Bilder kan väljas för uppladdning till en dator eller ftp-server under uppspelning. De kan också laddas upp automatiskt när de tas.

Ansluta till en dator eller FTP-server

Anslut till en dator eller en ftp-server via Ethernet eller med en trådlös sändare.

 1. Välj [ Aktivera ] för [ Trådbundna LAN/WT-funktioner ].
  • När du trycker på J ansluter kameran med den senast använda nätverksprofilen. För att ansluta med en annan profil, fortsätt till steg 2.

  • När en anslutning upprättats kommer nätverksnamnet att visas i grönt på skärmen [ Wired LAN/WT ].

  • Om nätverksnamnet inte visas i grönt, anslut med hjälp av datorns trådlösa nätverksinställningar.

 2. Välj en bildöverförings- eller ftp-serverprofil på skärmen [ Nätverksinställningar ].
  • Bildöverföringsprofiler indikeras med K , ftp-serverprofiler med N

  • När du trycker på J kommer kameran att lämna [ Wired LAN/WT ]-skärmen och initiera anslutningen. Nätverksnamnet kommer att visas i grönt på skärmen [ Wired LAN/WT ] när en anslutning har upprättats.

  • Om nätverksnamnet inte visas i grönt, anslut med hjälp av datorns trådlösa nätverksinställningar.

Destinationsmappar

Standardmapparna för bilder som laddas upp i bildöverföringsläge är följande:

 • Windows: \Users\(användarnamn)\Pictures\Wireless Transmitter Utility

 • macOS: /Users/(användarnamn)/Pictures/Wireless Transmitter Utility

Målmappen kan väljas med hjälp av Wireless Transmitter Utility. För mer information, se verktygets onlinehjälp.

Välja bilder för uppladdning

 1. Tryck på K -knappen på kameran och välj uppspelning i helskärmsläge eller miniatyrbild.

 2. Visa eller markera en bild som du vill ladda upp.
 3. Håll ned J -knappen och tryck på mitten av multiväljaren.
  • En vit "skicka" (prioriterad uppladdning) ikon kommer att visas på bilden. Om kameran för närvarande är ansluten till ett nätverk, kommer uppladdningen att börja omedelbart.

  • Annars kommer uppladdningen att börja när en anslutning upprättats.

  • Upprepa steg 2–3 för att ladda upp ytterligare bilder.

Avmarkera bilder
 • För att avmarkera en bild, håll ned J -knappen och tryck på mitten av multiväljaren igen.

 • Överföringsmarkeringen kan också tas bort med [ Välj att skicka (trådbundet LAN/WT) ] i uppspelningsmenyn i .

 • För att ta bort överföringsmarkering från alla bilder, använd [ Wired LAN/WT ] > [ Options ] > [ Avmarkera alla? ] i inställningsmenyn.

Använda i menyn

Du kan också markera den aktuella bilden för uppladdning genom att välja [ Välj att skicka (trådbundet LAN/WT) ] i uppspelningsmenyn.

Ladda upp bilder när de tas

För att ladda upp nya foton när de tas, välj [ ] för [ Wired LAN/WT ] > [ Options ] > [ Auto send ] i inställningsmenyn.

 • Överföringen börjar först efter att bilden har lagrats på minneskortet. Se till att ett minneskort är isatt i kameran.

 • Filmer och fotografier som tas under filmning laddas inte upp automatiskt när inspelningen är klar. De måste istället laddas upp från uppspelningsdisplayen.

Överföringsikonen

Uppladdningsstatus indikeras av överföringsikonen.

u(vit): Skicka (prioriterad uppladdning)

Bilden har valts manuellt för uppladdning. Bilder markerade med denna ikon kommer att laddas upp före bilder markerade W ("skicka").

W (vit): Skicka

Bilden har valts för automatisk uppladdning men uppladdningen har ännu inte börjat.

X (grönt): Skickar

Uppladdning pågår.

Y (blå): Skickat

Uppladdningen är klar.

Statusdisplayen för [Trådbundet LAN/WT]

Skärmen [ Wired LAN/WT ] visar följande:

1

Status : Status för anslutningen till värden. Profilnamnet visas i grönt när en anslutning upprättas.

Medan filer överförs visar statusdisplayen "Sänder nu" föregås av namnet på filen som skickas. Fel och felkoder visas också här ( Ethernet/Wireless Transmitter Troubleshooting ).

2

Bilder/återstående tid : Antalet återstående bilder och tiden som behövs för att skicka dem. Den återstående tiden är endast en uppskattning.

3

Signalstyrka : Ethernet-anslutningar visas med T När kameran är ansluten till ett trådlöst nätverk visar ikonen istället den trådlösa signalstyrkan.

Förlust av signal

Trådlös överföring kan avbrytas om signalen går förlorad. Överföring av bilder med "skicka"-markering kan återupptas genom att stänga av kameran och sedan slå på den igen när signalen har återupprättats.

Under uppladdning

Ta inte bort minneskortet och koppla inte bort Ethernet-kabeln eller den trådlösa sändaren under uppladdningen.

Anslutningsstatus

Anslutningsstatus visas av kamerans nätverksindikator.

Nätverksindikator

Status

I (av)

 • [ Disable ] valt för [ Wired LAN/WT ] > [ Wired LAN/WT-funktioner ] i inställningsmenyn.

 • Ethernet-kabel inte ansluten.

K (grön)

Väntar på att ansluta.

H (blinkar grönt)

Ansluten.

H (blinkar bärnsten)

Fel.

Sökarskärmen

Anslutningsstatus visas också i kamerans sökare. T visas när kameran är ansluten via Ethernet, U när den är ansluten till ett trådlöst nätverk. Ikonen blinkar om ett fel uppstår.

Brandväggsinställningar

TCP-port 15740 och UDP-port 5353 används för anslutningar till datorer. Filöverföring kan blockeras om serverns brandvägg inte är konfigurerad för att tillåta åtkomst till dessa portar.

Röstmemon

Röstmemon kommer att inkluderas när de associerade bilderna sänds. De kan dock inte laddas upp separat.

Intervalltimerfotografering

Välj en lång standbytid innan du startar intervalltimern, eftersom uppladdningen avbryts om standbytimern går ut medan intervalltimerfotografering pågår.

Stänga av kameran

Kameran sparar överföringsmarkering när den stängs av och återupptar överföringen nästa gång den slås på.