Επιλέξτε [ ON ] για να απενεργοποιήσετε τις ενσωματωμένες λειτουργίες Bluetooth και Wi-Fi της κάμερας.