Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU GOOGLE. SPOLOČNOSŤ GOOGLE SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK SÚVISIACICH S PREKLADMI, VÝSLOVNÝMI ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝMI, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV.

Referenčné príručky spoločnosti Nikon Corporation (ďalej uvádzané ako „Nikon“) boli preložené kvôli vášmu pohodliu pomocou prekladateľského softvéru poskytovaného prostredníctvom Google Translate. Na poskytnutie presného prekladu sa vyvinulo primerané úsilie, avšak žiadny automatický preklad nie je dokonalý ani nie je určený na náhradu ľudských prekladateľov. Preklady sa poskytujú ako služba pre používateľov referenčných príručiek spoločnosti Nikon, pričom sa poskytujú „tak, ako sú“. Neposkytuje sa žiadna záruka akéhokoľvek druhu, či už výslovná alebo mlčky predpokladaná, čo sa týka presnosti, spoľahlivosti alebo správnosti akýchkoľvek prekladov z angličtiny do ktoréhokoľvek iného jazyka. Určitý obsah (napríklad obrázky, videá, formát Flash Video atď.) sa nemusí presne preložiť kvôli obmedzeniam prekladového softvéru.

Oficiálny text je anglická verzia referenčných príručiek. Žiadne nezrovnalosti či rozdiely vytvorené v rámci prekladu nie sú záväzné a nemajú žiadny právny účinok na účely zhody alebo vynútenia. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa presnosti informácií obsiahnutých v preložených referenčných príručkách, pozrite si verziu príručiek v anglickom jazyku, ktorá je oficiálnou verziou.

f3: Vlastné ovládacie prvky (prehrávanie)

Tlačidlo G U A Ponuka vlastných nastavení

Vyberte operácie vykonávané počas prehrávania pomocou ovládacích prvkov fotoaparátu uvedených nižšie.

 • Vyberte roly, ktoré zohrávajú ovládacie prvky nižšie. Zvýraznite požadovaný ovládací prvok a stlačte J

  Možnosť
  w [ tlačidlo Fn1 ]
  y [ tlačidlo Fn2 ]
  1 [ tlačidlo Fn3 ]
  k [ Fn tlačidlo pre vertikálne snímanie ]
  a [ Tlačidlo Protect/Fn4 ]
  D [ tlačidlo DISP ]
  W [ tlačidlo zvuku ]
  p [ tlačidlo OK ]
  m [ tlačidlo WB ]
  B [ tlačidlo QUAL ]
  y [ Hlavný príkazový volič ]
  R [ Multifunkčný volič zvislého snímania ]
  z [ tlačidlo nahrávania videa ]
  3 [ Vedľajší príkazový volič ]
 • Roly, ktoré možno priradiť týmto ovládacím prvkom, sú uvedené nižšie. Dostupné roly sa líšia podľa ovládania.

  Role Popis
  g [ Chrániť ] Stlačením ovládača zapnite alebo vypnite ochranu aktuálneho obrazu.
  p [ Zoom zapnúť/vypnúť ]

  Stlačením ovládacieho prvku priblížite zobrazenie na oblasť okolo aktuálneho zaostrovacieho bodu (miera priblíženia je zvolená vopred). Opätovným stlačením zrušíte priblíženie.

  • Ak chcete vybrať pomer zväčšenia, zvýraznite [ Zoom on/off ] a stlačte 2 .
  • Zapnutie/vypnutie priblíženia je dostupné pri prehrávaní na celej obrazovke aj pri prehrávaní miniatúr.
  l [ Filtrované prehrávanie ] Stlačením ovládacieho prvku zobrazíte iba snímky, ktoré spĺňajú kritériá vybraté pre položku [ Filtered playback parameters ] v ponuke prehrávania.
  N [ Filtrované prehrávanie (vyberte kritériá) ] Stlačením ovládacieho prvku prejdete na položku [ Filtrované kritériá prehrávania ] v ponuke prehrávania.
  O [ Spustiť prehrávanie série ] Stlačením ovládacieho prvku pri zobrazení snímky zo série na celej obrazovke sa spustí automatické prehrávanie ( 0 Series Playback ). Snímky sa budú prehrávať pri stlačení ovládača vyššou rýchlosťou ako pri použití multifunkčného voliča. Prehrávanie sa zastaví po uvoľnení ovládacieho prvku alebo zobrazení poslednej snímky v sérii.
  b [ Hlasová poznámka ] Ovládanie používajte na ovládanie hlasových poznámok.
  K [ Vybrať na odovzdanie do počítača ]

  Stlačením ovládacieho prvku nahráte aktuálny obrázok do počítača alebo na server FTP, ku ktorému je fotoaparát aktuálne pripojený.

  • Ak chcete zobraziť možnosti nahrávania, zvýraznite [ Select for upload to computer ] alebo [ Select for upload (FTP) ] a stlačte 2 . Zvýraznite možnosti a stlačením J vyberte ( M ) alebo zrušte výber ( U ).

   • [ Priority upload ]: Ak je vybratá táto možnosť ( M ), stlačením ovládacieho prvku označíte obrázok na odovzdanie, presuniete ho do popredia frontu na nahrávanie.
   • [ Protect ]: Ak je vybratá táto možnosť ( M ), stlačením ovládacieho prvku označíte snímku na odovzdanie a zároveň ju ochránite.
   • [ Hodnotenie ]: Ak je vybratá táto možnosť ( M ), stlačením ovládacieho prvku označíte obrázok na odovzdanie a zároveň mu priradíte prednastavené hodnotenie. Stlačte 2 pre výber hodnotenia.
  N [ Vybrať na odovzdanie (FTP) ]
  c [ Hodnotenie ]

  Ak chcete ohodnotiť aktuálny obrázok v režime prehrávania, stlačte ovládací prvok a otočte hlavný príkazový volič.

  • Ak chcete zobraziť možnosti hodnotenia, zvýraznite [ Rating ] a stlačte 2 . Ak je vybratá iná možnosť ako [ None ], zvolené hodnotenie možno priradiť snímkam jednoduchým stlačením zvoleného ovládacieho prvku. Opätovným stlačením ovládača vyberiete hodnotenie „bez hviezdičiek“.
  n [ zapnutie/vypnutie miniatúry ] Stlačením ovládacieho prvku môžete prepínať medzi prehrávaním na celej obrazovke a prehrávaním 4-, 9- alebo 72-snímkových miniatúr.
  o [ Zobraziť histogramy ] Počas stlačenia ovládacieho prvku sa zobrazí histogram. Zobrazenie histogramu je dostupné pri prehrávaní na celej obrazovke aj pri prehrávaní miniatúr.
  u [ Vyberte slot a priečinok ] Stlačením ovládacieho prvku zobrazíte dialógové okno [ Choose slot and folder ], kde si môžete vybrať slot a priečinok na prehrávanie.
  M [ Zobrazenie informácií o cykle ] Stlačením ovládacieho prvku môžete počas prehrávania na celej obrazovke prepínať medzi zobrazením informácií o fotografii. Dostupné stránky je možné vybrať pomocou položky [ Playback display options ] v ponuke prehrávania.
  P [ Obnoviť snímanie ] Stlačením ovládacieho prvku ukončíte prehrávanie a vrátite sa do režimu snímania.
  [ C / D prepnuté ] Stlačením multifunkčného voliča pre vertikálne snímanie nahor alebo nadol zobrazíte ďalšie snímky, doľava alebo doprava na listovanie informáciami o fotografii.
  [ C / D vypnuté ] Stlačením multifunkčného voliča pre vertikálne snímanie nahor alebo nadol listujete informáciami o fotografii, doľava alebo doprava zobrazíte ďalšie snímky.
  [ žiadne ] Kontrola nemá žiadny účinok.

Príkazové voliče

Príkazovým voličom možno priradiť nasledujúce roly. Ak chcete zobraziť možnosti, zvýraznite položky a stlačte 2 .

Frame Advance

Vyberte počet snímok, ktoré je možné preskočiť otáčaním príkazových voličov počas prehrávania na celej obrazovke.

Možnosť Popis
[ 1 snímka ] Preskočenie dopredu alebo dozadu o 1 snímku naraz.
[ 10 snímok ] Preskočenie dopredu alebo dozadu o 10 snímok naraz.
[ 50 snímok ] Preskočenie dopredu alebo dozadu o 50 snímok naraz.
c [ Hodnotenie ] Preskočenie na nasledujúci alebo predchádzajúci obrázok so zvoleným hodnotením.
P [ Chrániť ] Preskočenie na nasledujúci alebo predchádzajúci chránený obrázok.
C [ Iba fotografie ] Preskočenie na nasledujúcu alebo predchádzajúcu fotografiu.
1 [ Len videá ] Preskočenie na ďalšie alebo predchádzajúce video.
c [ Preskočiť na prvý záber v sérii ] Túto možnosť vyberte, ak chcete preskočiť všetky zábery okrem prvého v každej sérii zobrazenej pri posúvaní obrázkov pomocou príkazových voličov. Obrázky, ktoré nie sú súčasťou série, nebudú preskočené.
u [ priečinok ] Otáčaním voliča vyberte priečinok.
7 [ Stránka ] Zobrazenie nasledujúcej alebo predchádzajúcej strany miniatúr.

Prehrávanie videa

Vyberte úlohy, ktoré budú hrať príkazové voliče počas prehrávania videa.

Možnosť Popis
[ 1 snímka ] Posúvajte alebo pretáčajte snímky po jednotlivých snímkach.
[ 5 snímok ] Posun dopredu alebo dozadu o 5 snímok naraz.
[ 10 snímok ] Posun dopredu alebo dozadu o 10 snímok naraz.
[ 2 s ] Preskočenie dopredu alebo dozadu o 2 s naraz.
[ 5 s ] Preskočenie dopredu alebo dozadu o 5 s naraz.
[ 10 s ] Preskočenie dopredu alebo dozadu o 10 s naraz.
[ Prvá/posledná snímka ] Preskočte na prvú alebo poslednú snímku.