Οι φωτογραφίες που λαμβάνονται με υψηλές ευαισθησίες ISO μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία για να μειωθεί ο «θόρυβος» (φωτεινά pixel σε τυχαία απόσταση).

Επιλογή

Περιγραφή

[ Υψηλό ]

Μειώστε το θόρυβο στις φωτογραφίες που λαμβάνονται σε όλες τις ευαισθησίες ISO. Όσο μεγαλύτερη είναι η ευαισθησία, τόσο μεγαλύτερο είναι το αποτέλεσμα. Επιλέξτε το μέγεθος της μείωσης θορύβου που εκτελείται από (κατά σειρά από υψηλό σε χαμηλό) [ High ], [ Normal ] και [ Low ].

[ Κανονικό ]

[ Χαμηλό ]

[ Απενεργοποίηση ]

Η μείωση θορύβου εκτελείται μόνο όπως απαιτείται. Το ποσό της μείωσης θορύβου που εκτελείται είναι πάντα χαμηλότερο από ό,τι όταν έχει επιλεγεί το [ Low ].