Камерата вече поддържа FTPS протокол за прехвърляне на файлове за защитена връзка към FTP сървъри.

  • За да използвате FTPS, изберете [ FTPS ] като тип сървър, когато създавате профили на хост чрез [ Свързване към FTP сървър ] в мрежовото меню.

Настройки на защитната стена

FTPS (избран чрез избиране на [ FTPS ] като тип сървър) използва TCP порт 990. Прехвърлянето на файлове може да бъде блокирано, ако защитната стена на сървъра не е конфигурирана да позволява достъп до този порт.

Основни FTPS сертификати

Преди да се свържете със сървър чрез FTPS, ще трябва да заредите основен сертификат на камерата. Основните сертификати могат да се управляват с помощта на опцията [ Управление на основния сертификат ], добавена наскоро към [ Свързване към FTP сървър ] > [ Опции ] в мрежовото меню.

  • Свържете се с мрежовия администратор на въпросния FTPS сървър за информация относно получаването на основни сертификати.

Вещ

Описание

[ Импортиране на основен сертификат ]

Импортирайте основен сертификат към камерата от карта с памет.

  • Сертификатът трябва да е в главната (горната) директория на картата.

  • Камерата може да импортира файлове със сертификати на root с имена „ROOT.CER“, „ROOT.CRT“ или „ROOT.PEM“.

  • Само един основен сертификат може да се съхранява на камерата в даден момент. Съществуващият сертификат се презаписва, когато се импортира нов сертификат.

  • Връзките, установени чрез самоподписани основни сертификати, може да не са надеждни.

[ Изтриване на основен сертификат ]

Изтрийте текущия основен сертификат от камерата.

[ Преглед на основния сертификат ]

Вижте текущия основен сертификат на камерата.

[ Свързване, ако удостоверяването е неуспешно ]

Изберете [ ВКЛ . ], за да игнорирате определени грешки при удостоверяване.