For at vælge de funktioner, der er tildelt følgende kontroller i filmtilstand, uanset om de bruges individuelt eller i kombination med kommandohjulene, skal du markere den ønskede indstilling og trykke på J .

w Fn1 knap
y Fn2 knap
j AE-L/AF-L knap
k OK knap
l Linsekontrolring

De roller, der kan tildeles til disse kontroller, er som følger:

Mulighed w y j k l
t Power blænde (åben)
q Power blænde (tæt)
i Eksponeringskompensation +
h Eksponeringskompensation –
n Emnesporing
b Visning af rammegitter
K Vælg det midterste fokuspunkt
A AF-ON
F Kun AF-lås
E AE-lås (Hold)
C Kun AE-lås
B AE/AF lås
p Zoom til/fra
1 Optag film
m hvidbalance
h Indstil billedkontrol
y Aktiv D-Lighting
w Måling
c Udløsertilstand (gem ramme)
z Fokusindstilling/AF-områdetilstand
H Mikrofonfølsomhed
W Højdepunkter
X Fokus (M/A)  1, 2
q Power blænde  2
E Eksponeringskompensation  2
9 ISO-følsomhed  2
Ingen  2

Kun tilgængelig med kompatible linser.

Uanset den valgte indstilling kan kontrolringen i manuel fokustilstand kun bruges til at justere fokus.

Følgende muligheder er tilgængelige:

Mulighed Beskrivelse
t Power blænde (åben) Blænden udvides, mens knappen trykkes ned. Brug i kombination med brugerdefineret indstilling g2 ( Brugerdefinerede kontroller ) > Fn2-knap > Strømblænde (luk) til knapstyret blændejustering.
q Power blænde (tæt) Blænden indsnævres, mens knappen trykkes ned. Brug i kombination med brugerdefineret indstilling g2 ( Brugerdefinerede kontroller ) > Fn1-knap > Strømblænde (åben) til knapstyret blændejustering.
i Eksponeringskompensation + Eksponeringskompensationen øges, mens knappen trykkes ned. Brug i kombination med brugerdefineret indstilling g2 ( brugerdefinerede kontroller ) > Fn2-knap > Eksponeringskompensation − til knapstyret eksponeringskompensation.
h Eksponeringskompensation – Eksponeringskompensationen falder, mens knappen trykkes ned. Brug i kombination med brugerdefineret indstilling g2 ( brugerdefinerede kontroller ) > Fn1-knap > Eksponeringskompensation + for knapstyret eksponeringskompensation.
n Emnesporing

Ved at trykke på knappen under auto-område-AF aktiveres motivsporing; fokuspunktet ændres til et sigtemiddel, og monitoren og søgeren til visninger, der sporer motivet.

  • Tryk på knappen igen for at afslutte motivsporings-AF.
b Visning af rammegitter Tryk på knappen for at slå rammegitteret til eller fra.
K Vælg det midterste fokuspunkt Ved at trykke på knappen vælges det midterste fokuspunkt.
A AF-ON Ved at trykke på knappen starter autofokus.
F Kun AF-lås Fokus låses, mens knappen trykkes ned.
E AE-lås (Hold) Eksponering låses, når der trykkes på knappen, og forbliver låst, indtil der trykkes på knappen en anden gang, eller standby-timeren udløber.
C Kun AE-lås Eksponeringen låses, mens knappen trykkes ned.
B AE/AF lås Fokus og eksponering låses, mens knappen trykkes ned.
p Zoom til/fra Tryk på knappen for at zoome ind på området omkring det aktuelle fokuspunkt. Tryk på knappen igen for at zoome ud.
1 Optag film Tryk på knappen for at starte filmoptagelse. Optagelsen slutter, når der trykkes på knappen igen.
m hvidbalance Tryk på knappen, og drej hovedkommandohjulet for at vælge en hvidbalanceindstilling (i nogle tilfælde kan en underfunktion vælges ved hjælp af det sekundære kommandohjul).
h Indstil billedkontrol Tryk på knappen og drej et kommandohjul for at vælge en billedkontrol.
y Aktiv D-Lighting Tryk på knappen, og drej et kommandohjul for at justere Active D-Lighting.
w Måling Tryk på knappen og drej et kommandohjul for at vælge en måleindstilling.
c Udløsertilstand (gem ramme) Tryk på knappen, og drej et kommandohjul for at vælge udløsertilstand for billeder taget under filmoptagelse.
z Fokusindstilling/AF-områdetilstand Tryk på knappen, og drej hoved- og underkommandohjulene for at vælge fokus og AF-områdetilstande.
H Mikrofonfølsomhed Tryk på knappen, og drej et kommandohjul for at justere mikrofonens følsomhed.
W Højdepunkter Tryk på kontrolknappen, og drej hovedkommandohjulet for at vælge et peaking-niveau og det sekundære kommandohjul for at vælge peaking-farven.
X Fokus (M/A) Brug knappen til at fokusere manuelt, uafhængigt af den valgte indstilling for fokustilstand. For at genfokusere med autofokus skal du trykke udløserknappen halvt ned eller trykke på en kontrol, som AF-ON er blevet tildelt.
q Power blænde Brug knappen til at justere blænden.
E Eksponeringskompensation Brug kontrollen til at justere eksponeringskompensation.
9 ISO-følsomhed Brug knappen til at justere ISO-følsomheden.
Ingen Styringen har ingen effekt.

Power Aperture

Strømblænde er kun tilgængelig i tilstandene A og M (et 6 -ikon angiver, at strømblænden ikke kan bruges). Displayet kan flimre, mens blænden justeres.