Lagring

Ta ur batteriet när kameran inte ska användas under en längre tid. Innan du tar bort batteriet, kontrollera att kameran är avstängd.

Förvara inte kameran på platser som:

 • är dåligt ventilerade eller utsatta för fukt på över 60 %

 • finns bredvid utrustning som producerar starka elektromagnetiska fält, såsom tv-apparater eller radioapparater

 • utsätts för temperaturer över 50 °C (122 °F) eller under −10 °C (14 °F)

Rengöring

Tillvägagångssättet varierar med den del som kräver rengöring. Procedurerna beskrivs i detalj nedan.

 • Använd inte alkohol, thinner eller andra flyktiga kemikalier.

Kamerahus

Använd en blåsare för att ta bort damm och ludd och torka sedan försiktigt med en mjuk, torr trasa. Efter att ha använt kameran på stranden eller vid havet, torka bort sand eller salt med en trasa lätt fuktad i destillerat vatten och torka kameran noggrant.

Viktigt : Damm eller andra främmande föremål inuti kameran kan orsaka fel på produkten. Skador på grund av närvaron av främmande föremål inuti kameran täcks inte av garantin.

Objektiv, spegel och sökare

Dessa glaselement skadas lätt: ta bort damm och ludd med en blåsare. Om du använder en aerosolblåsare, håll burken vertikalt för att förhindra utsläpp av vätska som kan skada glaselementen. För att ta bort fingeravtryck och andra fläckar, applicera en liten mängd linsrengöringsmedel på en mjuk trasa och rengör försiktigt.

Övervaka

Ta bort damm och ludd med en blåsare. När du tar bort fingeravtryck och andra fläckar, torka av ytan lätt med en mjuk trasa eller sämskskinn. Utsätt inte för tryck, eftersom detta kan leda till skada eller felfunktion.

Lågpassfiltret

Smuts eller damm som kommer in i kameran när objektiv byts ut eller skyddslocket tas bort kan fästa vid lågpassfiltret och påverka dina fotografier. Alternativet "ren bildsensor" vibrerar filtret för att ta bort damm.

Filtret kan rengöras när som helst från menyerna, eller så kan rengöring utföras automatiskt när kameran slås på eller av.

Använda menyerna

 • För maximal effekt, håll kameran i normal orientering (basen nedåt).

 • Välj [ Rengör bildsensor ] i inställningsmenyn, markera sedan [ Rengör nu ] och tryck på J för att påbörja rengöringen.

 • Kamerakontrollerna kan inte användas medan rengöring pågår. Ta inte bort eller koppla från strömkällan.

 • Inställningsmenyn kommer att visas när rengöringen är klar.

Rengöring av bildsensorn vid start och/eller avstängning

Alternativ

Beskrivning

5

[ Rengör vid start ]

Bildsensorn rengörs automatiskt varje gång kameran slås på.

6

[ Rengör vid avstängning ]

Bildsensorn rengörs automatiskt under avstängning varje gång kameran stängs av.

7

[ Rengör vid start och avstängning ]

Bildsensorn rengörs automatiskt vid start och avstängning.

[ Städa av ]

Automatisk bildsensorrengöring av.

 1. Välj [ Rengör vid start/avstängning ] för [ Rengör bildsensor ].

  Om du trycker på 2 när [ Rengör vid start/avstängning ] är markerat visas alternativen för [ Rengör vid start/avstängning ].

 2. Markera ett alternativ.

  Tryck på J för att välja det markerade alternativet.

Rengöring av bildsensor
 • Användning av kamerakontroller avbryter all rengöring av bildsensorn som påbörjas som svar på strömbrytarens funktion.

 • Rengöring av bildsensorn kanske inte helt tar bort allt främmande material från filtret. Rengör filtret manuellt ( Manuell rengöring ) eller kontakta en Nikon-auktoriserad servicerepresentant.

 • Om bildsensorrengöring utförs flera gånger i följd, kan bildsensorrengöring tillfälligt inaktiveras för att skydda kamerans interna kretsar. Rengöring kan utföras igen efter en kort väntan.

Manuell rengöring

Om främmande föremål inte kan avlägsnas från lågpassfiltret med alternativet "ren bildsensor" ( Lågpassfiltret ), filtret kan rengöras manuellt enligt beskrivningen nedan. Observera dock att eftersom filtret är extremt ömtåligt och lätt att skadas rekommenderar vi att manuell rengöring endast utförs av en Nikon-auktoriserad servicerepresentant.

 • För att förhindra strömavbrott under driften, använd ett fulladdat batteri eller anslut en valfri nätadapter och strömkontakt.

 • Manuell rengöring kräver användning av [ Lås spegeln upp för rengöring ] i inställningsmenyn. Objektet [ Lås upp spegeln för rengöring ] är inte tillgängligt vid batterinivåer på J eller lägre eller om kameran är ansluten till en smart enhet via Bluetooth eller andra enheter via USB.

 1. Stäng av kameran och ta bort linsen.

  Slå på kameran när du har tagit bort objektivet.

 2. Markera [ Lås spegeln för rengöring ] i inställningsmenyn och tryck på 2 .

  Kameran förbereder sig för att låsa spegeln.

 3. Tryck på J .

  • Spegeln höjs och slutargardinen öppnas.

  • Displayen i den övre kontrollpanelen kommer att blinka. Displayerna i sökaren och den bakre kontrollpanelen stängs av.

  • För att återställa normal funktion utan att inspektera lågpassfiltret, stäng av kameran.

 4. Håll kameran så att ljus kan komma in i kameran, undersök filtret efter damm eller ludd.

  Om inga främmande föremål finns, fortsätt till steg 6.

 5. Ta bort eventuellt damm och ludd från lågpassfiltret med en fläkt.
  • Använd inte en blåsborste. Borsten kan skada filtret.

  • Smuts som inte kan avlägsnas med en blåsare kan endast avlägsnas av Nikon-auktoriserad servicepersonal. Under inga omständigheter bör du röra eller torka av filtret.

 6. Stäng av kameran och byt ut objektivet.

  Spegeln återgår till nedre läget och slutargardinen stängs.

Använd en pålitlig strömkälla

Slutargardinen är ömtålig och skadas lätt. Om kameran stängs av medan spegeln är uppfälld stängs gardinen automatiskt. För att förhindra skador på gardinen orsakade av att slutaren oavsiktligt stängs under operationen, observera följande försiktighetsåtgärder:

 • Stäng inte av kameran när spegeln är uppfälld.

 • Ta inte bort eller koppla från strömkällan när spegeln är uppfälld.

 • Om batteriet tar slut medan spegeln är uppfälld hörs ett pip och självutlösarlampan blinkar. Slutargardinen stängs och spegeln sänks efter cirka två minuter; avsluta rengöring eller inspektion omedelbart.

Främmande ämnen på lågpassfiltret

Främmande föremål som kommer in i kameran när linser eller skyddslock tas bort eller byts ut (eller i sällsynta fall smörjmedel eller fina partiklar från själva kameran) kan fästa vid lågpassfiltret, där det kan synas på fotografier tagna under vissa förhållanden. Undvik dammiga miljöer för att förhindra att främmande ämnen tränger in när du sätter på husskyddet eller byter linser, och se till att ta bort allt damm och andra främmande ämnen som kan ha fastnat på kamerafästet, objektivfästet eller skyddet. För att skydda kameran när inget objektiv är på plats, se till att byta ut det medföljande skyddet. Om du stöter på främmande föremål som inte kan tas bort med bildsensorns rengöringsalternativ ( Lågpassfiltret ), rengör lågpassfiltret enligt beskrivningen i "Manuell rengöring" ( Manuell rengöring ), eller låt filtret rengöras av auktoriserad Nikon-servicepersonal. Fotografier som påverkas av närvaron av främmande ämnen på sensorn kan retuscheras med hjälp av de rena bildalternativen som finns i vissa bildbehandlingsprogram.

Service av kamera och tillbehör

Kameran är en precisionsenhet och kräver regelbunden service; Nikon rekommenderar att kameran inspekteras en gång vart till vartannat år och att den servas vart tredje till vart femte år (observera att avgifter tillkommer för dessa tjänster).

 • Frekvent inspektion och service rekommenderas särskilt om kameran används professionellt.

 • Alla tillbehör som regelbundet används med kameran, såsom linser eller extra blixtenheter, bör inkluderas när kameran inspekteras eller servas.

Byte av klockbatteri

Kameraklockan drivs av ett CR1616 litiumbatteri. CR1616-batterier har en livslängd på cirka två år. Om B -ikonen visas på den övre kontrollpanelen medan standbytimern är på, håller batteriet på att ta slut och måste bytas ut. När batteriet är urladdat blinkar B -ikonen medan standbytimern är på, vilket indikerar att även om bilder fortfarande kan tas, kommer de inte att stämplas med rätt tid och datum.

Byte av klockbatteri

 1. Stäng av kameran och ta bort huvudbatteriet.

 2. Skjut klockbatterikammarens lock, som är placerat på taket av huvudbatterikammaren, mot framsidan av huvudbatterikammaren.

 3. Ta bort klockans batteri.
 4. Sätt i ett nytt CR1616 litiumbatteri så att den positiva sidan (sidan markerad med "+" och batteriets namn) är synlig.
 5. Skjut klockbatterikammarens lock mot baksidan av huvudbatterikammaren.

  Stanna när locket klickar på plats.

 6. Sätt tillbaka huvudbatteriet.

 7. Ställ in kameraklockan.

  B -ikonen blinkar i den övre kontrollpanelen tills klockan är inställd.

Sätta i klockbatteriet

Sätt i klockbatteriet i rätt riktning. Att sätta i batteriet felaktigt kan inte bara förhindra att klockan fungerar utan kan skada kameran.