Επιλέξτε [ ON ] για να συνδεθείτε σε δίκτυα Ethernet. Συνδέστε ένα καλώδιο Ethernet στην κάμερα.