Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU GOOGLE. SPOLOČNOSŤ GOOGLE SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK SÚVISIACICH S PREKLADMI, VÝSLOVNÝMI ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝMI, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV.

Referenčné príručky spoločnosti Nikon Corporation (ďalej uvádzané ako „Nikon“) boli preložené kvôli vášmu pohodliu pomocou prekladateľského softvéru poskytovaného prostredníctvom Google Translate. Na poskytnutie presného prekladu sa vyvinulo primerané úsilie, avšak žiadny automatický preklad nie je dokonalý ani nie je určený na náhradu ľudských prekladateľov. Preklady sa poskytujú ako služba pre používateľov referenčných príručiek spoločnosti Nikon, pričom sa poskytujú „tak, ako sú“. Neposkytuje sa žiadna záruka akéhokoľvek druhu, či už výslovná alebo mlčky predpokladaná, čo sa týka presnosti, spoľahlivosti alebo správnosti akýchkoľvek prekladov z angličtiny do ktoréhokoľvek iného jazyka. Určitý obsah (napríklad obrázky, videá, formát Flash Video atď.) sa nemusí presne preložiť kvôli obmedzeniam prekladového softvéru.

Oficiálny text je anglická verzia referenčných príručiek. Žiadne nezrovnalosti či rozdiely vytvorené v rámci prekladu nie sú záväzné a nemajú žiadny právny účinok na účely zhody alebo vynútenia. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa presnosti informácií obsiahnutých v preložených referenčných príručkách, pozrite si verziu príručiek v anglickom jazyku, ktorá je oficiálnou verziou.

Starostlivosť o fotoaparát a batériu: upozornenia

Upozornenia: Používanie fotoaparátu

Nepúšťajte
Nenechajte fotoaparát ani objektív spadnúť a nevystavujte ich úderom. Produkt môže zlyhať, ak je vystavený silným nárazom alebo vibráciám.
Udržujte suché
Udržujte fotoaparát v suchu. Zhrdzavenie vnútorného mechanizmu spôsobené vodou vo vnútri fotoaparátu môže byť nielen nákladné na opravu, ale môže v skutočnosti spôsobiť nenapraviteľné poškodenie.
Vyhnite sa náhlym zmenám teploty
Prenesenie fotoaparátu z teplého do studeného prostredia alebo naopak môže spôsobiť škodlivú kondenzáciu vo vnútri a mimo fotoaparátu. Pred prenesením cez teplotnú hranicu vložte fotoaparát do zapečateného vrecka alebo plastového puzdra. Fotoaparát je možné vybrať z vrecka alebo puzdra, keď sa stihne prispôsobiť novej teplote.
Uchovávajte mimo dosahu silných magnetických polí
Statické náboje alebo magnetické polia vytvárané zariadeniami, ako sú rádiové vysielače, môžu rušiť monitor, poškodiť údaje uložené na pamäťovej karte alebo ovplyvniť vnútorné obvody produktu.
Nenechávajte objektív nasmerovaný na Slnko
Nenechávajte objektív nasmerovaný na slnko alebo iné silné zdroje svetla. Intenzívne svetlo môže poškodiť obrazový snímač alebo spôsobiť vyblednutie či „vypálenie“. Fotografie zhotovené fotoaparátom môžu vykazovať efekt bieleho rozmazania.
Kreditné karty a iné podobné magnetické pamäťové zariadenia držte ďalej od fotoaparátu a objektívu
Dáta uložené v zariadení môžu byť poškodené.
Lasery a iné zdroje jasného svetla
Nesmerujte lasery ani iné extrémne jasné zdroje svetla na objektív, pretože by to mohlo poškodiť obrazový snímač fotoaparátu.
Upratovanie
Pri čistení tela fotoaparátu jemne odstráňte prach a vlákna pomocou ofukovača a potom jemne utrite mäkkou suchou handričkou. Po použití fotoaparátu na pláži alebo pri mori utrite všetok piesok alebo soľ handričkou mierne navlhčenou v sladkej vode a potom fotoaparát dôkladne osušte. V zriedkavých prípadoch môže statická elektrina spôsobiť rozsvietenie alebo stmavnutie LCD displejov; to neznamená poruchu. Displej sa čoskoro vráti do normálu.
Čistenie objektívu a hľadáčika
Tieto sklenené prvky sa ľahko poškodia: odstráňte prach a vlákna pomocou fúkača. Ak používate aerosólový dúchadlo, držte plechovku vo zvislej polohe, aby ste zabránili úniku kvapaliny, ktorá by mohla poškodiť sklenené prvky. Na odstránenie odtlačkov prstov a iných škvŕn z objektívu naneste malé množstvo čistiaceho prostriedku na objektívy na mäkkú handričku a objektív opatrne utrite.
Nedotýkajte sa obrazového snímača

Za žiadnych okolností nevyvíjajte tlak na obrazový snímač, nepichajte do neho čistiacimi nástrojmi ani ho nevystavujte silným prúdom vzduchu z dúchadla. Tieto činnosti môžu poškriabať alebo inak poškodiť snímač.

Čistenie obrazového snímača
Informácie o čistení obrazového snímača nájdete v častiach „Čistenie obrazového snímača“ ( 0 Čistenie obrazového snímača ) a „Manuálne čistenie“ ( 0 Manuálne čistenie ).
Nedotýkajte sa štítu snímača

Ak je v ponuke nastavenia vybratá možnosť [ Sensor shield closes ] pre [ Sensor shield behavior at power off ], pri vypnutí fotoaparátu sa zatvorí štít snímača pred obrazovým snímačom. Nikdy neprepichujte ani nevyvíjajte tlak na štít snímača. Nedodržanie tohto upozornenia môže štít poškriabať alebo inak poškodiť.

Kontakty objektívu
Udržujte kontakty objektívu čisté. Nedotýkajte sa ich prstami.
Skladujte na dobre vetranom mieste
Aby ste predišli vzniku plesní, skladujte fotoaparát na suchom a dobre vetranom mieste. Neskladujte fotoaparát s guličkami proti moliam nafty alebo gáforu vedľa zariadení, ktoré produkujú silné elektromagnetické polia, alebo tam, kde bude vystavený extrémne vysokým teplotám, napríklad v blízkosti ohrievača alebo v uzavretom vozidle počas horúceho dňa. Nedodržanie týchto opatrení môže viesť k poruche produktu.
Dlhodobé skladovanie
Aby ste predišli poškodeniu spôsobenému napríklad vytečením kvapaliny z batérie, vyberte batériu, ak sa výrobok nebude dlhší čas používať. Fotoaparát skladujte v plastovom vrecku s vysúšadlom. Kožené puzdro na fotoaparát však neskladujte v plastovom vrecku, pretože to môže spôsobiť znehodnotenie materiálu. Batériu skladujte na chladnom a suchom mieste. Všimnite si, že vysúšadlo postupne stráca svoju schopnosť absorbovať vlhkosť a malo by sa vymieňať v pravidelných intervaloch. Aby ste predišli plesniam alebo plesniam, aspoň raz za mesiac vyberte fotoaparát zo skladu, vložte batériu a niekoľkokrát uvoľnite spúšť.
Pred odstránením alebo odpojením zdroja napájania produkt vypnite
Odstránenie alebo odpojenie zdroja napájania, keď je fotoaparát zapnutý, môže poškodiť produkt. Osobitnú pozornosť venujte tomu, aby ste počas zaznamenávania alebo odstraňovania obrázkov neodstránili alebo neodpojili zdroj napájania.
Monitor/Hľadáčik
 • Monitory (vrátane hľadáčika) sú skonštruované s mimoriadne vysokou presnosťou; aspoň 99,99 % pixelov je efektívnych, pričom nie viac ako 0,01 % chýba alebo je chybných. Aj keď tieto displeje môžu obsahovať pixely, ktoré sú stále rozsvietené (biele, červené, modré alebo zelené) alebo sú vždy vypnuté (čierne), nejde o poruchu. Obrázky nasnímané týmto zariadením nie sú ovplyvnené. Žiadame vás o pochopenie.
 • Obrázky na monitore môžu byť ťažko viditeľné pri jasnom svetle.
 • Nevyvíjajte tlak na monitor. Monitor by mohol zlyhať alebo sa poškodiť. Prach alebo vlákna na monitore je možné odstrániť ofukovacím balónikom. Škvrny je možné odstrániť jemným utretím monitora mäkkou handričkou alebo jelenicou. Ak sa monitor rozbije, dávajte pozor, aby ste sa nezranili rozbitým sklom. Dávajte pozor, aby sa tekuté kryštály z monitora nedotkli pokožky ani nevnikli do očí či úst.
 • Ak spozorujete niektorý z nasledujúcich príznakov pri komponovaní záberov v hľadáčiku, prestaňte ho používať, kým sa váš stav nezlepší:

  • nevoľnosť, bolesť očí, únava očí,
  • závrat, bolesť hlavy, stuhnutosť krku alebo ramien,
  • nevoľnosť alebo strata koordinácie ruka-oko, príp
  • kinetóza.
 • Počas sériového snímania môže displej rýchlo blikať. Sledovanie blikajúceho displeja môže spôsobiť, že sa nebudete cítiť dobre. Prestaňte užívať, kým sa váš stav nezlepší.
Jasné svetlá a objekty v protisvetle
Šum vo forme čiar sa môže v ojedinelých prípadoch objaviť na obrázkoch, ktoré obsahujú jasné svetlá alebo objekty v protisvetle.

Upozornenie: Používanie batérií

Bezpečnostné opatrenia pri používaní
 • Pri nesprávnej manipulácii môžu batérie prasknúť alebo vytiecť a spôsobiť koróziu produktu. Pri manipulácii s batériami dodržiavajte nasledujúce opatrenia:

  • Pred výmenou batérie výrobok vypnite.
  • Po dlhšom používaní môžu byť batérie horúce.
  • Udržujte kontakty batérie čisté.
  • Používajte iba batérie schválené na použitie v tomto zariadení.
  • Batérie neskratujte, nerozoberajte ani ich nevystavujte ohňu alebo nadmernému teplu.
  • Keď batéria nie je vložená vo fotoaparáte alebo nabíjačke, nasaďte kryt kontaktov.
 • Ak je batéria horúca, napríklad ihneď po použití, pred nabíjaním počkajte, kým vychladne. Pokus o nabitie batérie, keď je jej vnútorná teplota zvýšená, zhorší výkon batérie a batéria sa nemusí nabiť alebo sa nabije len čiastočne.
 • Ak batériu nebudete nejaký čas používať, vyberte ju z fotoaparátu a uložte ju na chladnom a suchom mieste s okolitou teplotou 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Vyhýbajte sa horúcim alebo extrémne chladným miestam.
 • Batérie pri dlhodobom skladovaní by sa mali nabiť na približne 50 % aspoň raz za rok. Nenabíjajte batériu na 100 % pred jej vrátením do skladu. Úplne vybitá batéria sa nabije na približne 50 % za približne polovicu času potrebného na nabitie na 100 %.
 • Keď batériu nepoužívate, vyberte ju z fotoaparátu alebo nabíjačky. Fotoaparát a nabíjačka spotrebúvajú minimálne množstvo energie, aj keď sú vypnuté, a mohli by vybiť batériu natoľko, že už nebude fungovať.
 • Batériu nepoužívajte pri teplote okolia nižšej ako -10 °C (14 °F) alebo vyššej ako 40 °C (104 °F). Nedodržanie tohto upozornenia môže poškodiť batériu alebo zhoršiť jej výkon. Batériu nabíjajte vo vnútri pri teplote okolia 5 °C – 35 °C (41 °F – 95 °F). Batéria sa nenabije, ak je jej teplota nižšia ako 0 °C (32 °F) alebo vyššia ako 60 °C (140 °F).
 • Kapacita sa môže znížiť a časy nabíjania sa môžu predĺžiť pri teplotách batérie od 0 °C (32 °F) do 15 °C (59 °F) a od 45 °C (113 °F) do 60 °C (140 °F).
 • Batérie vo všeobecnosti vykazujú pokles kapacity pri nízkych teplotách okolia. Dokonca aj nové batérie nabité pri teplotách pod približne 5 °C (41 °F) môžu v ponuke nastavenia [ Informácie o batérii ] dočasne vykazovať zvýšenie z „0“ na „1“, ale po nabití batérie sa zobrazenie vráti do normálu. bola nabitá pri teplote približne 20 °C (68 °F) alebo vyššej.
 • Kapacita batérie klesá pri nízkych teplotách. Zmena kapacity s teplotou sa prejaví na displeji batérie fotoaparátu. V dôsledku toho môže displej batérie pri poklese teploty vykazovať pokles kapacity, aj keď je batéria úplne nabitá.
 • Batérie môžu byť po použití horúce. Pri vyberaní batérií z fotoaparátu buďte opatrní.
Pred použitím nabite batérie
Pred použitím nabite batériu. Dodávaná batéria nie je pri odoslaní úplne nabitá.
Pripravené náhradné batérie
Pred fotografovaním si pripravte náhradnú batériu a udržujte ju plne nabitú. V závislosti od vašej polohy môže byť ťažké zakúpiť náhradné batérie v krátkom čase.
Majte pripravené plne nabité náhradné batérie na chladné dni
Čiastočne nabité batérie nemusia počas chladných dní fungovať. V chladnom počasí jednu batériu pred použitím nabite a druhú uschovajte na teplom mieste, pripravenú na prípadnú výmenu. Po zahriatí môžu studené batérie obnoviť časť svojej kapacity.
Úroveň batérie
 • Opakované zapnutie alebo vypnutie fotoaparátu, keď je batéria úplne vybitá, skráti životnosť batérie. Batérie, ktoré sú úplne vybité, sa musia pred použitím nabiť.
 • Výrazný pokles doby, počas ktorej si plne nabitá batéria udrží svoje nabitie pri použití pri izbovej teplote, znamená, že je potrebné ju vymeniť. Kúpte si novú nabíjateľnú batériu.
Nepokúšajte sa nabiť plne nabité batérie
Pokračovanie v nabíjaní batérie po jej úplnom nabití môže zhoršiť výkon batérie.
Recyklácia použitých batérií
Nabíjateľné batérie recyklujte v súlade s miestnymi predpismi, pričom najskôr zaizolujte ich kontakty páskou.

Upozornenia: Používanie nabíjačky

 • Počas nabíjania nepohybujte nabíjačkou a nedotýkajte sa batérie; nedodržanie tohto upozornenia môže vo veľmi zriedkavých prípadoch viesť k tomu, že nabíjačka ukáže, že nabíjanie je dokončené, keď je batéria nabitá len čiastočne. Batériu vyberte a znova vložte, aby sa znova začalo nabíjanie.
 • Neskratujte svorky nabíjačky. Nedodržanie tohto upozornenia môže viesť k prehriatiu a poškodeniu nabíjačky.
 • Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte nabíjačku alebo odpojte nabíjací sieťový adaptér.
 • Používajte MH-33 iba s kompatibilnými batériami.
 • Nepoužívajte nabíjačky s poškodenými, ktoré nechávajú odkrytý interiér alebo ktoré pri používaní vydávajú nezvyčajné zvuky.
 • Symboly na tomto produkte predstavujú nasledovné:

  p DC

Upozornenia: Používanie nabíjacieho AC adaptéra

 • Pred nabíjaním batérie cez nabíjací AC adaptér zaistite kryt priestoru pre batériu.
 • Počas nabíjania nehýbte fotoaparátom ani sa nedotýkajte batérie; nedodržanie tohto upozornenia môže vo veľmi zriedkavých prípadoch spôsobiť, že fotoaparát ukáže, že nabíjanie je dokončené, keď je batéria nabitá len čiastočne. Odpojte a znova pripojte adaptér, aby ste mohli začať znova nabíjať.
 • Neskratujte koncovky adaptéra. Nedodržanie tohto upozornenia môže viesť k prehriatiu a poškodeniu adaptéra.
 • Keď adaptér nepoužívate, odpojte ho.
 • Nepoužívajte adaptéry s poškodením, ktoré ponecháva vnútorný priestor odkrytý alebo ktoré pri používaní vydáva nezvyčajné zvuky.
 • Symboly na tomto produkte predstavujú nasledovné:

  m AC, p DC, q Zariadenie triedy II (konštrukcia výrobku je s dvojitou izoláciou)