Елементът [ Размер на изображението] в менюто за заснемане на снимки вече е посочен в [ Настройки за размер на изображението ] заедно с два нови елемента: [ Разрешаване на размери на DX изображение ] и [ Размер на изображение (DX) ]. Размерът на снимките, направени с помощта на областта на изображението [ DX (24×16) ], вече може да се избира независимо от снимките, направени с помощта на други области на изображението.

Вещ

Описание

[ Размер на изображението ]

Изберете размера в пиксели на снимките, записани с фотоапарата: [ Големи ], [ Средни ] или [ Малки ].

[ Разрешаване на размери на DX изображения ]

Когато [ ON ] е избрано за [ Enable DX image sizes ], [ Image size (DX) ] може да се използва за избор на размера на снимките, направени с [ DX (24×16) ] област на изображението, независимо от опцията, избрана за [ Размер на изображението ].

[ Размер на изображението (DX) ]