För säkerhets skull

För att förhindra skador på dig själv eller andra, läs hela “För säkerhets skull” innan du använder denna produkt.

Förvara dessa säkerhetsinstruktioner där de som använder produkten kan läsa dem.

AFARA: Om de försiktighetsåtgärder som markeras med denna ikon inte följs finns stor risk för dödsfall eller allvarliga skador.

AVARNING: Om de försiktighetsåtgärder som markeras med denna ikon inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarliga skador.

AFÖRSIKTIGHET: Om de försiktighetsåtgärder som markeras med denna ikon inte följs kan det leda till personskador eller skada på egendom.

A VARNING

Använd inte medan du går eller kör ett fordon.

Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det leda till olyckor eller andra skador.

Demontera eller modifiera inte produkten. Rör inte vid interna delar som exponeras på grund av ett fall eller annan olycka.

Om dessa försiktighetsåtgärder inte följs kan det orsaka elstötar eller andra skador.

Om du upptäcker något onormalt, såsom att produkten avger, rök, värme eller ovanlig lukt, koppla omedelbart bort batteriet eller strömkällan.

Fortsatt användning kan orsaka brand, brännskador eller andra skador.

Håll torr. Hantera inte med våta händer. Hantera inte kontakten med våta händer.

Om dessa försiktighetsåtgärder inte följs kan det orsaka brand eller elstötar.

Låt inte produkten komma i kontakt med huden under en längre tid medan den är inkopplad.

Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka lågtemperaturbrännskador.

Använd inte produkten i närheten av lättantändligt damm eller gas såsom propan, bensin eller aerosoler.

Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka explosion eller brand.

Titta inte direkt på solen eller en annan stark ljuskälla genom objektivet eller kameran.

Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka synskador.

Rikta inte blixten eller AF‑hjälplampan mot någon som kör ett motorfordon.

Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka olyckor.

Förvara denna produkt utom räckhåll för barn.

Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka skador eller fel på produkten. Notera dessutom att smådelar utgör en kvävningsrisk. Om ett barn sväljer någon del av denna produkt, kontakta omedelbart sjukvården.

Trassla inte in, linda inte in och vrid inte remmarna runt halsen.

Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka olyckor.

Använd inte batterier, laddare eller nätadaptrar som inte är speciellt avsedda för användning med denna produkt. Gör inget av följande när du använder batterier, laddare eller nätadaptrar avsedda för användning med denna produkt:

 • Skada inte, modifiera inte, dra inte hårt i och böj inte sladdar eller kablar, placera dem inte under tunga föremål, och utsätt dem inte för värme eller öppen eld.

 • Använd inte reseadaptrar eller adaptrar konstruerade för att konvertera från en spänning till en annan eller DC-till-AC-växlare.

Om dessa försiktighetsåtgärder inte följs kan det orsaka brand eller elstötar.

Hantera inte kontakten när produkten laddas eller nätadaptern används under ett åskväder.

Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka elstötar.

Hantera inte med bara händerna på platser med extremt höga eller låga temperaturer.

Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka brännskador eller köldskador.

A FÖRSIKTIGHET

Lämna inte objektivet riktat mot solen eller andra starka ljuskällor.

Ljus som fokuseras av objektivet kan orsaka brand eller skador på produktens interna delar. När du fotograferar motiv i motljus, håll solen väl utanför bilden. Solljus som fokuseras in i kameran när solen är i närheten av bilden kan orsaka brand.

Stäng av produkten på platser där det är förbjudet att använda den. Inaktivera platsdatafunktionen. Avsluta platsspårning. Inaktivera trådlösa funktioner på platser där användning av trådlös utrustning är förbjuden.

Radiofrekvensutstrålningen som skapas av denna produkt kan störa utrustning ombord på flygplan eller i sjukhus eller andra medicinska anläggningar.

Ta bort batteriet och koppla bort nätadaptern om produkten inte ska användas under en längre tid.

Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka brand eller fel på produkten.

Avfyra inte blixten i kontakt med eller i närheten av hud eller föremål.

Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka brännskador eller brand.

Lämna inte produkten på en plats där den utsätts för extremt höga temperaturer under en längre tid, såsom i ett stängt fordon eller i direkt solljus.

Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka brand eller fel på produkten.

Titta inte direkt på AF‑hjälplampan.

Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det påverka synen.

Transportera inte kameror eller objektiv med stativ eller liknande tillbehör monterade.

Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka skador eller fel på produkten.

A FARA (Batterier)

Hantera batterierna korrekt.

Om följande försiktighetsåtgärder inte följs kan batterierna läcka, överhettas, spricka eller börja brinna:

 • Använd endast uppladdningsbara batterier som är godkända för användning i denna produkt.

 • Utsätt inte batterierna för öppen eld eller stark värme.

 • Demontera inte.

 • Kortslut inte polerna genom att röra vid dem med halsband, hårnålar eller andra metallföremål.

 • Utsätt inte batterier eller produkter som de är isatta i för kraftiga fysiska stötar.

 • Kliv inte på batterierna, repa dem inte med naglarna och slå inte på dem med en hammare.

Ladda endast såsom det anges.

Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan batterierna läcka, överhettas, spricka eller börja brinna.

Om batterivätska kommer i kontakt med ögonen, skölj med rikligt med rent vatten och uppsök sjukvården omedelbart.

Om du väntar med detta kan det leda till ögonskador.

Följ instruktionerna från flygbolagspersonal.

Batterier som lämnas obevakade på hög höjd i en ej trycksatt miljö kan läcka, överhettas, brista eller börja brinna.

A VARNING (Batterier)

Förvara batterierna utom räckhåll för barn.

Om ett barn sväljer ett batteri, uppsök sjukvården omedelbart.

Håll batterierna utom räckhåll för husdjur och andra djur.

Batterierna kan läcka, överhettas, spricka eller börja brinna om djur biter eller tuggar på dem eller skadar dem på annat sätt.

Sänk inte ner batterierna i vatten, och utsätt dem inte för regn.

Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka brand eller fel på produkten. Torka omedelbart av produkten med en handduk eller liknande om den blir blöt.

Sluta omedelbart använda produkten om du upptäcker förändringar i batterierna, såsom missfärgning eller deformering. Avsluta laddningen av uppladdningsbara EN-EL18c-batterier om de inte laddas inom den specificerade tidsperioden.

Om dessa försiktighetsåtgärder inte följs kan batterierna läcka, överhettas, spricka eller börja brinna.

När batterier inte längre behövs, isolera batteripolerna med tejp.

Överhettning, sprickor eller brand kan orsakas om metallföremål kommer i kontakt med polerna.

Om batterivätska kommer i kontakt med en persons hud eller kläder, skölj omedelbart det påverkade området med rikligt med rent vatten.

Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka hudirritation.

A FARA (CR1616 litiumbatterier för klocka)

Hantera batterier korrekt.

Om följande försiktighetsåtgärder inte följs kan batteriet läcka, överhettas, spricka eller börja brinna:

 • Försök inte att ladda batteriet.

 • Utsätt inte batterier för öppen eld eller stark värme.

 • Ta inte isär batteriet.

 • Kortslut inte polerna genom att röra vid dem med halsband, hårnålar eller andra metallföremål.

 • Utsätt inte batterier eller produkter som de är isatta i för kraftiga fysiska stötar."

Stoppa inte batterier i munnen.

Risk för kemiska brännskador.

Denna produkt innehåller ett eller flera litiumknappcellsbatterier. Om litiumknappcellsbatterier sväljs kan det orsaka allvarliga inre brännskador på bara 2 timmar, vilket kan leda till döden.

Håll nya och använda batterier borta från barn.

Om batterifacket inte stängs ordentligt, sluta använda produkten och håll den utom räckhåll för barn.

Om du tror att batterier kan ha svalts eller hamnat någonstans i kroppen, kontakta sjukvården omedelbart.

Om batterivätska kommer i kontakt med ögonen, skölj med rikligt med rent vatten och uppsök sjukvården omedelbart.

Om du väntar med detta kan det leda till ögonskador.

Följ instruktionerna från flygbolagspersonal.

Batterier som lämnas obevakade på hög höjd i en ej trycksatt miljö kan läcka, överhettas, brista eller börja brinna.

A VARNING (CR1616 litiumbatterier för klocka)

Förvara batterierna utom räckhåll för barn.

Om ett barn sväljer ett batteri, uppsök sjukvården omedelbart.

Sänk inte ner batterierna i vatten, och utsätt dem inte för regn.

Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka brand eller fel på produkten. Torka omedelbart av produkten med en handduk eller liknande om den blir blöt.

Sluta omedelbart använda produkten om du upptäcker förändringar i batterierna, såsom missfärgning eller deformering.

Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan batteriet läcka, överhettas, spricka eller börja brinna.

Sätt i batteriet åt rätt håll.

Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan batteriet läcka, överhettas, spricka eller börja brinna.

När batterier inte längre behövs, isolera batteripolerna med tejp.

Överhettning, sprickor eller brand kan orsakas om metallföremål kommer i kontakt med polerna.

Om batterivätska kommer i kontakt med en persons hud eller kläder, skölj omedelbart det påverkade området med rikligt med rent vatten.

Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka hudirritation.

Obs!

 • Ingen del av handböckerna för den här produkten får reproduceras, överföras, skrivas av, översättas till ett annat språk eller lagras i ett dokumentationssystem i någon form eller med några medel, utan föregående skriftligt medgivande från Nikon.

 • Nikon förbehåller sig rätten att ändra utseendet på och specifikationerna för den maskinvara och programvara som beskrivs i dessa handböcker när som helst och utan föregående meddelande.

 • Nikon kan inte hållas ansvarigt för eventuella skador som har uppkommit till följd av användningen av denna produkt.

 • Alla rimliga åtgärder har vidtagits för att säkerställa att informationen i de här handböckerna är exakt och så fullständig som möjligt. Skulle du mot förmodan upptäcka fel eller brister är vi tacksamma om du påtalar felaktigheterna för närmaste Nikon-återförsäljare (se separat kontaktlista).

Anmärkning angående kopierings- och reproduktionsförbud

Observera att även enbart innehav av material som har kopierats eller reproducerats digitalt med hjälp av en skanner, digitalkamera eller annan liknande enhet kan vara straffbart enligt lag.

 • Material som inte får kopieras eller reproduceras enligt lag

  Det är förbjudet att reproducera sedlar, mynt, värdepapper, statsobligationer eller premieobligationer, även om sådana kopior eller avbildningar är märkta med ordet “Oäkta” eller liknande.

  Det är förbjudet att kopiera eller reproducera sedlar, mynt eller värdepapper som används i andra länder.

  Det är förbjudet att utan föregående tillstånd av vederbörlig myndighet kopiera eller reproducera oanvända frimärken eller förfrankerade vykort som ges ut av staten.

  Det är förbjudet att kopiera eller reproducera frimärken som ges ut av staten och certifierade dokument som anges i gällande lagstiftning.

 • Anmärkningar beträffande särskilda kopior och reproduktioner

  Varningar har utfärdats beträffande kopiering och reproduktion av värdehandlingar som ges ut av privata företag (aktier, fakturor, checkar, presentkort osv.), busskort eller kuponger, förutom då ett rimligt antal kopior behövs för användning av ett företag. Det är även förbjudet att kopiera eller reproducera pass som har utfärdats av statliga myndigheter, licenser som getts ut av offentliga myndigheter och privata grupper, ID-kort samt biljetter, t.ex. busskort och måltidskuponger.

 • Upphovsrättsregler

  Under upphovsrättslagen kan fotografier eller inspelningar av upphovsrättsskyddade verk som gjorts med kameran inte användas utan tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Undantag gäller för personligt bruk, men notera att även personlig användning kan vara begränsad när det gäller bilder eller inspelningar från utställningar eller liveuppträdanden.

Använd endast elektroniktillbehör från Nikon

Nikon-kameror är designade enligt de högsta standarderna och inkluderar komplexa elektroniska kretsar. Endast elektroniska tillbehör från Nikon-märket (inklusive objektiv, laddare, batterier, nätadaptrar och blixttillbehör) som är certifierade av Nikon specifikt för användning med denna Nikon digitalkamera är konstruerade och bevisade att de fungerar inom de drifts- och säkerhetskrav som gäller för denna elektroniska krets.

Det finns risk att kameran kan skadas och garantin kan uppgöra gälla om du använder andra elektroniktillbehör än de från Nikon. Användning av litiumjonbatterier från tredje part som inte bär den holografiska Nikon-förseglingen som visas till höger kan leda till felfunktion hos kameran eller resultera i att batterierna överhettas, tar eld, går sönder eller läcker.

Kontakta en lokal Nikon-auktoriserad återförsäljare om du vill veta mer om tillbehör från Nikon.

Innan du tar viktiga bilder

Se till att ta ett testfoto och kontrollera att kameran fungerar som den ska innan du tar bilder av viktiga händelser (exempelvis bröllop eller innan du tar med dig kameran på en resa). Nikon kan inte hållas ansvarigt för eventuella skador eller inkomstförluster till följd av felfunktion hos produkten.

Livslångt lärande

Som en del av Nikons engagemang i fortlöpande produktsupport och utbildning, finns kontinuerligt uppdaterad information tillgänglig online på följande webbplatser:

På de här webbplatserna finns aktuell produktinformation, tips, svar på vanliga frågor (FAQ), samt allmänna råd om digital bildbearbetning och fotografering. Ytterligare information kan finnas hos närmaste Nikon-återförsäljare. Kontaktinformation finns på följande webbadress: https://imaging.nikon.com/