Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU GOOGLE. SPOLOČNOSŤ GOOGLE SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK SÚVISIACICH S PREKLADMI, VÝSLOVNÝMI ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝMI, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV.

Referenčné príručky spoločnosti Nikon Corporation (ďalej uvádzané ako „Nikon“) boli preložené kvôli vášmu pohodliu pomocou prekladateľského softvéru poskytovaného prostredníctvom Google Translate. Na poskytnutie presného prekladu sa vyvinulo primerané úsilie, avšak žiadny automatický preklad nie je dokonalý ani nie je určený na náhradu ľudských prekladateľov. Preklady sa poskytujú ako služba pre používateľov referenčných príručiek spoločnosti Nikon, pričom sa poskytujú „tak, ako sú“. Neposkytuje sa žiadna záruka akéhokoľvek druhu, či už výslovná alebo mlčky predpokladaná, čo sa týka presnosti, spoľahlivosti alebo správnosti akýchkoľvek prekladov z angličtiny do ktoréhokoľvek iného jazyka. Určitý obsah (napríklad obrázky, videá, formát Flash Video atď.) sa nemusí presne preložiť kvôli obmedzeniam prekladového softvéru.

Oficiálny text je anglická verzia referenčných príručiek. Žiadne nezrovnalosti či rozdiely vytvorené v rámci prekladu nie sú záväzné a nemajú žiadny právny účinok na účely zhody alebo vynútenia. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa presnosti informácií obsiahnutých v preložených referenčných príručkách, pozrite si verziu príručiek v anglickom jazyku, ktorá je oficiálnou verziou.

f2: Vlastné ovládacie prvky (snímanie)

Tlačidlo G U A Ponuka vlastných nastavení

Vyberte operácie vykonávané v režime fotografie pomocou ovládacích prvkov fotoaparátu alebo objektívu, vrátane tlačidiel fotoaparátu a pomocného voliča a ovládacieho krúžku objektívu.

 • Vyberte roly, ktoré zohrávajú ovládacie prvky nižšie. Zvýraznite požadovaný ovládací prvok a stlačte J

  Možnosť
  w [ tlačidlo Fn1 ]
  y [ tlačidlo Fn2 ]
  1 [ tlačidlo Fn3 ]
  n [ Fn tlačidlo pre vertikálne snímanie ]
  S [ Tlačidlo vertikálnej citlivosti ISO ]
  V [ tlačidlo AF-ON ]
  b [ Tlačidlo Protect/Fn4 ]
  D [ tlačidlo DISP ]
  8 [ Stred podvýberu ]
  p [ tlačidlo OK ]
  W [ tlačidlo zvuku ]
  B [ tlačidlo QUAL ]
  F [ Stred vertikálneho multifunkčného voliča ]
  j [ Tlačidlo AF-ON pre vertikálne snímanie ]
  z [ tlačidlo nahrávania videa ]
  Q [ Tlačidlo kompenzácie expozície ]
  R [ tlačidlo citlivosti ISO ]
  y [ príkazové voľby ]
  S [ Tlačidlo Fn objektívu ]
  3 [ Tlačidlo Lens Fn2 ]
  S [ Krúžok Fn objektívu (proti smeru hodinových ručičiek) ]
  R [ Krúžok Fn objektívu (v smere hodinových ručičiek) ]
  T [ Tlačidlo nastavenia pamäte objektívu ]
  l [ Ovládací krúžok objektívu ]
 • Roly, ktoré je možné priradiť, sú uvedené nižšie. Dostupné roly sa líšia podľa ovládania.

  Role Popis
  A [ Prednastavený bod zaostrenia ]

  Stlačením ovládacieho prvku vyberiete predvolený bod zaostrenia.

  • Ak chcete vybrať bod, zvýraznite ho, podržte ovládač a stláčajte tlačidlo režimu zaostrenia, kým nezačne bod zaostrenia blikať.
  • Samostatné zaostrovacie body je možné zvoliť pre orientáciu „na šírku“ (na šírku) a pre každú z dvoch orientácií „na výšku“ (na výšku), ak je pre užívateľské nastavenie a5 [ Store points by Orientation/Ukladať body podľa orientácie ] zvolená iná možnosť ako [ Off ].
  • Správanie zvoleného ovládacieho prvku je možné zvoliť stlačením 2 keď je zvýraznená položka [ Preset focus point ].

   • [ Stlačením tlačidla vyvoláte zaostrovací bod ]: Stlačením ovládača sa vyvolá prednastavený bod zaostrenia.
   • [ Podržaním vyvoláte zaostrovací bod ]: Prednastavený zaostrovací bod sa vyberie pri stlačenom ovládači. Uvoľnením ovládača sa obnoví zaostrovací bod zvolený pred stlačením ovládača.
  K [ Vybrať stredový bod zaostrenia ] Stlačením ovládacieho prvku vyberiete stredný zaostrovací bod.
  F [ Uložiť polohu zaostrenia ]

  Podržaním ovládača sa uloží aktuálna poloha zaostrenia.

  • Uloženú polohu je možné obnoviť pomocou ovládacieho prvku, ku ktorému bola priradená funkcia [ Recall focus position ] (“vyvolanie pamäte”).
  • Pri ukladaní polohy zaostrenia si môžete vybrať, či ju možno vyvolať pomocou ktoréhokoľvek z ovládacích prvkov, ku ktorým je priradená funkcia [ Recall focus position ] ([ Save to all ]), alebo len pomocou konkrétneho ovládacieho prvku ([ Save individual ]).
  • Ďalšie informácie nájdete v časti „Uloženie a vyvolanie pozícií zaostrenia“ ( 0 Uloženie a vyvolanie pozícií zaostrenia ).
  H [ Vyvolanie polohy zaostrenia ]

  Stlačením ovládacieho prvku sa vyvolá poloha zaostrenia uložená pomocou ovládacieho prvku, ktorému bola priradená funkcia [ Save focus position ].

  d [ Režim oblasti AF ]

  Podržaním ovládača sa vyberie prednastavený režim oblasti AF. Predtým aktívny režim oblasti AF sa obnoví po uvoľnení ovládacieho prvku.

  • Ak chcete vybrať režim oblasti AF, stlačte 2 , keď je zvýraznená položka [ AF-area mode ].
  5 [ Režim oblasti AF + AF-ON ]

  Podržaním ovládacieho prvku sa vyberie predvolený režim oblasti AF a spustí sa automatické zaostrovanie. Predtým aktívny režim oblasti AF sa obnoví po uvoľnení ovládacieho prvku.

  • Ak chcete vybrať režim oblasti AF, stlačte 2 , keď je zvýraznená položka [ AF-area mode + AF-ON ].
  A [ AF-ON ] Stlačením ovládača sa spustí automatické zaostrovanie, čím sa duplikuje funkcia tlačidla AF-ON .
  F [ Len zámok AF ] Zaostrenie sa uzamkne, keď je ovládač stlačený.
  E [ AE lock (Hold) ] Po stlačení ovládača sa expozícia uzamkne. Uzamknutie expozície nekončí uvoľnením uzávierky. Expozícia zostane zablokovaná, kým nestlačíte ovládač druhýkrát alebo kým nevyprší časovač pohotovostného režimu.
  N [ AWB lock (hold) ] Ak je pre vyváženie bielej farby zvolená možnosť [ Auto ] alebo [ Natural light auto ], po stlačení ovládača sa vyváženie bielej zablokuje (uzamknutie vyváženia bielej farby). Uzamknutie vyváženia bielej nekončí uvoľnením uzávierky. Zámok sa však uvoľní, keď stlačíte ovládač druhýkrát alebo uplynie časovač pohotovostného režimu.
  O [ AE/AWB lock (hold) ] Po stlačení ovládača sa expozícia uzamkne. Vyváženie bielej sa tiež zablokuje, ak je pre vyváženie bielej zvolená možnosť [ Auto ] alebo [ Natural light auto ]. Uzamknutie expozície a vyváženia bielej sa po uvoľnení spúšte nekončí. Zámok sa však uvoľní, keď stlačíte ovládač druhýkrát alebo uplynie časovač pohotovostného režimu.
  D [ AE lock (Reset on release) ] Po stlačení ovládača sa expozícia uzamkne. Expozícia zostane zablokovaná, kým nestlačíte ovládač druhýkrát, neuvoľníte uzávierku alebo neuplynie časovač pohotovostného režimu.
  C [ Len uzamknutie AE ] Počas stlačenia ovládača sa expozícia uzamkne.
  B [ AE/AF lock ] Zaostrenie a expozícia sa uzamknú, kým je ovládač stlačený.
  r [ zámok FV ] Stlačením ovládača uzamknete hodnotu záblesku pre voliteľné zábleskové jednotky; opätovným stlačením zrušíte uzamknutie FV.
  h [ c Zakázať/povoliť ] Ak je blesk momentálne zapnutý, vypne sa, kým stlačíte ovládací prvok. Ak je blesk momentálne vypnutý, pri stlačení ovládača sa zvolí synchronizácia prednej lamely.
  K [ Switch FX / DX ] Stlačením ovládača prepnite na [ DX (24×16) ], keď je pre oblasť snímky vybratá možnosť [ FX (36×24) ]. Stlačením ovládacieho prvku, keď je pre oblasť snímky vybratá iná možnosť ako [ FX (36×24) ], vyberiete možnosť [ FX (36×24) ].
  a [ Redukcia blikania fotografie ] Stlačením ovládacieho prvku vyberte možnosť [ ON ] pre položku [ Photo flicker reduction ] v ponuke snímania fotografií. Opätovným stlačením vyberte [ OFF ].
  q [ Ukážka ] Keď je ovládací prvok stlačený, na displeji snímania sa zobrazí, ako sú farby, expozícia a hĺbka poľa ovplyvnené aktuálnymi nastaveniami fotografie.
  o [ Vyvolanie funkcií snímania ]

  Podržaním ovládača vyvoláte predtým zvolené nastavenia.

  • Ak chcete vybrať vyvolané nastavenia, stlačte 2 , keď je zvýraznená možnosť [ Recall shooting functions ].

   • Zvýraznite položky pomocou 1 alebo 3 a stlačením J vyberte ( M ) alebo zrušte výber ( U ). Po stlačení tlačidla sa vyvolajú iba položky označené šekom ( M ).
   • Zvýraznite položky pomocou 1 alebo 3 a stlačením 2 zobrazte možnosti. Stlačte J pre uloženie zmien a ukončenie.
   • Ak chcete uložiť aktuálne nastavenia fotoaparátu pre neskoršie vyvolanie pomocou tejto možnosti, vyberte položku [ Save current settings ].
  • Nastavenia, ako je rýchlosť uzávierky a clona, je možné zmeniť podržaním ovládacieho prvku a otáčaním príkazového voliča.

   • V režime P môžete upraviť flexibilné nastavenia programu.
   • Ak je pre užívateľské nastavenie b3 [ Easy Expozičná kompenzácia ] vybratá iná možnosť ako [ Off ], kompenzáciu expozície je možné upraviť otáčaním príkazového voliča.
  L [ Vyvolanie funkcií snímania (podržanie) ]

  Stlačením ovládacieho prvku vyvoláte predtým uložené nastavenia pre statické fotografie (vrátane režimu snímania a merania). Druhým stlačením ovládača sa obnovia nastavenia platné pred vyvolaním uložených nastavení.

  • Ak chcete vybrať vyvolané nastavenia, stlačte 2 , keď je zvýraznená možnosť [ Recall shooting functions (hold) ]. Nastavenia, ktoré je možné uložiť, sú rovnaké ako pre [ Recall shooting functions ]. [ Vyvolanie funkcií snímania (podržať) ] sa však nedá použiť na uloženie alebo vyvolanie nastavení pre [ AF-ON ].
  • Počas platnosti uložených nastavení sa na displeji snímania zobrazí ikona o .
  • Rýchlosť uzávierky a clonu je možné zmeniť otáčaním príkazových voličov, kým sú uložené nastavenia v platnosti.

   • V režime P môžete upraviť flexibilné nastavenia programu.
   • Ak je pre užívateľské nastavenie b3 [ Easy Expozičná kompenzácia ] vybratá iná možnosť ako [ Off ], kompenzáciu expozície je možné upraviť otáčaním príkazového voliča.
  E [ Potlačenie vysokofrekvenčného blikania ]

  Stlačenie ovládača umožňuje jemné doladenie rýchlosti uzávierky v menších prírastkoch. Druhým stlačením ovládacieho prvku obnovíte normálny výber rýchlosti uzávierky.

  1 [ Zátvorkové prasknutie ]
  • Ak stlačíte ovládací prvok, keď je vybratá iná možnosť ako [ WB bracketing ] pre [ Auto bracketing ] > [ Auto bracketing set ] v ponuke snímania fotografií v režime sériového snímania, fotoaparát nasníma všetky zábery v aktuálnom programe bracketingu a zopakujte sériu s bracketingom, kým je stlačené tlačidlo spúšte. V režime snímania jednotlivých snímok sa snímanie ukončí po prvej sérii bracketingu.
  • Ak je pre [ Auto bracketing set ] vybratá možnosť [ WB bracketing ], fotoaparát zhotoví snímky, kým bude stlačené tlačidlo spúšte, a na každý záber použije bracketing vyváženia bielej.
  c [ Synchronizovať. uvoľniť výber ]

  Keď je vybratá možnosť [ Synchronized release ] pre [ Connect to other cameras ] v ponuke siete, alebo keď sa na synchronizované uvoľnenie používa bezdrôtový diaľkový ovládač, vybraný ovládač možno použiť na prepínanie medzi diaľkovým ovládačom a hlavným alebo synchronizovaným uvoľnením. Dostupné možnosti závisia od nastavenia zvoleného pre užívateľské nastavenie d5 [ Sync. možnosti režimu uvoľnenia ].

  • Nasledujúce možnosti sú k dispozícii, keď je pre [ Synchronizácia vybratá možnosť [ Sync ] . možnosti režimu uvoľnenia ]:

   • [ Master release only ] ( c ): Podržte stlačený ovládač, ak chcete fotografovať iba s hlavným fotoaparátom.
   • [ Iba diaľkové spustenie ] ( d ): Podržte stlačený ovládač, ak chcete fotografovať iba pomocou diaľkových fotoaparátov.
  • Nasledujúce možnosti sú dostupné, keď je pre [ Sync. vybratá možnosť [ No sync ] . možnosti režimu uvoľnenia ]:

   • [ Synchronizované uvoľnenie ] ( 6 ): Podržaním stlačeného ovládača zosynchronizujete spúšte na hlavnom a vzdialenom fotoaparáte.
   • [ Iba diaľkové spustenie ] ( d ): Podržte stlačený ovládač, ak chcete fotografovať iba pomocou diaľkových fotoaparátov.
  L [ Prepísať ostatné kamery ]

  Stlačením ovládača na diaľku prevezmete úlohu hlavného fotoaparátu z iného fotoaparátu, ktorý funguje ako hlavný fotoaparát ovládajúci vzdialené fotoaparáty počas synchronizovaného spustenia.

  • Táto možnosť sa prejaví, keď bolo viacero kamier v rovnakej skupine označených ako hlavné pomocou [ Pripojiť k iným kamerám ] v ponuke siete.
  • Nemožno ho použiť na povýšenie kamier fungujúcich vo vzdialenej úlohe na úlohu hlavnej kamery.
  4 [ + RAW ]
  • Ak je pre kvalitu snímky aktuálne vybratá možnosť JPEG , na displeji snímania sa zobrazí „ RAW “ a po stlačení ovládacieho prvku sa zaznamená kópia NEF ( RAW ) s ďalšou snímkou nasnímanou. Pôvodné nastavenie kvality snímky sa obnoví, keď zložíte prst z tlačidla spúšte alebo znova stlačíte ovládací prvok, čím sa zruší [ + RAW ].
  • Kópie NEF ( RAW ) sa zaznamenávajú s nastaveniami aktuálne zvolenými pre položku [ RAW recording ] v ponuke snímania fotografií.
  L [ Tichý režim ] Stlačením ovládacieho prvku aktivujete tichý režim. Opätovným stlačením ho deaktivujete.
  M [ Cyklovať zobrazenie informácií so živým náhľadom ] Stlačením ovládacieho prvku prepnete zobrazenie snímania. Typ a obsah dostupných zobrazení je možné zvoliť pomocou užívateľských nastavení d18 [ Custom monitor shooting display ] a d19 [ Custom viewfinder shooting display ].
  b [ Informačné zobrazenie živého náhľadu je vypnuté ] Stlačením ovládacieho prvku skryjete ikony a ďalšie informácie na obrazovke snímania. Pre zobrazenie stlačte znova.
  b [ mriežka rámovania ] Stlačením ovládacieho prvku zobrazíte rámovaciu mriežku. Ak chcete mriežku skryť, znova stlačte ovládací prvok. Typ zobrazenia je možné zvoliť pomocou užívateľského nastavenia d16 [ Grid type ].
  p [ Zoom zapnúť/vypnúť ] Stlačením ovládacieho prvku priblížite zobrazenie na oblasť okolo aktuálneho zaostrovacieho bodu. Opätovným stlačením zrušíte priblíženie.
  D [ Virtuálny horizont ] Stlačením ovládacieho prvku aktivujete zobrazenie virtuálneho horizontu. Opätovným stlačením displej skryjete. Typ zobrazenia je možné zvoliť pomocou užívateľského nastavenia d17 [ Virtual horizon type ].
  k [ Pohľad na hviezdne svetlo (foto Lv) ] Stlačením ovládacieho prvku zapnite zobrazenie hviezdneho svetla. Opätovným stlačením ukončíte zobrazenie hviezdneho svetla.
  m [ Režim zobrazenia (foto Lv) ] Stlačením ovládacieho prvku prepnete možnosť vybratú pre užívateľské nastavenie d9 [ View mode (photo Lv) ] z [ Show effects of settings ] na [ Adjust for easy of view ] alebo naopak .
  W [ Zobrazenie zaostrenia na vrchol ] Jedným stlačením ovládacieho prvku aktivujete zaostrenie, keď je pre režim zaostrenia vybratý MF . Opätovným stlačením ukončíte zaostrovanie.
  O [ MOJE MENU ] Stlačením ovládacieho prvku zobrazíte „MY MENU“.
  3 [ Prístup k hlavnej položke v MOJEJ PONUKE ] Stlačením ovládača preskočíte na najvyššiu položku v „MY MENU“. Túto možnosť vyberte pre rýchly prístup k často používanej položke ponuky.
  K [ Prehrávanie ] Stlačením ovládača spustíte prehrávanie.
  l [ Filtrované prehrávanie ] Stlačením ovládacieho prvku zobrazíte iba snímky, ktoré spĺňajú kritériá vybraté pre položku [ Filtered playback partnership ] v ponuke prehrávania.
  N [ Filtrované prehrávanie (vyberte kritériá) ] Stlačením ovládacieho prvku prejdete na položku [ Filtrované kritériá prehrávania ] v ponuke prehrávania.
  e [ Rovnaké ako tlačidlo AF-ON ] Ovládanie hrá rolu aktuálne zvolenú pre tlačidlo AF-ON .
  T [ Rovnako ako exp. komp. tlačidlo ] Ovládací prvok hrá rolu aktuálne zvolenú pre tlačidlo E
  U [ Rovnaké ako tlačidlo citlivosti ISO ] Ovládanie hrá rolu aktuálne zvolenú pre tlačidlo S ( Q ).
  n [ Banka ponuky snímania ] Stlačením ovládacieho prvku a otáčaním príkazového voliča vyberte skupinu ponuky snímania.
  v [ Režim snímania ] Stlačením ovládacieho prvku a otáčaním hlavného príkazového voliča vyberte režim snímania.
  J [ Vyberte oblasť obrázka ] Stlačením ovládacieho prvku a otočením príkazového voliča vyberte oblasť snímky.
  8 [ Kvalita/veľkosť obrázka ] Stlačte ovládací prvok a otáčaním hlavného príkazového voliča vyberte možnosť kvality snímky a pomocným príkazovým voličom vyberte veľkosť snímky.
  m [ Vyváženie bielej ] Ak chcete vybrať možnosť vyváženia bielej, podržte ovládací prvok a otočte hlavný príkazový volič. Niektoré možnosti ponúkajú podmožnosti, ktoré možno vybrať otáčaním pomocného príkazového voliča.
  h [ Nastaviť Picture Control ] Stlačením ovládacieho prvku a otočením príkazového voliča vyberte Picture Control .
  y [ Aktívne D-Lighting ] Stlačením ovládacieho prvku a otočením príkazového voliča upravte funkciu Active D-Lighting.
  w [ meranie ] Stlačte ovládač a otáčaním príkazového voliča vyberte možnosť merania.
  I [ Režim blesku/kompenzácia ] Stlačením ovládacieho prvku a otáčaním hlavného príkazového voliča vyberte režim blesku a pomocným príkazovým voličom nastavte výkon blesku.
  v [ Režim uvoľnenia ] Podržte ovládací prvok a otáčaním hlavného príkazového voliča vyberte režim spustenia. Možnosti zvoleného režimu, ak existujú, je možné zvoliť podržaním ovládača a otáčaním pomocného príkazového voliča.
  z [ Režim zaostrenia/režim oblasti AF ] Podržte ovládací prvok a otáčaním hlavného príkazového voliča vyberte režim zaostrenia, pomocného príkazového voliča vyberte režim oblasti AF.
  t [ Auto bracketing ] Stlačte ovládací prvok a otáčaním hlavného príkazového voliča vyberte počet záberov a pomocného príkazového voliča vyberte prírastok bracketingu alebo hodnotu Active D-Lighting.
  $ [ Viacnásobná expozícia ] Stlačte ovládací prvok a otáčaním hlavného príkazového voliča vyberte režim a pomocného príkazového voliča vyberte počet záberov.
  2 [ prekrytie HDR ] Stlačte ovládací prvok a otáčaním hlavného príkazového voliča vyberte režim a pomocným príkazovým voličom upravte intenzitu HDR.
  a [ zámok ovládania ]
  • Stlačením ovládacieho prvku a otáčaním hlavného príkazového voliča uzamknite rýchlosť uzávierky (režimy S a M ). Ak chcete zablokovať clonu (režimy A a M ), stlačte ovládač a otočte pomocný príkazový volič.
  • Ak chcete uzamknúť výber zaostrovacieho bodu, podržte ovládač a stlačte 1 , 3 , 4 alebo 2 .
  v [ 1 krok spd/clona ]

  Vykonajte úpravy rýchlosti uzávierky a clony v krokoch po 1 EV, bez ohľadu na možnosť vybratú pre užívateľské nastavenie b2 [ EV steps for exposure cntrl ].

  • V režimoch S a M možno rýchlosť uzávierky upravovať v krokoch po 1 EV podržaním ovládacieho prvku a otáčaním hlavného príkazového voliča.
  • V režimoch A a M možno clonu upravovať v krokoch po 1 EV podržaním ovládacieho prvku a otáčaním pomocného príkazového voliča.
  w [ Vyberte číslo objektívu bez CPU ] Stlačením ovládacieho prvku a otáčaním príkazového voliča vyberte číslo objektívu uložené pomocou položky [ Non-CPU lens data ] v ponuke nastavenia.
  X [ Focus (M/A) ] Automatické zaostrovanie je možné zmeniť otáčaním ovládacieho krúžku objektívu (automatické zaostrovanie s manuálnym ovládaním). Ovládací krúžok možno použiť na manuálne zaostrovanie, kým je tlačidlo spúšte stlačené do polovice. Ak chcete znova zaostriť pomocou automatického zaostrovania, zdvihnite prst z tlačidla spúšte a potom ho znova stlačte do polovice.
  q [ Clona ] Otáčaním ovládacieho krúžku objektívu nastavte clonu.
  t [ Clona (otvorená) ] Otáčaním Fn prstenca objektívu proti smeru hodinových ručičiek zväčšíte clonu objektívu. Táto možnosť sa aktivuje automaticky, keď je vybratá možnosť [ Aperture (close) ] pre [ Lens Fn ring (v smere hodinových ručičiek) ].
  q [ Clona (zavrieť) ] Otáčaním Fn prstenca objektívu v smere hodinových ručičiek zúžite clonu objektívu. Táto možnosť sa aktivuje automaticky, keď je vybratá možnosť [ Aperture (open) ] pre [ Lens Fn ring (proti smeru hodinových ručičiek) ].
  E [ kompenzácia expozície ]
  • Priradenie tejto funkcie tlačidlu Fn pre vertikálne snímanie umožňuje nastavenie kompenzácie expozície podržaním tlačidla a otáčaním príkazového voliča.
  • Priradenie tejto funkcie ovládaciemu krúžku objektívu umožňuje nastavenie kompenzácie expozície otáčaním krúžku.
  i [ kompenzácia expozície + ] Otočte Fn prstenec objektívu v smere hodinových ručičiek, aby ste zvýšili kompenzáciu expozície. Táto možnosť sa aktivuje automaticky, keď je vybratá možnosť [ Exposure correction − ] pre [ Lens Fn ring (proti smeru hodinových ručičiek) ].
  h [ Kompenzácia expozície − ] Otáčaním Fn prstenca objektívu proti smeru hodinových ručičiek znížite kompenzáciu expozície. Táto možnosť sa aktivuje automaticky, keď sa pre [ Krúžok Fn objektívu (v smere hodinových ručičiek) ] vyberie možnosť [ Exposure correction + ].
  9 [ citlivosť ISO ] Otáčaním ovládacieho krúžku objektívu nastavte citlivosť ISO.
  B [ Citlivosť ISO (zvýšenie) ] Otáčaním Fn prstenca objektívu v smere hodinových ručičiek zvýšite citlivosť ISO. Táto možnosť sa aktivuje automaticky, keď sa pre [ Krúžok Fn objektívu (proti smeru hodinových ručičiek) ] vyberie možnosť [ Citlivosť ISO (zníženie) ].
  C [ Citlivosť ISO (zníženie) ] Otáčaním Fn prstenca objektívu proti smeru hodinových ručičiek znížite citlivosť ISO. Táto možnosť sa aktivuje automaticky, keď sa pre [ Krúžok Fn objektívu (v smere hodinových ručičiek) ] vyberie možnosť [ Citlivosť ISO (zvýšenie) ].
  [ žiadne ] Kontrola nemá žiadny účinok.

Príkazové voliče

Príkazovým voličom možno priradiť nasledujúce roly. Ak chcete zobraziť možnosti, zvýraznite položky a stlačte 2 .

Role Popis
[ nastavenie expozície ] Obráťte úlohy hlavného a vedľajšieho príkazového voliča vo vybraných režimoch. Stlačením 4 alebo 2 zvýraznite režim a 1 alebo 3 prepnite roly.
[ Výber režimu zaostrenia/zóny AF ] Prepínajte roly otáčaním hlavného a vedľajšieho príkazového voliča, zatiaľ čo je stlačené tlačidlo režimu zaostrenia.
[ rola priblíženia pomocného príkazového voliča ]

Vyberte úlohu, ktorú zohráva pomocný príkazový volič v zobrazení priblíženia.

 • Ak chcete zmeniť úlohu pomocného príkazového voliča v každom režime, vyberte položku [ Exposure setting ].
 • Ak chcete použiť pomocný príkazový volič na priblíženie alebo oddialenie, vyberte možnosť [ Zoom ].

Ukladanie a vyvolávanie pozícií zaostrenia

Aktuálnu polohu zaostrenia môžete uložiť stlačením a podržaním vlastného ovládacieho prvku, ktorému ste priradili [ Uložiť polohu zaostrenia ]. Uloženú polohu zaostrenia možno okamžite obnoviť stlačením vlastného ovládacieho prvku priradeného [ Vyvolanie polohy zaostrenia ] („ vyvolanie pamäte “). Môže to byť užitočné, ak sa často vraciate k objektom s pevnou ohniskovou vzdialenosťou.

 • [ Recall focus position ] je možné priradiť viacerým ovládacím prvkom. Polohy zaostrenia uložené výberom [ Save to all ] pre [ Save focus position ] je možné vyvolať pomocou ktoréhokoľvek z priradených ovládacích prvkov. Tie, ktoré ste uložili výberom možnosti [ Save individual ] pre [ Save focus position ], možno namiesto toho vyvolať len prostredníctvom špecifického ovládacieho prvku.
 • Polohy zaostrenia je možné uložiť v akomkoľvek režime zaostrenia.
 • Uložená vzdialenosť sa však vynuluje, keď sa objektív odpojí.

Upozornenia: Ukladanie a vyvolanie pozícií zaostrenia

 • Polohy zaostrenia nie je možné uložiť, kým sa zobrazujú informácie o snímaní.
 • Poloha zaostrenia zvolená pri vyvolaní uloženej hodnoty sa môže líšiť od uloženej polohy v dôsledku zmien okolitej teploty.
 • Zmeny priblíženia po uložení polohy zaostrenia majú tendenciu zmeniť polohu vybratú pri vyvolaní hodnoty.

„Uložiť do všetkých“

 1. Priraďte [ Recall focus position ] ovládaciemu prvku.

  Opakujte tento krok pre každý ovládací prvok, ktorý chcete použiť na vyvolanie pamäte.

 2. Vyberte iný ovládací prvok v zozname vlastných ovládacích prvkov a po výzve na výber roly zvýraznite [ Save focus position ] a stlačte 2 .

  Zobrazia sa možnosti uloženia.

 3. Zvýraznite [ Save to all ] a stlačte J .

 4. Zaostrite na požadovaný objekt na obrazovke snímania a stlačte a podržte ovládací prvok, ku ktorému je priradená funkcia [ Save focus position ].

  Ak je operácia úspešná, na displeji snímania sa zobrazí ikona F

 5. Stlačte ktorýkoľvek z ovládacích prvkov, ku ktorým bola v kroku 1 priradená funkcia [ Recall focus position ].

  • Uložená poloha zaostrenia sa obnoví.
  • Hoci [ Recall focus position ] možno priradiť viacerým ovládacím prvkom, rovnaká poloha zaostrenia sa obnoví bez ohľadu na použitý ovládací prvok.
  • Podržaním ovládacieho prvku, ku ktorému je priradená funkcia [ Recall focus position ], sa aktivuje manuálne zaostrovanie ( MF ) a fotoaparát nebude preostrovať, ak je tlačidlo spúšte stlačené do polovice a súčasne je stlačený ovládací prvok.

„Uložiť jednotlivo“

 1. Priraďte [ Recall focus position ] viacerým ovládacím prvkom.

 2. Vyberte iný ovládací prvok v zozname vlastných ovládacích prvkov a po výzve na výber roly zvýraznite [ Save focus position ] a stlačte 2 .

  Zobrazia sa možnosti uloženia.

 3. Zvýraznite [ Uložiť jednotlivo ] a stlačte J

 4. Zaostrite na požadovaný objekt na obrazovke snímania a stlačte a podržte ovládací prvok, ku ktorému je priradená funkcia [ Save focus position ].

  Na obrazovke snímania bude blikať ikona F

 5. Stlačte tlačidlo, ktoré chcete použiť na vyvolanie polohy zaostrenia uloženej v kroku 4.

  • Z ovládacích prvkov, ku ktorým bola v kroku 1 priradená funkcia [ Recall focus position ], stlačte ovládací prvok, ktorý chcete použiť na vyvolanie polohy zaostrenia uloženej v kroku 4.
  • Ak je operácia úspešná, na displeji snímania sa zobrazí správa.
  • Opakujte kroky 4 až 5, aby ste uložili ďalšie polohy zaostrenia pre ostatné ovládacie prvky, ku ktorým je priradená funkcia [ Recall focus position ].

 6. Stlačte ovládač pre požadovanú polohu zaostrenia.

  • Obnoví sa poloha zaostrenia uložená v príslušnom ovládacom prvku.
  • Podržaním ovládacieho prvku, ku ktorému je priradená funkcia [ Recall focus position ], sa aktivuje manuálne zaostrovanie ( MF ) a fotoaparát nebude preostrovať, ak je tlačidlo spúšte stlačené do polovice a súčasne je stlačený ovládací prvok.