For at vælge de funktioner, der er tildelt følgende kontroller i fototilstand, uanset om de bruges individuelt eller i kombination med kommandohjulene, skal du markere den ønskede indstilling og trykke på J .

w Fn1 knap
y Fn2 knap
j AE-L/AF-L knap
k OK knap
z Knap til filmoptagelse
S Objektiv Fn-knap
3 Objektiv Fn2 knap
l Linsekontrolring

De roller, der kan tildeles til disse kontroller, er som følger:

Mulighed w y j k z S 3 l
K Vælg midterste fokuspunkt
A AF-ON
F Kun AF-lås
E AE-lås (Hold)
D AE-lås (Nulstil ved frigivelse)
C Kun AE-lås
B AE/AF lås
r FV lås
h Blink fra
q Forhåndsvisning
1 Bracketing burst
4 + NEF (RAW)
n Emnesporing
b Visning af rammegitter
p Zoom til/fra
O MIN MENU
3 Få adgang til det øverste punkt i MIN MENU
K Afspilning
J Vælg billedområde
8 Billedkvalitet/størrelse
m hvidbalance
h Indstil billedkontrol
y Aktiv D-Lighting
w Måling
I / Y Blitztilstand/kompensation
v Frigivelsestilstand
z Fokusindstilling/AF-områdetilstand
t Automatisk bracketing
$ Multieksponering
2 HDR (højt dynamisk område)
z Eksponeringsforsinkelsestilstand
W Højdepunkter
X Fokus (M/A)  1, 2
q Blænde  2
E Eksponeringskompensation  2
9 ISO-følsomhed  2
Ingen  2

Kun tilgængelig med kompatible linser.

Uanset den valgte indstilling kan kontrolringen i manuel fokustilstand kun bruges til at justere fokus.

Følgende muligheder er tilgængelige:

Mulighed Beskrivelse
K Vælg midterste fokuspunkt Ved at trykke på knappen vælges det midterste fokuspunkt.
A AF-ON Ved at trykke på knappen starter autofokus.
F Kun AF-lås Fokus låses, mens knappen trykkes ned.
E AE-lås (Hold) Eksponering låses, når der trykkes på knappen, og forbliver låst, indtil der trykkes på knappen en anden gang, eller standby-timeren udløber.
D AE-lås (Nulstil ved frigivelse) Eksponering låses, når der trykkes på knappen, og forbliver låst, indtil der trykkes på knappen endnu en gang, lukkeren udløses, eller standby-timeren udløber.
C Kun AE-lås Eksponeringen låses, mens knappen trykkes ned.
B AE/AF lås Fokus og eksponering låses, mens knappen trykkes ned.
r FV lås Tryk på knappen for at låse flashværdien for den indbyggede flash eller valgfri flashenheder. Tryk igen for at annullere FV-lås.
h Blink fra Hvis blitzen i øjeblikket er aktiveret, vil den blive deaktiveret, mens der trykkes på knappen.
q Forhåndsvisning Hold knappen nede for at få vist farve, eksponering og dybdeskarphed.
1 Bracketing burst Hvis knappen trykkes ned, mens eksponering eller ADL-bracketing er aktiv i enkeltbillede-udløsertilstand, tages alle billeder i det aktuelle bracketing-program, hver gang der trykkes på udløserknappen. Hvis hvidbalancebracketing er aktiv, eller der er valgt en kontinuerlig udløsertilstand, gentager kameraet bracketing-bursten, mens udløserknappen holdes nede.
4 + NEF (RAW) Hvis en JPEG-indstilling i øjeblikket er valgt for billedkvalitet, vil "RAW" blive vist, og en NEF (RAW) kopi vil blive optaget med det næste billede, der tages, efter at der er trykket på knappen (den originale billedkvalitetsindstilling vil blive gendannet, når du fjerner din finger fra udløserknappen). NEF (RAW)-kopier optages med den indstilling, der aktuelt er valgt for NEF (RAW)-optagelse i fotooptagelsesmenuen. Tryk på knappen igen for at afslutte uden at optage en NEF (RAW) kopi.
n Emnesporing

Ved at trykke på knappen under auto-område-AF aktiveres motivsporing; fokuspunktet ændres til et sigtemiddel, og monitoren og søgeren til visninger, der sporer motivet.

  • Tryk på knappen igen for at afslutte motivsporings-AF.
b Visning af rammegitter Ved at trykke på knappen under auto-område-AF aktiveres motivsporing; fokuspunktet ændres til et sigtemiddel, og monitoren og søgeren til skærme, der sporer motivet.
p Zoom til/fra Tryk på knappen for at zoome ind på området omkring det aktuelle fokuspunkt. Tryk på knappen igen for at zoome ud.
O MIN MENU Ved at trykke på knappen vises "MIN MENU".
3 Få adgang til det øverste punkt i MIN MENU Tryk på knappen for at springe til det øverste punkt i "MIN MENU". Vælg denne mulighed for hurtig adgang til et ofte brugt menupunkt.
K Afspilning Tryk på knappen for at starte afspilningen.
J Vælg billedområde Tryk på knappen og drej et kommandohjul for at vælge billedområdet.
8 Billedkvalitet/størrelse Tryk på kontrolknappen og drej hovedkommandohjulet for at vælge en billedkvalitetsindstilling og underkommandohjulet for at vælge billedstørrelse.
m hvidbalance Tryk på knappen, og drej hovedkommandohjulet for at vælge en hvidbalanceindstilling (i nogle tilfælde kan en underfunktion vælges ved hjælp af det sekundære kommandohjul).
h Indstil billedkontrol Tryk på knappen og drej et kommandohjul for at vælge en billedkontrol.
y Aktiv D-Lighting Tryk på knappen, og drej et kommandohjul for at justere Active D-Lighting.
w Måling Tryk på knappen og drej et kommandohjul for at vælge en måleindstilling.
I / Y Blitztilstand/kompensation Tryk på kontrolknappen, og drej hovedkommandohjulet for at vælge en blitztilstand og det sekundære kommandohjul for at justere blitzeffekten.
v Frigivelsestilstand Tryk på knappen og drej hovedkommandohjulet for at vælge en udløsertilstand. I tilstanden Kontinuerlig L eller Selvudløser kan du dreje det underordnede kommandohjul for at vælge billedfremføringshastigheden eller udløsningsforsinkelsen.
z Fokusindstilling/AF-områdetilstand Tryk på knappen, og drej hoved- og underkommandohjulene for at vælge fokus og AF-områdetilstande.
t Automatisk bracketing Tryk på kontrolknappen, og drej hovedkommandohjulet for at vælge antallet af billeder og underkommandohjulet for at vælge bracketing-inkrementet eller aktiv D-Lighting-mængde.
$ Multieksponering Tryk på kontrolknappen og drej hovedkommandohjulet for at vælge tilstanden og underkommandohjulet for at vælge antallet af billeder.
2 HDR (højt dynamisk område) Tryk på kontrolknappen og drej hovedkommandohjulet for at vælge tilstanden og det sekundære kommandohjul for at vælge eksponeringsforskellen.
z Eksponeringsforsinkelsestilstand Tryk på knappen, og drej et kommandohjul for at vælge udløserforsinkelsen.
W Højdepunkter Tryk på kontrolknappen, og drej hovedkommandohjulet for at vælge et peaking-niveau og det sekundære kommandohjul for at vælge peaking-farven.
X Fokus (M/A) Autofokus kan tilsidesættes ved at dreje kontrolringen, mens udløserknappen trykkes halvt ned (autofokus med manuel tilsidesættelse). For at genfokusere med autofokus skal du løfte fingeren fra udløserknappen og derefter trykke den halvt ned igen.
q Blænde Brug knappen til at justere blænden.
E Eksponeringskompensation Brug kontrollen til at justere eksponeringskompensation.
9 ISO-følsomhed Drej objektivets kontrolring for at justere ISO-følsomheden.
Ingen Styringen har ingen effekt.