Страницата с информация за снимка [ Основни данни за снимане ] ( Основни данни за снимане ) вече показва и цветовата температура, измерена от камерата за снимки, направени с помощта на [ Предварително зададен ръчен ] баланс на бялото. Можете да използвате това като ориентир, когато избирате стойност за K [ Избор на цветна температура ].