Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU GOOGLE. SPOLOČNOSŤ GOOGLE SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK SÚVISIACICH S PREKLADMI, VÝSLOVNÝMI ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝMI, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV.

Referenčné príručky spoločnosti Nikon Corporation (ďalej uvádzané ako „Nikon“) boli preložené kvôli vášmu pohodliu pomocou prekladateľského softvéru poskytovaného prostredníctvom Google Translate. Na poskytnutie presného prekladu sa vyvinulo primerané úsilie, avšak žiadny automatický preklad nie je dokonalý ani nie je určený na náhradu ľudských prekladateľov. Preklady sa poskytujú ako služba pre používateľov referenčných príručiek spoločnosti Nikon, pričom sa poskytujú „tak, ako sú“. Neposkytuje sa žiadna záruka akéhokoľvek druhu, či už výslovná alebo mlčky predpokladaná, čo sa týka presnosti, spoľahlivosti alebo správnosti akýchkoľvek prekladov z angličtiny do ktoréhokoľvek iného jazyka. Určitý obsah (napríklad obrázky, videá, formát Flash Video atď.) sa nemusí presne preložiť kvôli obmedzeniam prekladového softvéru.

Oficiálny text je anglická verzia referenčných príručiek. Žiadne nezrovnalosti či rozdiely vytvorené v rámci prekladu nie sú záväzné a nemajú žiadny právny účinok na účely zhody alebo vynútenia. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa presnosti informácií obsiahnutých v preložených referenčných príručkách, pozrite si verziu príručiek v anglickom jazyku, ktorá je oficiálnou verziou.

Vystavenie

Výber a Režim snímania

Ak chcete vybrať režim snímania, podržte tlačidlo Tlačidlo I a otočte hlavný príkazový volič. Vybraná možnosť sa zobrazí na displeji snímania a na ovládacom paneli.

Režim Popis
P Programovaná automatika ( 0 P (Programovaná automatika) ) Používa sa na fotografovanie a v iných situáciách, v ktorých je málo času na úpravu nastavení fotoaparátu. Fotoaparát si automaticky zvolí rýchlosť uzávierky aj clonu.
S Automatický režim s prioritou uzávierky ( 0 S (automatický režim s prioritou uzávierky) ) Použite na zmrazenie alebo rozmazanie pohybu. Vy si zvolíte rýchlosť uzávierky; fotoaparát nastavuje clonu automaticky.
A Automatický režim s prioritou clony ( 0 A (automatický režim s prioritou clony) ) Použite na rozostrenie pozadia alebo zaostrenie popredia aj pozadia. Vy si zvolíte clonu; fotoaparát automaticky upraví rýchlosť uzávierky.
M Manuálne ( 0 M (Manuálne) ) Ovládate rýchlosť uzávierky aj clonu. Pre dlhodobú expozíciu zvoľte rýchlosť uzávierky „Bulb“ alebo „Time“.

P ( Naprogramovaná automatika )

 • V tomto režime fotoaparát automaticky upraví rýchlosť uzávierky a clonu podľa vstavaného programu, aby sa zabezpečila optimálna expozícia vo väčšine situácií.
 • Rôzne kombinácie rýchlosti uzávierky a clony, ktoré vytvárajú rovnakú expozíciu, je možné zvoliť otáčaním hlavného príkazového voliča („flexibilný program“).

  • Keď je aktívny flexibilný program, zobrazuje sa indikátor flexibilného programu ( U ).
  • Ak chcete obnoviť predvolené nastavenia rýchlosti uzávierky a clony, otáčajte hlavným príkazovým voličom, kým sa indikátor neprestane zobrazovať. Flexibilný program je možné ukončiť aj výberom iného režimu alebo vypnutím fotoaparátu.

S ( Automatický režim s prioritou uzávierky )

 • V automatickom režime s prioritou uzávierky si vyberiete Rýchlosť uzávierky zatiaľ čo fotoaparát automaticky nastavuje clonu pre optimálnu expozíciu. Zvoľte vysoké rýchlosti uzávierky na „zmrazenie“ pohybu, nízke rýchlosti uzávierky, aby ste naznačili pohyb rozmazaním pohybujúcich sa objektov.
 • Otáčaním hlavného príkazového voliča nastavte rýchlosť uzávierky.
 • Rýchlosť uzávierky je možné nastaviť na hodnoty od 1/32 000 s do 30 s.
 • Rýchlosť uzávierky je možné uzamknúť na zvolenej hodnote ( 0 f4: Control Lock , g3: Control Lock ).

A ( Automatický režim s prioritou clony )

 • V automatickom režime s prioritou clony si vyberiete clona pričom fotoaparát automaticky upraví rýchlosť uzávierky pre optimálnu expozíciu.
 • Clonu je možné nastaviť otáčaním pomocného príkazového voliča.
 • Minimálne a maximálne hodnoty clony sa líšia v závislosti od objektívu.
 • Clonu je možné uzamknúť na zvolenej hodnote ( 0 f4: Control Lock , g3: Control Lock ).

M ( Manuálny )

 • Ovládate oboje Rýchlosť uzávierky a clona . Tento režim vyberte pre dlhodobé expozície takých objektov, ako sú ohňostroje alebo nočná obloha (fotografovanie „Bulb“ alebo „Time“, 0 Dlhodobé expozície (iba režim M) ).
 • Rýchlosť uzávierky a clonu je možné upraviť podľa indikátorov expozície otáčaním príkazových voličov.
 • Otáčaním hlavného príkazového voliča vyberte rýchlosť uzávierky. Rýchlosť uzávierky je možné nastaviť na hodnoty od 1/32 000 s do 30 s alebo na „Bulb“ alebo „Time“ .

 • Clonu je možné nastaviť otáčaním pomocného príkazového voliča.
 • Minimálne a maximálne hodnoty clony sa líšia v závislosti od objektívu.
 • Rýchlosť uzávierky a clonu je možné uzamknúť na zvolených hodnotách ( 0 f4: Control Lock , g3: Control Lock ).

Indikátory expozície

Indikátory expozície na monitore, v hľadáčiku a na ovládacom paneli ukazujú, či by bola fotografia pri aktuálnych nastaveniach podexponovaná alebo preexponovaná. Indikátory expozície je možné čítať nasledovne (zobrazenie sa mení podľa možnosti vybratej pre užívateľské nastavenie b2 [ EV steps for exposure cntrl ]):

Displej [ 1/3 step ] vybraté pre [ EV steps for exposure cntrl ]
Optimálna expozícia Podexponované o 1/3 EV Preexponované o viac ako 3 1/3 EV
Monitor
Hľadáčik/ovládací panel

Orientáciu indikátorov expozície je možné prevrátiť pomocou používateľského nastavenia f7 [ Obrátené indikátory ].

Varovanie pred vystavením

Displeje budú blikať, ak zvolené nastavenia prekročia limity systému merania expozície.

Predĺžené rýchlosti uzávierky

Pre rýchlosti uzávierky až 900 s (15 minút) zvoľte [ ON ] pre užívateľské nastavenie d6 [ Extended shutter speed (M) ].

Dlhé expozície

Pri rýchlostiach nižších ako 1 s sa rýchlosť uzávierky zobrazená fotoaparátom môže líšiť od skutočnej doby expozície. Skutočné expozičné časy pri rýchlosti uzávierky napríklad 15 a 30 sekúnd sú 16 a 32 sekúnd. Čas expozície bude opäť zodpovedať zvolenej rýchlosti uzávierky pri rýchlostiach 60 sekúnd a nižších.

Automatické ovládanie citlivosti ISO (režim M )

Ak je aktivované automatické ovládanie citlivosti ISO ( 0 Automatické ovládanie citlivosti ISO ), citlivosť ISO sa automaticky nastaví na optimálnu expozíciu pri zvolenej rýchlosti uzávierky a clone.

Dlhodobé expozície (Iba režim M)

Fotoaparát ponúka dve možnosti pre dlhé expozície: „ Žiarovka “ a „ Čas “. Dlhé expozície možno použiť na snímky ohňostrojov, nočných scenérií, hviezd alebo pohyblivých svetiel.

35-sekundová expozícia nasnímaná pri rýchlosti uzávierky „Bulb“ a clone f/25

Rýchlosť uzávierky Popis
Žiarovka Uzávierka zostane otvorená, kým bude stlačené tlačidlo spúšte.
Čas Expozícia sa spustí po stlačení spúšte a skončí pri druhom stlačení tlačidla.
 1. Udržujte fotoaparát stabilný, napríklad pomocou statívu.

 2. Podržte tlačidlo I a otáčaním hlavného príkazového voliča vyberte režim M .

 3. Otáčaním hlavného príkazového voliča vyberte rýchlosť uzávierky Bulb (“Bulb”) alebo Time (“Time”).

  Žiarovka

  Čas

  Upozorňujeme, že indikátory expozície sa nezobrazujú pri rýchlosti uzávierky Bulb alebo Time .

 4. Zaostrite a spustite expozíciu.

  • „Bulb“ : Stlačením tlačidla spúšte úplne nadol spustíte expozíciu. Počas expozície držte tlačidlo spúšte stlačené.
  • „Time“ : Stlačením tlačidla spúšte úplne nadol spustíte expozíciu.
  • Uplynutý čas sa zobrazuje na ovládacom paneli.

 5. Ukončite expozíciu.

  • „Bulb“ : Zdvihnite prst z tlačidla spúšte.
  • „Time“ : Stlačte tlačidlo spúšte až na doraz druhýkrát.

Dlhodobé expozície

 • Upozorňujeme, že pri dlhých expozíciách môže byť prítomný „šum“ (svetlé body, náhodne rozmiestnené jasné pixely alebo hmla).
 • Jasné body a hmlu možno znížiť výberom možnosti [ ON ] pre položku [ Long exposure NR ] v ponuke snímania fotografií.
 • Nikon odporúča používať plne nabitú batériu, dodaný nabíjací sieťový adaptér alebo voliteľný sieťový adaptér a napájací konektor, aby sa predišlo strate energie počas dlhých expozícií.
 • Aby ste predišli rozmazaniu, odporúča sa použiť statív alebo zariadenie, ako je voliteľný kábel diaľkového ovládania alebo bezdrôtový diaľkový ovládač.

Zámok automatickej expozície

Na zmenu kompozície fotografií po nastavení použite zámok automatickej expozície vystavenie pre konkrétnu oblasť predmetu. Uzamknutie expozície sa hodí, keď je oblasť používaná na nastavenie expozície oveľa jasnejšia alebo tmavšia ako jej okolie.

 1. Keď je objekt umiestnený vo vybranom zaostrovacom bode a tlačidlo spúšte je stlačené do polovice, stlačte stred podvýberca na uzamknutie expozície.

  • Kým je stlačený stred pomocného voliča, expozícia sa uzamkne na hodnote nameranej v oblasti objektu určenej vybranou možnosťou merania.

  • An ikona AE-L Na displeji snímania sa zobrazí .
  • Ak je aktivované automatické zaostrovanie, zaostrenie sa tiež uzamkne.

 2. Podržte stred pomocného voliča stlačený, zmeňte kompozíciu fotografie a zhotovte snímku.

Uzamknutie expozície tlačidlom spúšte

Ak je pre užívateľské nastavenie c1 [ Shutter-release button AE-L ] vybratá možnosť [ On (polovičné stlačenie) ], expozícia sa zablokuje, kým je tlačidlo spúšte stlačené do polovice.

Meraná oblasť

 • Pomocou funkcie [ Spot metering ] sa expozícia uzamkne na hodnote nameranej v kruhu so stredom aktuálneho zaostrovacieho bodu.
 • Pri [ Center-weighted metering ] sa expozícia uzamkne na hodnote nameranej v 12 mm kruhu v strede displeja.

Nastavenie rýchlosti uzávierky a clony

Po stlačení stredu pomocného voliča je možné upraviť nasledujúce nastavenia:

Režim Nastavenie
P Rýchlosť uzávierky a clona (flexibilný program; 0 P (programovaná automatika) )
S Rýchlosť uzávierky
A Clona
 • Nové hodnoty je možné potvrdiť na displeji snímania a na ovládacom paneli.

Kompenzácia expozície

Na zmenu sa používa kompenzácia expozície vystavenie od hodnoty navrhnutej kamerou. Môže sa použiť na zosvetlenie alebo stmavenie obrázkov.

– 1 EV

Žiadna kompenzácia expozície

+1 EV

Úprava kompenzácie expozície

Podržte Tlačidlo E a otočte príkazový volič.

 • Vyberte si z hodnôt medzi –5 EV (podexponovanie) a +5 EV (preexponovanie). V režime videa sú dostupné hodnoty medzi –3 EV a +3 EV.
 • Pri predvolenom nastavení sa zmeny kompenzácie expozície vykonávajú v prírastkoch 1/3 EV. Veľkosť prírastkov je možné zmeniť pomocou užívateľského nastavenia b2 [ EV steps for exposure cntrl ].
 • Vyššie hodnoty urobia objekt svetlejší, nižšie hodnoty tmavšie.

 • Na displeji snímania a na ovládacom paneli sa zobrazujú ikony E a indikátory expozície. V iných režimoch ako M bliká nula („ 0 “) v strede indikátora expozície. Aktuálnu hodnotu kompenzácie expozície je možné potvrdiť stlačením tlačidla E

  Monitor

  Hľadáčik

  Ovládací panel

 • Normálnu expozíciu možno obnoviť nastavením kompenzácie expozície na ±0,0. Kompenzácia expozície sa po vypnutí fotoaparátu nevynuluje.

Režim M

 • V režime M ovplyvňuje kompenzácia expozície iba indikátor expozície; rýchlosť uzávierky a clona sa nemenia.
 • Keď je aktivované automatické ovládanie citlivosti ISO ( 0 Automatické ovládanie citlivosti ISO ), citlivosť ISO sa automaticky upraví podľa hodnoty vybratej pre kompenzáciu expozície.

Použitie blesku

Keď sa použije voliteľný blesk, kompenzácia expozície ovplyvňuje úroveň blesku aj expozíciu, pričom mení jas hlavného objektu aj pozadia; ak je to potrebné, efekt možno obmedziť na pozadie pomocou užívateľského nastavenia e3 [ Exposure comp. pre blesk ].