andet specialfilter
 • Motivet virker mindre end fokuspunktet
 • Motivet er domineret af regulære geometriske mønstre (f.eks. persienner eller en række vinduer i en skyskraber)

Sluk for kameraet

Fokuspositionen kan ændre sig, hvis du slukker og tænder for kameraet igen efter fokusering.

AF-områdetilstand

Fokuspunktet kan placeres ved hjælp af multivælgeren. AF-områdetilstand styrer, hvordan kameraet vælger fokuspunktet til autofokus. Standardindstillingen er Auto-område-AF , men andre indstillinger kan vælges ved hjælp af AF-område-tilstanden i menuen i og foto- og filmoptagelsesmenuerne ( 0 AF-områdetilstand , AF-områdetilstand , AF-områdetilstand ) .

Ved standardindstillinger kan AF-områdetilstand også vælges ved at holde Fn2- knappen nede og dreje på det underordnede kommandohjul ( 0 Funktionsknapperne ( Fn1 og Fn2 ) ).

Mulighed Beskrivelse
3 Pinpoint AF Anbefales til optagelser, der involverer statiske motiver, såsom bygninger, produktfotografering i studiet eller nærbilleder. Pinpoint AF bruges til præcis fokus på et valgt sted i billedet. Denne indstilling er kun tilgængelig, når fototilstand er valgt, og Enkelt AF er valgt for fokustilstand . Fokusering kan være langsommere end med enkeltpunkts-AF.
d Enkeltpunkts AF Kameraet fokuserer på et punkt valgt af brugeren. Brug med stationære motiver.
e Dynamisk område AF Kameraet fokuserer på et punkt valgt af brugeren. Hvis motivet kortvarigt forlader det valgte punkt, vil kameraet fokusere baseret på information fra omgivende fokuspunkter. Bruges til fotografier af atleter og andre aktive motiver, der er svære at indramme ved hjælp af enkeltpunkts-AF. Denne indstilling er kun tilgængelig, når fototilstand er valgt, og autoskift AF-tilstand eller Kontinuerlig AF er valgt for fokustilstand .
f Bredt område AF (S) Med hensyn til enkeltpunkts-AF , bortset fra at kameraet fokuserer på et bredere område, er fokusområderne for wide-area AF (L) større end dem for wide-area AF (S) . Bruges til snapshots eller fotos af motiver i bevægelse, der er svære at indramme ved hjælp af enkeltpunkts-AF, eller i filmtilstand for jævn fokus under panorering og vipning af billeder eller ved optagelse af motiver i bevægelse. Hvis det valgte fokusområde indeholder motiver i forskellige afstande fra kameraet, vil kameraet tildele prioritet til det nærmeste motiv.
g Bredt område AF (L)
h Auto-område AF
 • Kameraet registrerer automatisk motivet og vælger fokusområdet.
 • Brug ved lejligheder, hvor du ikke selv har tid til at vælge fokuspunktet, til portrætter eller til snapshots og andre øjeblikkelige billeder.
 • En gul ramme, der angiver fokuspunktet, vises omkring ansigterne på menneskelige motiver, som kameraet registrerer. Hvis der registreres øjne, vil det gule fokuspunkt i stedet vises over det ene eller det andet af deres øjne (ansigts-/øje-genkendelse AF). Dette frigør dig til at koncentrere dig om indramning og dit motivs udtryk, mens du fotograferer aktive portrætmotiver ( 0 Ansigts-/øjengenkendelse AF ).
 • Hvis Dyreregistrering til er valgt for brugerdefineret indstilling a2 ( Automatisk-AF-ansigts-/øjengenkendelse ), vises et gult fokuspunkt over ansigterne på hunde eller katte, som kameraet registrerer. Hvis der registreres øjne, vil det gule fokuspunkt i stedet vises over det ene eller det andet af deres øjne ( 0 Animal-Detection AF ).
 • Emnesporing ( 0 Emnesporing ) kan startes ved at trykke på J knappen. Brugerdefineret indstilling f2 ( Brugerdefinerede kontroller (optagelse) ) eller g2 ( Brugerdefinerede kontroller ) kan bruges til at konfigurere Fn1- eller Fn2 -knappen til at starte motivsporing af AF ( 0 f2: Brugerdefinerede kontroller (Optagelse) , g2: Brugerdefinerede kontroller ). Motivsporings-AF kan også tildeles til objektivets Fn- eller Fn2- knap ved hjælp af brugerdefineret indstilling f2 ( brugerdefinerede kontroller (optagelse) ).

s : Centerfokuspunktet

I alle AF-områdetilstande undtagen Auto-område AF vises en prik i fokuspunktet, når det er i midten af billedet.

Hurtigt fokuspunktvalg

For hurtigere valg af fokuspunkt skal du vælge Hvert andet punkt for brugerdefineret indstilling a3 ( Fokuspunkter bruges ) for kun at bruge en fjerdedel af de tilgængelige fokuspunkter. Antallet af tilgængelige punkter for Pinpoint AF og Wide-area AF (L) ændres ikke.

Ansigts-/øjengenkendelses-AF

Når du fotograferer portrætmotiver med auto-område-AF , skal du bruge brugerdefineret indstilling a2 ( auto-område-AF ansigts-/øjengenkendelse ) til at vælge, om kameraet registrerer både ansigter og øjne (ansigts-/øjengenkendelse AF) eller kun ansigter (ansigtsgenkendelse AF) ) af menneskelige portrætmotiver.

Fokuspunkt

 • Hvis Ansigts- og øjenregistrering er valgt, og et menneskeligt ansigt registreres, vil en gul ramme, der angiver fokuspunktet, vises rundt om motivets ansigt. Hvis kameraet registrerer motivets øjne, vil det gule fokuspunkt i stedet vises over det ene eller det andet af deres øjne. Ansigts- og øjenregistrering er aktiveret til enhver tid i b (auto)-tilstand.
 • Ansigter, der registreres, når Ansigtsregistrering er valgt, angives på samme måde med et gult fokuspunkt.
 • Hvis AF-C er valgt til fokustilstand, eller hvis kameraet optager med AF-C , når AF-A er valgt til fokustilstand, lyser fokuspunktet gult, når ansigter eller øjne registreres.
 • Hvis AF-S er valgt til fokustilstand, eller hvis kameraet optager med AF-S , når AF-A er valgt til fokustilstand, bliver fokuspunktet grønt, når kameraet fokuserer.
 • Hvis der registreres mere end ét menneskeligt ansigt eller øje, vises e og f -ikonerne på fokuspunktet. Du vil være i stand til at placere fokuspunktet over et andet ansigt eller øje ved at trykke på 4 eller 2 .
 • Hvis motivet ser væk, efter at deres ansigt er registreret, flyttes fokuspunktet for at spore deres bevægelse.
 • Under afspilning kan du zoome ind på det ansigt eller øje, der bruges til at fokusere, ved at trykke på J .

Ansigts-/øjengenkendelses-AF

 • Øjenregistrering er ikke tilgængelig i filmtilstand.
 • Øjne eller ansigter kan muligvis ikke registreres som forventet, hvis:

  • motivets ansigt fylder en meget stor eller meget lille del af rammen,
  • motivets ansigt er for stærkt eller for dårligt oplyst,
  • motivet har briller eller solbriller på,
  • motivets ansigt eller øjne er skjult af hår eller andre genstande, eller
  • motivet bevæger sig for meget under optagelsen.

Dyre-detektion AF

I andre tilstande end b vil kameraet registrere ansigter og øjne på hunde og katte (dyre-detektions-AF), når Dyre-detektion til er valgt for brugerdefineret indstilling a2 ( Auto-område-AF ansigts-/øjengenkendelse ). Dyreregistrering er aktiveret til enhver tid i f (kæledyrsportræt)-tilstand.

Fokuspunkt

 • Når kameraet registrerer et ansigt på en hund eller kat, vises en gul kant, der angiver fokuspunktet, rundt om motivets ansigt. Hvis kameraet registrerer motivets øjne, vil det gule fokuspunkt i stedet vises over det ene eller det andet af deres øjne.
 • Hvis AF-C er valgt til fokustilstand, eller hvis kameraet optager med AF-C , når AF-A er valgt til fokustilstand, lyser fokuspunktet gult, når ansigter eller øjne registreres.
 • Hvis AF-S er valgt til fokustilstand, eller hvis kameraet optager med AF-S , når AF-A er valgt til fokustilstand, bliver fokuspunktet grønt, når kameraet fokuserer.
 • Hvis mere end ét ansigt eller øje på en hund eller kat registreres, vises e og f -ikonerne på fokuspunktet. Du vil være i stand til at placere fokuspunktet over et andet ansigt eller øje ved at trykke på 4 eller 2 .
 • Under afspilning kan du zoome ind på det ansigt eller øje, der bruges til at fokusere, ved at trykke på J .

Dyre-detektion AF

 • Afhængigt af optageforholdene kan kameraet muligvis ikke registrere ansigter eller øjne fra nogle racer, når dyreregistrering er aktiveret. Alternativt kan kameraet vise en ramme omkring motiver, der ikke er ansigter eller øjne på hunde eller katte.
 • Øjne eller ansigter kan muligvis ikke registreres som forventet, hvis:

  • motivets ansigt fylder en meget stor eller meget lille del af rammen,
  • motivets ansigt er for stærkt eller for dårligt oplyst,
  • motivets ansigt eller øjne er skjult af pels eller andre genstande,
  • motivets øjne ligner i farven på resten af deres ansigt, eller
  • motivet bevæger sig for meget under optagelsen.
 • Øjenregistrering er ikke tilgængelig i filmtilstand.
 • Lyset fra AF-hjælpelyset kan påvirke øjnene på nogle dyr negativt; vi anbefaler, at du vælger Fra for brugerdefineret indstilling a8 ( Indbygget AF-hjælpelys ).

Emnesporing

Når Auto-område-AF er valgt til AF-område-tilstand, kan kameraet spore motivet i det valgte fokuspunkt.

 • Tryk på J for at aktivere fokussporing; fokuspunktet ændres til et sigtemiddel.
 • Placer trådkorset over målet, og tryk på J igen for at begynde at spore; fokuspunktet vil spore det valgte motiv, når det bevæger sig gennem rammen. Tryk på J igen for at afslutte sporing og vælge det midterste fokuspunkt. Bemærk, at hvis du trykker udløserknappen halvt ned for at starte sporing under stillfotografering, når AF-C eller AF-A er valgt til fokustilstand, vil kameraet kun spore motivet, mens udløserknappen er trykket halvt ned; Når knappen slippes, afsluttes sporingen, og det fokuspunkt, der var gældende før sporingen startede, vil blive gendannet.
 • Tryk på W -knappen for at afslutte motivsporingstilstand.

Emnesporing

Kameraet kan muligvis ikke spore motiver, hvis de bevæger sig hurtigt, forlader rammen eller skjules af andre genstande, ændrer sig synligt i størrelse, farve eller lysstyrke, eller er for små, for store, for lyse, for mørke eller lignende i farve eller lysstyrke til baggrunden.

Touch Shutter

Berøringsknapper kan bruges til at fokusere og udløse lukkeren. Tryk på skærmen for at fokusere, og løft fingeren for at udløse lukkeren.

Tryk på ikonet vist i illustrationen for at vælge den handling, der skal udføres ved at trykke på displayet i optagetilstand. Vælg mellem følgende muligheder:

W
 • Tryk på displayet for at fokusere på det valgte punkt, og løft fingeren for at udløse lukkeren. Hvis en anden indstilling end Off er valgt for brugerdefineret indstilling a2 ( Auto-Areal AF ansigts-/øjengenkendelse ), og kameraet registrerer menneskelige ansigter eller øjne eller ansigter eller øjne på hunde eller katte, vil kameraet fokusere på ansigtet eller øjet * tættest på det valgte punkt.
 • Kun tilgængelig i fototilstand.
V
 • Tryk på displayet for at fokusere på det valgte punkt. Hvis du løfter fingeren fra displayet, udløses lukkeren ikke.
 • Hvis auto-område-AF er valgt til AF-område-tilstand, vil kameraet spore det valgte motiv, mens det bevæger sig gennem rammen. For at skifte til et andet emne skal du trykke på det i displayet. Hvis en anden indstilling end Fra er valgt for brugerdefineret indstilling a2 ( Auto-område AF ansigts-/øjengenkendelse ), og kameraet registrerer menneskelige ansigter eller øjne eller ansigter eller øjne på hunde eller katte, vil kameraet fokusere på og spore ansigtet eller øje * tættest på det valgte punkt.
X Berøringsudløser deaktiveret.

Når du vælger et øje ved hjælp af berøringskontroller, skal du være opmærksom på, at kameraet muligvis ikke fokuserer på øjet på den side, du ønsker. Brug multivælgeren til at vælge det ønskede øje.

Optagelse af billeder ved hjælp af berøringsoptagelsesindstillinger

 • Berøringsknapper kan ikke bruges til manuel fokus.
 • Udløserknappen kan bruges til at tage billeder, når W -ikonet vises.
 • Berøringsknapper kan ikke bruges til at tage billeder under filmoptagelse.
 • Under burst-fotografering kan berøringskontroller kun bruges til at tage ét billede ad gangen. Brug udløserknappen til seriefotografering.
 • I selvudløsertilstand låses fokus på det valgte motiv, når du rører ved skærmen, og lukkeren udløses ca. 10 sekunder efter, at du løfter fingeren fra skærmen. Hvis det valgte antal billeder er større end 1, vil de resterende billeder blive taget i en enkelt serie.

Manuel fokus

Manuel fokus kan bruges, når autofokus ikke giver de ønskede resultater. Placer fokuspunktet over dit motiv, og drej fokus- eller kontrolringen, indtil motivet er i fokus.

For større præcision skal du trykke på X knappen for at zoome ind på visningen gennem objektivet.

Når motivet er i fokus, lyser fokuspunktet grønt, og fokusindikatoren ( I ) vises på displayet (elektronisk afstandsmåling).

Fokusafstandsindikator

In-fokus indikator

In-fokus indikator Beskrivelse
I Emnet i fokus.
F Fokuspunktet er mellem kamera og motiv.
H Fokuspunktet er bag motivet.
F H Kameraet kan ikke bestemme, om motivet er i fokus.
(blinker)

Når du bruger manuel fokus på motiver, der ikke er egnet til autofokus, skal du være opmærksom på, at fokusindikatoren ( I ) muligvis vises, når motivet ikke er i fokus. Zoom ind på visningen gennem objektivet, og kontroller fokus. Det anbefales at bruge et stativ, når kameraet har problemer med at fokusere.

Objektiver med fokusfunktionsvalg

Manuel fokus kan vælges ved hjælp af kontrollerne på objektivet.

Focal Plane Position

For at bestemme afstanden mellem dit motiv og kameraet skal du måle fra brændplansmærket ( E ) på kamerahuset. Afstanden mellem objektivmonteringsflangen og brændplanet er 16 mm (0,63 in.).

16 mm

Brændplansmærke

Fokus peaking

Hvis fokusering er aktiveret ved hjælp af brugerdefineret indstilling d9 ( Højdepunkter ), vil objekter, der er i fokus, blive vist med farvede konturer i manuel fokustilstand. Bemærk, at tophøjdepunkter muligvis ikke vises, hvis kameraet ikke er i stand til at registrere konturer, i hvilket tilfælde fokus kan kontrolleres ved hjælp af visningen gennem objektivet i displayet.

Område i fokus