Изберете папката, в която ще се съхраняват следващите снимки.

1

Папка

2

Номер на папка

3

Име на папка

Преименуване на папки

Името на папката по подразбиране, което се появява след номера на папката, е “ND780”. За да промените името, присвоено на нови папки, изберете [ Преименуване ].

 • Съществуващите папки не могат да бъдат преименувани.

 • Ако желаете, името по подразбиране може да бъде възстановено за следващите папки чрез натискане и задържане на бутона O ( Q ), докато клавиатурата се показва.

Изберете Папка по номер

Папката, в която ще се съхраняват следващите снимки, може да бъде избрана по номер. Ако папка с посочения номер все още не съществува, ще бъде създадена нова папка.

 1. Изберете [ Изберете папка по номер ].
  • Маркирайте [ Изберете папка по номер ] и натиснете 2 да се покаже диалоговият прозорец [ Избор на папка по номер ].

  • Картата, върху която ще бъде създадена новата папка, е подчертана в областта за показване на слота за карта в горния десен ъгъл на диалоговия прозорец [ Избор на папка по номер ]. Картата, използвана за нови папки, зависи от опцията, избрана в момента за [ Роля, изиграна от карта в слот 2 ].

 2. Изберете номер на папка.

  • Натиснете 4 или 2 да маркирате цифри.

  • За да промените маркираната цифра, натиснете 1 или 3 .

 3. Запазете промените и излезте.

  • Ако папка с избрания номер вече съществува, вляво от номера на папката ще се покаже икона W , X или Y Натиснете J да завършите операцията и да се върнете в главното меню; ако сте избрали папка, означена с W или X , тя ще бъде избрана като папка за нови снимки.

  • Ако сте избрали номер на папка, който все още не съществува, ще бъде създадена нова папка с този номер, когато натиснете J .

  • И в двата случая следващите снимки ще се съхраняват в избраната папка.

  • За да излезете, без да променяте папката за съхранение, натиснете бутона G

Икони на папки

Папките в диалоговия прозорец [ Избор на папка по номер ] се показват с W ако са празни, с Y ако са пълни (съдържащи или 5000 снимки, или снимка с номер 9999), или с X ако са частично пълни. Y показва, че не могат да се съхраняват повече снимки в папката.

Изберете папка от списъка

За да изберете от списък със съществуващи папки:

 1. Изберете [ Изберете папка от списъка ].

  Маркирайте [ Изберете папка от списъка ] и натиснете 2 да се покаже диалоговият прозорец [ Изберете папка от списъка ].

 2. Маркирайте папка.

  Натиснете 1 или 3 да маркирате папка.

 3. Изберете маркираната папка.

  • Натиснете J да изберете маркираната папка и да се върнете в главното меню.

  • Следващите снимки ще се съхраняват в избраната папка.

Номера на папки и файлове
 • След като номерът на папката достигне 999, камерата ще спре автоматично да създава нови папки и ще деактивира освобождаването на затвора, ако:

  • Броят на файловете в папката достига 5000 (или по време на запис на филм, ако камерата изчисли, че добавянето на броя файлове, необходими за създаване на филм с максимална дължина, ще доведе до общо над 5000)

  • Номерът на файла достига 9999 (или по време на запис на филм, когато камерата изчисли, че броят на файловете, необходими за създаване на филм с максимална дължина, ще доведе до файл с номер по-висок от 9999)

 • Ако има място на картата с памет, все пак ще можете да продължите да снимате, като:

  • Създаване на папка с номер по-малко от 999 и избиране като папка за съхранение

  • Промяна на опциите, избрани за [ Размер на кадъра/скорост на кадрите ] и [ Качество на филма ] преди запис на филми

Време за стартиране

Може да е необходимо допълнително време за стартиране на фотоапарата, ако картата с памет съдържа много голям брой файлове или папки.