Merenje određuje kako kamera postavlja ekspoziciju.

Opcija

Opis

L

[ Matrično mjerenje ]

Kamera meri široku površinu kadra i podešava ekspoziciju prema raspodeli tonova, boji, kompoziciji i udaljenosti za rezultate bliske onima koje se vide golim okom.

M

[ Centralno ponderirano mjerenje ]

  • Kamera dodeljuje najveću težinu centru kadra. Ovaj način se, na primjer, može koristiti sa subjektima koji dominiraju kompozicijom.

  • Centralno ponderisano merenje se takođe preporučuje kada koristite filtere sa faktorom ekspozicije (faktorom filtera) preko 1×.

  • Veličina područja kojem je dodijeljena najveća težina može se odabrati pomoću prilagođene postavke b5 [ Center-weighted area ].

N

[ Spot metering ]

  • Kamera meri krug prečnika 4 mm/0,16 in. (ekvivalentno približno 1,5% kadra). Ovo osigurava da će subjekt biti pravilno eksponiran čak i kada je pozadina mnogo svjetlija ili tamnija.

  • Izmjerena površina je centrirana na trenutnoj tački fokusa. Ako je [ Auto-area AF ] odabrano za AF-area mod (režim AF-area ), kamera će umjesto toga izmjeriti središnju tačku fokusa.

t

[ Istaknuto mjerenje ]

Kamera pridaje najveću težinu istaknutim delovima. Upotrijebite ovu opciju da smanjite gubitak detalja u istaknutim dijelovima, na primjer kada fotografišete reflektorske izvođače na pozornici.