Προσαρμόστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις ευαισθησίας ISO για χρήση σε λειτουργία ταινίας.

Επιλογή

Περιγραφή

[ Μέγιστη ευαισθησία ]

  • Επιλέξτε το ανώτερο όριο για αυτόματο έλεγχο ευαισθησίας ISO από τιμές μεταξύ ISO 200 και Hi 2.0.

  • Η επιλεγμένη τιμή χρησιμεύει ως το ανώτατο όριο ευαισθησίας ISO στις λειτουργίες P , S και A και όταν έχει επιλεγεί [On ] για [ Auto ISO control (mode M) ] στη λειτουργία M.

[ Αυτόματος έλεγχος ISO (λειτουργία M) ]

  • [ On ]: Ενεργοποιήστε τον αυτόματο έλεγχο ευαισθησίας ISO στη λειτουργία M.

  • [ Off ]: Χρησιμοποιήστε την επιλεγμένη τιμή για [ ευαισθησία ISO (λειτουργία M ) ].

  • Ανεξάρτητα από την επιλεγμένη επιλογή, ο αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO χρησιμοποιείται σε τρόπους διαφορετικούς από το M.

[ Ευαισθησία ISO (λειτουργία M) ]

Επιλέξτε την ευαισθησία ISO για τη λειτουργία M από τιμές μεταξύ ISO 64 (Z 7II) ή 100 (Z 6II) και Hi 2.0.

Αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO
  • Σε υψηλές ευαισθησίες ISO, μπορεί να αυξηθεί ο "θόρυβος" (φωτεινά pixel, ομίχλη ή γραμμές) σε τυχαία απόσταση.

  • Σε υψηλές ευαισθησίες ISO, η κάμερα ενδέχεται να δυσκολεύεται να εστιάσει.

  • Τα παραπάνω μπορούν να αποφευχθούν επιλέγοντας μια χαμηλότερη τιμή για [ ρυθμίσεις ευαισθησίας ISO ]> [ Μέγιστη ευαισθησία ].