Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU GOOGLE. SPOLOČNOSŤ GOOGLE SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK SÚVISIACICH S PREKLADMI, VÝSLOVNÝMI ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝMI, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV.

Referenčné príručky spoločnosti Nikon Corporation (ďalej uvádzané ako „Nikon“) boli preložené kvôli vášmu pohodliu pomocou prekladateľského softvéru poskytovaného prostredníctvom Google Translate. Na poskytnutie presného prekladu sa vyvinulo primerané úsilie, avšak žiadny automatický preklad nie je dokonalý ani nie je určený na náhradu ľudských prekladateľov. Preklady sa poskytujú ako služba pre používateľov referenčných príručiek spoločnosti Nikon, pričom sa poskytujú „tak, ako sú“. Neposkytuje sa žiadna záruka akéhokoľvek druhu, či už výslovná alebo mlčky predpokladaná, čo sa týka presnosti, spoľahlivosti alebo správnosti akýchkoľvek prekladov z angličtiny do ktoréhokoľvek iného jazyka. Určitý obsah (napríklad obrázky, videá, formát Flash Video atď.) sa nemusí presne preložiť kvôli obmedzeniam prekladového softvéru.

Oficiálny text je anglická verzia referenčných príručiek. Žiadne nezrovnalosti či rozdiely vytvorené v rámci prekladu nie sú záväzné a nemajú žiadny právny účinok na účely zhody alebo vynútenia. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa presnosti informácií obsiahnutých v preložených referenčných príručkách, pozrite si verziu príručiek v anglickom jazyku, ktorá je oficiálnou verziou.

Pre vašu bezpečnosť

Aby nedošlo k poškodeniu majetku alebo zraneniu vás či iných osôb, pred použitím tohto výrobku si prečítajte celú časť „Pre vašu bezpečnosť“.

Po prečítaní týchto bezpečnostných pokynov ich uchovávajte ľahko prístupné pre potreby v budúcnosti.

NEBEZPEČENSTVO: Nedodržanie pokynov označených touto ikonou predstavuje vysoké riziko usmrtenia alebo vážneho zranenia.
VÝSTRAHA: Nedodržanie pokynov označených touto ikonou by mohlo viesť k usmrteniu alebo vážnemu zraneniu.
UPOZORNENIE: Nedodržanie pokynov označených touto ikonou by mohlo viesť k zraneniu alebo poškodeniu majetku.
 VÝSTRAHA

Nepoužívajte počas chôdze ani obsluhy vozidla.

Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k nehodám alebo inému zraneniu.

Nerozoberajte ani neupravujte tento výrobok. Nedotýkajte sa vnútorných častí, k odhaleniu ktorých došlo v dôsledku pádu alebo inej nehody.

Nedodržanie týchto pokynov by mohlo viesť k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo inému zraneniu.

V prípade, že si všimnete akékoľvek nezvyčajné javy, ako sú dym, teplo alebo nezvyčajné zápachy, ktoré sa uvoľňujú z výrobku, ihneď vyberte batériu alebo odpojte zdroj napájania.

Pokračovanie v používaní by mohlo viesť k vzniku požiaru, popáleninám alebo inému zraneniu.

Uchovávajte v suchu. So zariadením nemanipulujte s mokrými rukami. So zástrčkou nemanipulujte s mokrými rukami.

Nedodržanie týchto pokynov by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo zasiahnutiu elektrickým prúdom.

Dbajte na to, aby vaša pokožka nezostávala v dlhodobom kontakte s týmto výrobkom, pokiaľ je zapnutý alebo pripojený k napájaniu.

Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k nízkoteplotným popáleninám.

Nepoužívajte tento výrobok v prítomnosti horľavého prachu alebo plynu, ako sú propán, benzín alebo aerosóly.

Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k výbuchu alebo vzniku požiaru.

Nepozerajte priamo na slnko ani na iný zdroj silného svetla cez objektív.

Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k poškodeniu zraku.

Nemierte blesk ani pomocné svetlo AF na vodiča motorového vozidla.

Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k nehodám.

Tento výrobok uchovávajte mimo dosahu detí.

Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k zraneniu alebo poruche výrobku. Navyše, vezmite do úvahy, že malé časti predstavujú riziko udusenia. V prípade, že dieťa prehltne akúkoľvek časť tohto výrobku, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

Nezaplietajte, neovíjajte ani nezakrúcajte popruhy okolo krku.

Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k nehodám.

Nepoužívajte batérie, nabíjačky ani sieťové zdroje, ktoré nie sú výslovne určené na používanie s týmto výrobkom. Keď používate batérie, nabíjačky a sieťové zdroje určené na používanie s týmto výrobkom, nevykonávajte nasledovné:

  • Poškodzovanie, úprava, násilné ťahanie alebo ohýbanie šnúr alebo káblov, ich umiestňovanie pod ťažké predmety alebo vystavovanie pôsobeniu tepla či plameňa.
  • Používanie cestovných meničov alebo adaptérov určených na prevod z jedného napätia na iné napätie či so striedačmi, ktoré prevádzajú jednosmerné napájanie na striedavé napájanie.

Nedodržanie týchto pokynov by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo zasiahnutiu elektrickým prúdom.

Nemanipulujte so zástrčkou pri nabíjaní výrobku alebo používaní sieťového zdroja počas búrok.

Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k zasiahnutiu elektrickým prúdom.

Prach na kovových častiach zástrčky alebo v ich blízkosti by sa mal odstrániť pomocou suchej handričky.

Pokračovanie v používaní by mohlo viesť k vzniku požiaru.

So zariadením nemanipulujte s holými rukami na miestach vystavených pôsobeniu mimoriadne vysokých alebo nízkych teplôt.

Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k popáleninám alebo omrzlinám.

 UPOZORNENIE

Nenechávajte objektív namierený na slnko alebo iné zdroje silného svetla.

Svetlo zaostrené objektívom by mohlo spôsobiť vznik požiaru alebo poškodenie vnútorných častí výrobku. Pri snímaní objektov v protisvetle zachovávajte slnko dostatočne mimo obrazového poľa. Slnečné svetlo sústredené do fotoaparátu, keď sa slnko nachádza blízko obrazového poľa, by mohlo spôsobiť vznik požiaru.

Vypnite tento výrobok, keď je jeho použitie zakázané. Vypnite funkciu získavania údajov o polohe. Ukončite sledovanie polohy. Vypnite bezdrôtové funkcie, keď je použitie bezdrôtového zariadenia zakázané.

Rádiofrekvenčné emisie vytvárané týmto výrobkom by mohli zasahovať do činnosti zariadení na palube lietadla alebo v nemocniciach či iných zdravotníckych zariadeniach.

Vyberte batériu a odpojte sieťový zdroj, ak sa tento výrobok nebude dlhší čas používať.

Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo poruche výrobku.

Neodpaľujte blesk v kontakte s pokožkou alebo objektmi či v ich bezprostrednej blízkosti.

Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k popáleninám alebo vzniku požiaru.

Nenechávajte výrobok tam, kde bude dlhodobo vystavený pôsobeniu mimoriadne vysokých teplôt, ako napríklad v uzatvorenom automobile alebo na priamom slnečnom svetle.

Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo poruche výrobku.

Nepozerajte sa priamo na pomocné svetlo AF.

Nedodržanie tohto pokynu by mohlo mať nepriaznivý vplyv na zrak.

Neprepravujte fotoaparáty ani objektívy s pripojenými statívmi alebo podobným príslušenstvom.

Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k zraneniu alebo poruche výrobku.

Nedotýkajte sa fotoaparátu ani pamäťových kariet, keď sa na monitore alebo v hľadáčiku zobrazí výstraha vysokej teploty.

Fotoaparát a pamäťové karty budú horúce, pričom môžu spôsobiť popáleniny alebo pád a poškodenie kariet alebo batérie pri ich vyberaní.

Výrobok uchovávajte vo vzdialenosti minimálne 5 cm od kardiostimulátorov a iných zdravotníckych pomôcok.

Zdravotnícke pomôcky v tesnej blízkosti by mohli byť ovplyvnené magnetom alebo magnetmi vo výrobku.

 NEBEZPEČENSTVO (Batérie)

Dbajte na to, aby nedochádzalo k zlému zaobchádzaniu s batériami.

Nedodržanie nasledujúcich pokynov by mohlo viesť k vytečeniu, prehriatiu, prasknutiu alebo vznieteniu batérií:

  • Používajte len nabíjateľné batérie schválené na používanie v tomto výrobku.
  • Nevystavujte batérie pôsobeniu plameňa alebo nadmerného tepla.
  • Nerozoberajte.
  • Neskratujte kontakty ich dotykom s náhrdelníkmi, sponami do vlasov či inými kovovými predmetmi.
  • Nevystavujte batérie ani iné výrobky, do ktorých sú vložené, pôsobeniu silných fyzických otrasov.
  • Nestúpajte na batérie, neprepichujte ich klincami ani do nich neudierajte kladivami.

Nabíjanie vykonávajte len tak, ako je to uvedené.

Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k vytečeniu, prehriatiu, prasknutiu alebo vznieteniu batérií.

Ak sa elektrolyt batérie dostane do kontaktu s očami, vypláchnite ich množstvom čistej vody a vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc.

Zdržanie postupu by mohlo viesť k zraneniam očí.

Postupujte podľa pokynov personálu leteckej spoločnosti.

Batérie ponechané bez dozoru vo vysokých nadmorských výškach v prostredí s nízkym tlakom môžu vytiecť, prehriať sa, prasknúť alebo sa vznietiť.

 VÝSTRAHA (Batérie)

Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.

V prípade, že dieťa prehltne batériu, vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc.

Batérie uchovávajte mimo dosahu domácich miláčikov a iných zvierat.

Z batérií by mohol uniknúť elektrolyt, mohli by sa prehriať, prasknúť alebo sa vznietiť, keby ich zvieratá hrýzli, žuvali alebo inak poškodili.

Batérie neponárajte do vody ani nevystavujte pôsobeniu dažďa.

Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo poruche výrobku. Ihneď vysušte výrobok pomocou uteráka alebo podobného predmetu v prípade, že namokne.

Ihneď prestaňte výrobok používať v prípade, že si všimnete akékoľvek zmeny na batériách, ako sú strata farby alebo deformácia. Ukončite nabíjanie nabíjateľných batérií EN‑EL18d, ak sa nenabijú v priebehu určeného časového intervalu.

Nedodržanie týchto pokynov by mohlo viesť k vytečeniu, prehriatiu, prasknutiu alebo vznieteniu batérií.

Keď už batérie nie sú viac potrebné, zaizolujte kontakty samolepiacou páskou.

V prípade, že sa kontakty batérie dostanú do kontaktu s kovovými predmetmi, môže dôjsť k prehriatiu, prasknutiu batérie alebo k vzniku požiaru.

Ak sa elektrolyt batérie dostane do kontaktu s pokožkou alebo odevom osoby, ihneď opláchnite zasiahnutú oblasť množstvom čistej vody.

Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k podráždeniu pokožky.