Dodajte komentar novim fotografijam, ko so posnete. Komentarje si lahko ogledate na zavihku NX Studio [Informacije ].

Vnesite komentar

Vnesite komentar do 36 znakov. Označite [ Input comment ] in pritisnite 2 da prikažete pogovorno okno za vnos besedila. Za informacije o vnosu besedila glejte »Vnos besedila« ( Vnos besedila ).

Priložite komentar

Komentarji bodo priloženi slikam, posnetim, ko je [ Priloži komentar ] [ VKLOPLJENO ].

Informacije o fotografiji
  • Komentarje si lahko ogledate na strani [ Drugi podatki o fotografiranju ] v prikazu informacij o fotografiji.

  • Za prikaz strani [ Drugi podatki o fotografiranju ] izberite ( M ) tako [ Podatki o fotografiranju ] kot [ Drugi podatki o fotografiranju ] za [ Možnosti prikaza predvajanja ] v meniju za predvajanje.