Maak foto's met het geselecteerde interval totdat het opgegeven aantal opnamen is gemaakt. Wanneer u de intervaltimer gebruikt, selecteert u een andere ontspanstand dan zelfontspanner of snelle frame-opname.

Keuze

Beschrijving

[ Begin ]

Intervaltimeropnamen starten. De opname begint ofwel na ongeveer 3 s ([ Nu ] geselecteerd voor [ Kies startdag/tijd ]) of op een geselecteerde datum en tijd ([ Kies dag/tijd ]). Het fotograferen gaat door met het geselecteerde interval totdat alle opnamen zijn gemaakt.

[ Kies startdag/tijd ]

Kies een startoptie. Selecteer [ Nu ] om direct te beginnen met fotograferen, [ Kies dag/tijd ] om te beginnen met fotograferen op een gekozen datum en tijd.

[ Interval ]

Specificeer het interval tussen opnamen in uren, minuten en seconden.

[ Intervallen×schoten/interval ]

Kies het aantal intervallen en het aantal opnamen per interval.

[ Belichtingsvereffening ]

Door [ AAN ] te selecteren, kan de camera de belichting aanpassen aan de vorige opname.

 • Grote veranderingen in de helderheid van het onderwerp tijdens het fotograferen kunnen leiden tot duidelijke variaties in de belichting. Dit kan worden verholpen door het interval tussen de opnamen te verkorten.

 • Belichtingsvereffening wordt niet van kracht in stand M als [ UIT ] is geselecteerd voor [ ISO-gevoeligheidsinstellingen ] > [ Automatische instelling ISO-gevoeligheid ] in het foto-opnamemenu.

[ Intervalprioriteit ]

 • [ AAN ]: Schakel intervalprioriteit in om ervoor te zorgen dat frames die zijn opgenomen in standen P en A met het gekozen interval worden gemaakt.

  • Flitsfotografie is uitgeschakeld.

  • Ontspanprioriteit is ingeschakeld, ongeacht de opties die zijn geselecteerd voor Persoonlijke instellingen a1 [ AF-C-prioriteitselectie ] en a2 [ AF-S-prioriteitselectie ].

  • Als [ ON ] is geselecteerd voor [ ISO-gevoeligheidsinstellingen ] > [ Autom. ISO-gevoeligheidsregeling ] en de tijd die is gekozen voor [ Minimale sluitertijd ] langer is dan het interval, heeft de tijd die voor het interval is geselecteerd voorrang op de geselecteerde sluitertijd.

 • [ UIT ]: Schakel intervalprioriteit uit om ervoor te zorgen dat foto's correct worden belicht.

[ Focus voor elke opname ]

Als [ ON ] is geselecteerd, stelt de camera scherp tussen de opnamen. Selecteer [ UIT ] om op een vaste afstand scherp te stellen.

[ Opties ]

Combineer intervalfotografie met andere opties.

 • [ AE-bracketing ]: voer belichtingsbracketing uit tijdens intervalfotografie.

 • [ Time-lapse-video ]: gebruik de foto's die zijn gemaakt tijdens intervalfotografie om een time-lapse-video te maken met een beeldverhouding van 16:9.

  • De camera slaat zowel de foto's als de time-lapse video op.

  • Als u [ 1:1 (24×24) ] selecteert voor [ Beeldgebied ] > [ Kies beeldgebied ] in het foto-opnamemenu, wordt de ontspanknop uitgeschakeld.

  • Video's gemaakt met [ Time-lapse video ] worden opgenomen in de [ sRGB ] kleurruimte, ongeacht de optie geselecteerd voor [ Kleurruimte ] in het foto-opnamemenu.

 • [ Uit ]: voer geen extra handelingen uit tijdens intervalfotografie.

[ Opslagmap starten ]

Markeer opties en druk op J of 2 om ( M ) te selecteren of te deselecteren ( U ).

 • [ Nieuwe map ]: voor elke nieuwe sequentie wordt een nieuwe map gemaakt.

 • [Bestandsnummering opnieuw instellen ]: De bestandsnummering wordt teruggezet op 0001 telkens wanneer een nieuwe map wordt gemaakt.

Interval-timerfotografie

Voor het fotograferen
 • Maak een testopname met de huidige instellingen.

 • Selecteer voordat u verder gaat [ Tijdzone en datum ] in het setup-menu en zorg ervoor dat de cameraklok is ingesteld op de juiste tijd en datum.

 • Om ervoor te zorgen dat het fotograferen niet wordt onderbroken, gebruikt u een volledig opgeladen batterij, de meegeleverde lichtnetlaadadapter of een optionele lichtnetadapter en stroomaansluiting.

 1. Markeer [ Intervaltimeropname ] in het foto - opnamemenu en druk op 2 .
 2. Pas de instellingen van de intervaltimer aan.

  • Kies de startdag en -tijd.

   Markeer [ Kies startdag/tijd ] en druk op 2 .

   Markeer een optie en druk op J .

   • Selecteer [ Nu ] om direct te beginnen met fotograferen.

   • Om te beginnen met fotograferen op een gekozen datum en tijd, selecteert u [ Kies dag/tijd ]. Kies de datum en tijd en druk op J .

  • Kies het interval tussen opnamen.

   Markeer [ Interval ] en druk op 2 .

   Kies een interval (in uren, minuten en seconden) en druk op J .

  • Kies het aantal opnamen per interval.

   Markeer [ Intervallen×shots/interval ] en druk op 2 .

   Kies het aantal intervallen en het aantal opnamen per interval en druk op J .

   • In de enkelvoudige ontspanstand worden de foto's voor elk interval gemaakt met de snelheid voor de continue hogesnelheidsontspanstand.

  • Schakel belichtingsvereffening in of uit.

   Markeer [ Belichtingsverzachting ] en druk op 2 om [ AAN ] of [ UIT ] te selecteren.

   • Door [ AAN ] te selecteren, kan de camera de belichting aanpassen aan de vorige opname.

  • Kies een optie voor intervalprioriteit.

   Markeer [ Intervalprioriteit ] en druk op 2 om [ AAN ] of [ UIT ] te selecteren.

  • Kies of de camera scherpstelt tussen opnamen.

   Markeer [ Focus voor elke opname ] en druk op 2 om [ AAN ] of [ UIT ] te selecteren.

   • Als [ ON ] is geselecteerd voor [ Focus voor elke opname ], zal de camera vóór elke opname scherpstellen volgens de optie die momenteel is geselecteerd voor de scherpstelmodus.

  • Kies extra opties.

   Markeer [ Opties ] en druk op 2 .

   Markeer [ AE-bracketing ] of [ Time-lapse-video ] en druk op J

   • Als u [ AE-bracketing ] hebt geselecteerd, kiest u waarden voor [ Aantal opnamen ] en [ Toename ]; als je [ Time-lapse video ] hebt geselecteerd, kies dan instellingen voor [ Video file type ], [ Frame size/frame rate ] en [ Destination ].

  • Kies startmapopties.

   Markeer [ Opslagmap starten ] en druk op 2 .

   Nadat u de gewenste opties hebt gemarkeerd en op J hebt gedrukt om ze in ( M ) of uit ( U ) in te schakelen , drukt u op 4 .

 3. Markeer [ Start ] en druk op J
  • Als [ Nu ] is geselecteerd voor [ Kies startdag/-tijd ] in stap 2, begint de opname na ongeveer 3 s.

  • Anders begint de opname op het tijdstip dat is geselecteerd voor [ Kies startdag/tijd ] > [ Kies dag/tijd ].

  • Het scherm wordt uitgeschakeld tijdens het fotograferen.

  • Het fotograferen gaat door met het geselecteerde interval totdat alle opnamen zijn gemaakt.

Tijdens het fotograferen
 • Tijdens intervalfotografie wordt een 7 -pictogram weergegeven in het bedieningspaneel. Als [ Time-lapse video ] is geselecteerd voor [ Options ], wordt ook een 8 -pictogram weergegeven.

 • Als het scherm wordt ingeschakeld door de ontspanknop half in te drukken, wordt het bericht [ Intervalopname ] weergegeven en gaat het pictogram 7 knipperen. Als [ Time-lapse video ] is geselecteerd voor [ Options ], wordt ook een 8 -pictogram weergegeven.

Interval-timerfotografie pauzeren

Intervalfotografie kan tussen intervallen worden gepauzeerd door op J te drukken of door [ Intervaltimeropname ] te selecteren in het foto-opnamemenu, [ Pauze ] te markeren en op J te drukken. Houd er rekening mee dat de menu's mogelijk niet worden weergegeven wanneer de G knop wordt ingedrukt als de tijd die is geselecteerd voor [ Interval ] erg kort is.

 • Als [ Time-lapse video ] is geselecteerd voor [ Options ], zal het indrukken van J tussen intervallen de intervalfotografie beëindigen.

Intervalfotografie hervatten

Intervalopnamen kunnen worden hervat zoals hieronder beschreven.

 • Om de opname onmiddellijk te hervatten:

  Markeer [ Opnieuw opstarten ] en druk op J

 • Om het fotograferen op een bepaald tijdstip te hervatten:

  Markeer [ Optie herstarten ] en druk op 2 , markeer vervolgens [ Kies dag/tijd ] en druk op 2 .

  Kies een startdatum en -tijd en druk op J .

  Markeer [ Opnieuw opstarten ] en druk op J

Interval-timerfotografie beëindigen

Om intervalfotografie te beëindigen voordat alle foto's zijn gemaakt, selecteert u [ Intervaltimeropname ] in het foto-opnamemenu, markeert u [ Uit ] en drukt u op J . Houd er rekening mee dat de menu's mogelijk niet worden weergegeven wanneer de G knop wordt ingedrukt als de tijd die is geselecteerd voor [ Interval ] erg kort is. In dit geval moet u op J drukken om intervalfotografie te pauzeren en vervolgens [ Intervaltimeropname ] selecteren in het foto-opnamemenu, [ Uit ] markeren en op J drukken.

Waarschuwingen: Interval-Timer Fotografie
 • Kies een interval dat langer is dan de tijd die nodig is om het geselecteerde aantal opnamen te maken met de voorspelde sluitertijd. Merk op dat tijdens daadwerkelijke intervalfotografie, de camera niet alleen opnamen moet maken met het geselecteerde interval, maar ook voldoende tijd moet hebben om de belichtingen te voltooien en taken uit te voeren zoals het verwerken van de foto's. Als het interval te kort is om het geselecteerde aantal foto's te maken, gaat de camera mogelijk naar het volgende interval zonder te fotograferen.

 • Als het interval te kort is, kan het totale aantal gemaakte opnamen lager zijn dan het aantal dat is geselecteerd voor [ Intervallen×opnamen/interval ].

 • Als u een flitser gebruikt, kiest u een interval dat langer is dan de tijd die nodig is om de flitser op te laden. Als het interval te kort is, kan de flitser afgaan op minder dan het vermogen dat nodig is voor volledige belichting.

 • Als de opname niet kan doorgaan met de huidige instellingen, bijvoorbeeld als de sluitertijd is ingesteld op “ Bulb ” of “ Time ”, is het [ Interval ] [ 00:00'00" ] of de starttijd is minder dan een minuut— er wordt een waarschuwing weergegeven.

 • Als [ Time-lapse video ] is geselecteerd voor [ Opties ], loopt de stand-by-timer niet af tijdens intervalfotografie, ongeacht de optie die is geselecteerd voor Persoonlijke instelling c3 [ Uitschakelvertraging ] > [ Stand-by-timer ].

 • Als [ Time-lapse video ] is geselecteerd voor [ Opties ] met een framegrootte van 7680 × 4320, wordt intervalfotografie niet gestart als:

  • [ DX (24×16) ] of [ 1:1 (24×24) ] is geselecteerd voor [ Beeldveld ] > [ Kies beeldveld ] in het foto-opnamemenu, of

  • een DX-lens is bevestigd.

 • Als de geheugenkaart vol is, blijft de intervaltimer actief maar worden er geen foto's gemaakt. Plaats een andere geheugenkaart en ga verder met fotograferen ( Intervalfotografie pauzeren ).

 • Afhankelijk van de prestaties van de geheugenkaart en de opnameomstandigheden, kan de opname worden beëindigd voordat het geselecteerde aantal opnamen is gemaakt of het geselecteerde aantal intervallen is voltooid.

 • Intervalopnamen worden gepauzeerd als:

  • de camera wordt uit- en weer ingeschakeld (wanneer de camera uit staat, kunnen batterijen en geheugenkaarten worden vervangen zonder intervalfotografie te beëindigen), of

  • zelfontspanner of snelle frame-opname is geselecteerd voor ontspanstand.

 • Het wijzigen van de camera-instellingen terwijl de intervaltimer actief is, kan ertoe leiden dat de opname stopt.

Vrijgavemodus:

Ongeacht de geselecteerde ontspanstand, maakt de camera bij elk interval het opgegeven aantal opnamen.

Instellingen tussen opnamen aanpassen

Tussen de opnamen kunnen foto's worden bekeken en opname- en menu-instellingen worden aangepast. Houd er echter rekening mee dat het scherm enkele seconden voordat de volgende opname wordt gemaakt, wordt uitgeschakeld en de opname wordt hervat.

Intervalfotografie: beperkingen

Intervalfotografie kan niet worden gecombineerd met sommige camerafuncties, waaronder:

 • video-opname,

 • lange tijdopnamen (“Bulb” of “Time”),

 • de zelfontspanner,

 • snelle frame-opname,

 • tussen haakjes zetten,

 • meerdere blootstellingen,

 • HDR-overlay, en

 • focus verschuiven.

Instellingen intervaltimer

Het uitschakelen van de camera of het selecteren van een nieuwe ontspanstand heeft geen invloed op de instellingen voor intervalfotografie.

Opnamemenu Banken

U kunt de banken van het opnamemenu niet wijzigen of resetten terwijl intervalfotografie bezig is.