Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU GOOGLE. SPOLOČNOSŤ GOOGLE SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK SÚVISIACICH S PREKLADMI, VÝSLOVNÝMI ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝMI, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV.

Referenčné príručky spoločnosti Nikon Corporation (ďalej uvádzané ako „Nikon“) boli preložené kvôli vášmu pohodliu pomocou prekladateľského softvéru poskytovaného prostredníctvom Google Translate. Na poskytnutie presného prekladu sa vyvinulo primerané úsilie, avšak žiadny automatický preklad nie je dokonalý ani nie je určený na náhradu ľudských prekladateľov. Preklady sa poskytujú ako služba pre používateľov referenčných príručiek spoločnosti Nikon, pričom sa poskytujú „tak, ako sú“. Neposkytuje sa žiadna záruka akéhokoľvek druhu, či už výslovná alebo mlčky predpokladaná, čo sa týka presnosti, spoľahlivosti alebo správnosti akýchkoľvek prekladov z angličtiny do ktoréhokoľvek iného jazyka. Určitý obsah (napríklad obrázky, videá, formát Flash Video atď.) sa nemusí presne preložiť kvôli obmedzeniam prekladového softvéru.

Oficiálny text je anglická verzia referenčných príručiek. Žiadne nezrovnalosti či rozdiely vytvorené v rámci prekladu nie sú záväzné a nemajú žiadny právny účinok na účely zhody alebo vynútenia. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa presnosti informácií obsiahnutých v preložených referenčných príručkách, pozrite si verziu príručiek v anglickom jazyku, ktorá je oficiálnou verziou.

g2: Vlastné ovládacie prvky

Tlačidlo G U A Ponuka vlastných nastavení

Vyberte operácie vykonávané v režime videa pomocou ovládacích prvkov fotoaparátu alebo objektívu, vrátane tlačidiel fotoaparátu a pomocného voliča a ovládacieho krúžku objektívu.

 • Vyberte roly, ktoré zohrávajú ovládacie prvky nižšie. Zvýraznite požadovaný ovládací prvok a stlačte J

  Možnosť
  w [ tlačidlo Fn1 ]
  y [ tlačidlo Fn2 ]
  1 [ tlačidlo Fn3 ]
  n [ Fn tlačidlo pre vertikálne snímanie ]
  S [ Tlačidlo vertikálnej citlivosti ISO ]
  u [ tlačidlo režimu zaostrenia ]
  b [ Tlačidlo Protect/Fn4 ]
  V [ tlačidlo AF-ON ]
  8 [ Stred podvýberu ]
  D [ tlačidlo DISP ]
  X [ tlačidlo zvuku ]
  p [ tlačidlo OK ]
  F [ Stred vertikálneho multifunkčného voliča ]
  A [ tlačidlo QUAL ]
  z [ tlačidlo nahrávania videa ]
  j [ Tlačidlo AF-ON pre vertikálne snímanie ]
  R [ tlačidlo citlivosti ISO ]
  Q [ Tlačidlo kompenzácie expozície ]
  G [ Tlačidlo spúšte ]
  y [ príkazové voľby ]
  S [ Tlačidlo Fn objektívu ]
  3 [ Tlačidlo Lens Fn2 ]
  S [ Krúžok Fn objektívu (proti smeru hodinových ručičiek) ]
  R [ Krúžok Fn objektívu (v smere hodinových ručičiek) ]
  T [ Tlačidlo nastavenia pamäte objektívu ]
  l [ Ovládací krúžok objektívu ]
 • Roly, ktoré je možné priradiť, sú uvedené nižšie. Dostupné roly sa líšia podľa ovládania.

  Role Popis
  A [ Prednastavený bod zaostrenia ]

  Stlačením ovládacieho prvku vyberiete predvolený bod zaostrenia.

  • Ak chcete vybrať bod, zvýraznite ho, podržte ovládač a stláčajte tlačidlo režimu zaostrenia, kým nezačne bod zaostrenia blikať.
  • Správanie zvoleného ovládacieho prvku je možné zvoliť stlačením 2 keď je zvýraznená položka [ Preset focus point ].

   • [ Stlačením tlačidla vyvoláte zaostrovací bod ]: Stlačením ovládača vyvoláte prednastavený bod zaostrenia.
   • [ Podržaním vyvoláte zaostrovací bod ]: Prednastavený zaostrovací bod sa vyberie pri stlačenom ovládači. Uvoľnením ovládača sa obnoví zaostrovací bod zvolený pred stlačením ovládača.
  K [ Vybrať stredový bod zaostrenia ] Stlačením ovládacieho prvku vyberiete stredný zaostrovací bod.
  F [ Uložiť polohu zaostrenia ]

  Podržaním ovládača sa uloží aktuálna poloha zaostrenia.

  • Uloženú polohu je možné obnoviť pomocou ovládacieho prvku, ku ktorému bola priradená funkcia [ Recall focus position ] (“vyvolanie pamäte”).
  • Pri ukladaní polohy zaostrenia si môžete vybrať, či ju možno vyvolať pomocou ktoréhokoľvek z ovládacích prvkov, ku ktorým je priradená funkcia [ Recall focus position ] ([ Save to all ]), alebo len pomocou konkrétneho ovládacieho prvku ([ Save individual ]).
  • Ďalšie informácie nájdete v časti „Uloženie a vyvolanie pozícií zaostrenia“ ( 0 Uloženie a vyvolanie pozícií zaostrenia ).
  H [ Vyvolanie polohy zaostrenia ]

  Stlačením ovládacieho prvku sa vyvolá poloha zaostrenia uložená pomocou ovládacieho prvku, ku ktorému bola priradená funkcia [ Save focus position ].

  A [ AF-ON ]

  Stlačením ovládača sa spustí automatické zaostrovanie, čím sa duplikuje funkcia tlačidla AF-ON .

  • Keď je pre režim zaostrovania vybratý AF-C , fotoaparát zaostrí rýchlosťou zvolenou pre užívateľské nastavenie g6 [ AF speed ].
  G [ Rýchle AF-ON ]

  Stlačením ovládača sa spustí automatické zaostrovanie, čím sa duplikuje funkcia tlačidla AF-ON .

  • Keď je pre režim zaostrovania vybratý AF-C , fotoaparát zaostrí maximálnou rýchlosťou bez ohľadu na možnosť zvolenú pre užívateľské nastavenie g6 [ AF speed ].
  F [ Len zámok AF ] Zaostrenie sa uzamkne, keď je ovládač stlačený.
  E [ AE lock (Hold) ] Po stlačení ovládača sa expozícia uzamkne. Uzamknutie expozície sa neskončí, keď sa začne nahrávanie. Expozícia zostane zablokovaná, kým nestlačíte ovládač druhýkrát alebo kým nevyprší časovač pohotovostného režimu.
  N [ AWB lock (hold) ] Ak je pre vyváženie bielej farby zvolená možnosť [ Auto ] alebo [ Natural light auto ], po stlačení ovládača sa vyváženie bielej zablokuje (uzamknutie vyváženia bielej farby). Zámok vyváženia bielej nekončí, keď sa začne nahrávanie. Zámok sa však uvoľní, keď stlačíte ovládač druhýkrát alebo uplynie časovač pohotovostného režimu.
  O [ AE/AWB lock (hold) ] Po stlačení ovládača sa expozícia uzamkne. Vyváženie bielej sa tiež zablokuje, ak je pre vyváženie bielej zvolená možnosť [ Auto ] alebo [ Natural light auto ]. Uzamknutie expozície a vyváženia bielej sa nekončí začiatkom nahrávania. Zámok sa však uvoľní, keď stlačíte ovládač druhýkrát alebo uplynie časovač pohotovostného režimu.
  C [ Len uzamknutie AE ] Počas stlačenia ovládača sa expozícia uzamkne.
  B [ AE/AF lock ] Zaostrenie a expozícia sa uzamknú, kým je ovládač stlačený.
  K [ Switch FX / DX ] Stlačením ovládača prepínate medzi oblasťami obrazu [ FX ] a [ DX ].
  p [ Zobraziť asistenciu ] Stlačením ovládacieho prvku vyberte [ ON ] pre užívateľské nastavenie g11 [ View assist ]. Opätovným stlačením vyberte [ OFF ].
  E [ Potlačenie vysokofrekvenčného blikania ]

  Stlačenie ovládača umožňuje jemné doladenie rýchlosti uzávierky v menších prírastkoch. Druhým stlačením ovládacieho prvku obnovíte normálny výber rýchlosti uzávierky.

  L [ Tichý režim ] Stlačením ovládacieho prvku aktivujete tichý režim. Opätovným stlačením ho deaktivujete.
  M [ Cyklovať zobrazenie informácií so živým náhľadom ] Stlačením ovládacieho prvku prepnete zobrazenie snímania. Typ a obsah dostupných zobrazení je možné zvoliť pomocou užívateľských nastavení g16 [ Custom monitor shooting display ] a g17 [ Custom viewfinder shooting display ].
  b [ Informačné zobrazenie živého náhľadu je vypnuté ] Stlačením ovládacieho prvku skryjete ikony a ďalšie informácie na obrazovke snímania. Pre zobrazenie stlačte znova.
  b [ mriežka rámovania ] Stlačením ovládacieho prvku zobrazíte rámovaciu mriežku. Ak chcete mriežku skryť, znova stlačte ovládací prvok. Typ zobrazenia je možné zvoliť pomocou užívateľského nastavenia g14 [ Grid type ].
  p [ Zoom zapnúť/vypnúť ] Stlačením ovládacieho prvku priblížite zobrazenie na oblasť okolo aktuálneho zaostrovacieho bodu. Opätovným stlačením zrušíte priblíženie.
  D [ Virtuálny horizont ] Stlačením ovládacieho prvku aktivujete zobrazenie virtuálneho horizontu. Opätovným stlačením displej skryjete. Typ zobrazenia je možné zvoliť pomocou užívateľského nastavenia d17 [ Virtual horizon type ].
  W [ Zobrazenie zaostrenia na vrchol ] Jedným stlačením ovládacieho prvku aktivujete zaostrenie, keď je pre režim zaostrenia vybratý MF . Opätovným stlačením ukončíte zaostrovanie.
  O [ MOJE MENU ] Stlačením ovládacieho prvku zobrazíte „MY MENU“.
  3 [ Prístup k hlavnej položke v MOJEJ PONUKE ] Stlačením ovládača preskočíte na najvyššiu položku v „MY MENU“. Túto možnosť vyberte pre rýchly prístup k často používanej položke ponuky.
  K [ Prehrávanie ] Stlačením ovládača spustíte prehrávanie.
  l [ Filtrované prehrávanie ] Stlačením ovládacieho prvku zobrazíte iba snímky, ktoré spĺňajú kritériá vybraté pre položku [ Filtered playback parameters ] v ponuke prehrávania.
  N [ Filtrované prehrávanie (vyberte kritériá) ] Stlačením ovládacieho prvku prejdete na položku [ Filtrované kritériá prehrávania ] v ponuke prehrávania.
  t [ Clona (otvorená) ]
  • Pri stlačení tlačidla sa clona rozšíri. Táto možnosť sa aktivuje automaticky, keď je pre [ tlačidlo Fn2 ] vybratá možnosť [ Power aperture (close) ].
  • Otáčaním Fn prstenca objektívu proti smeru hodinových ručičiek zväčšíte clonu objektívu. Táto možnosť sa aktivuje automaticky, keď je vybratá možnosť [ Power aperture (close) ] pre [ Lens Fn ring (v smere hodinových ručičiek) ].
  q [ Clona (zatvoriť) ]
  • Pri stlačení tlačidla sa clona zužuje. Táto možnosť je aktivovaná automaticky, keď je vybratá možnosť [ Power aperture (open) ] pre [ Fn1 button ].
  • Otáčaním Fn prstenca objektívu v smere hodinových ručičiek zúžite clonu objektívu. Táto možnosť sa aktivuje automaticky, keď je vybratá možnosť [ Power aperture (open) ] pre [ Lens Fn ring (proti smeru hodinových ručičiek) ].
  i [ kompenzácia expozície + ]
  • Kompenzácia expozície sa zvyšuje pri stlačení tlačidla. Táto možnosť sa aktivuje automaticky, keď je pre [ tlačidlo Fn2 ] vybratá možnosť [ Exposure correction − ].
  • Otočte Fn prstenec objektívu v smere hodinových ručičiek, aby ste zvýšili kompenzáciu expozície. Táto možnosť sa aktivuje automaticky, keď je vybratá možnosť [ Exposure correction − ] pre [ Lens Fn ring (proti smeru hodinových ručičiek) ].
  h [ Kompenzácia expozície − ]
  • Kompenzácia expozície sa pri stlačení tlačidla zníži. Táto možnosť sa aktivuje automaticky, keď je pre [ tlačidlo Fn1 ] vybratá možnosť [ Exposure correction + ].
  • Otáčaním Fn prstenca objektívu proti smeru hodinových ručičiek znížite kompenzáciu expozície. Táto možnosť sa aktivuje automaticky, keď sa pre [ Krúžok Fn objektívu (v smere hodinových ručičiek) ] vyberie možnosť [ Exposure correction + ].
  I [ Zoom vo vysokom rozlíšení + ]
  • Priblíženie pomocou Hi-Res Zoom; pomer zoomu sa zvyšuje, kým je ovládač stlačený. Táto možnosť sa aktivuje automaticky, keď je pre [ tlačidlo Fn2 ] vybratá možnosť [ Hi-Res Zoom − ].
  • Otáčaním Fn prstenca objektívu v smere hodinových ručičiek priblížite pomocou Hi-Res Zoom. Táto možnosť sa aktivuje automaticky, keď je vybratá možnosť [ Hi-Res Zoom − ] pre [ Lens Fn ring (proti smeru hodinových ručičiek) ].
  J [ Zoom vo vysokom rozlíšení − ]
  • Oddialenie pomocou Hi-Res Zoom; pomer zoomu sa zníži, kým je ovládač stlačený. Táto možnosť sa aktivuje automaticky, keď je pre [ tlačidlo Fn1 ] vybratá možnosť [ Hi-Res Zoom + ].
  • Otočením Fn prstenca objektívu proti smeru hodinových ručičiek oddialite pomocou Hi-Res Zoom. Táto možnosť sa aktivuje automaticky, keď je vybratá možnosť [ Hi-Res Zoom + ] pre [ Lens Fn ring (v smere hodinových ručičiek) ].
  B [ Citlivosť ISO (zvýšenie) ] Otáčaním Fn prstenca objektívu v smere hodinových ručičiek zvýšite citlivosť ISO. Táto možnosť sa aktivuje automaticky, keď sa pre [ Krúžok Fn objektívu (proti smeru hodinových ručičiek) ] vyberie možnosť [ Citlivosť ISO (zníženie) ].
  C [ Citlivosť ISO (zníženie) ] Otáčaním Fn prstenca objektívu proti smeru hodinových ručičiek znížite citlivosť ISO. Táto možnosť sa aktivuje automaticky, keď sa pre [ Krúžok Fn objektívu (v smere hodinových ručičiek) ] vyberie možnosť [ Citlivosť ISO (zvýšenie) ].
  9 [ Tónový rozsah vzoru ] Stlačením ovládacieho prvku môžete prechádzať možnosťami rozsahu tónov vzoru zebry.
  1 [ Nahrávanie videí ] Nahrávanie spustíte stlačením ovládača. Opätovným stlačením nahrávanie ukončíte.
  e [ Rovnaké ako tlačidlo AF-ON ] Ovládanie hrá rolu aktuálne zvolenú pre tlačidlo AF-ON .
  n [ Banka ponuky snímania ] Stlačením ovládacieho prvku a otáčaním príkazového voliča vyberte skupinu ponuky snímania.
  v [ Režim snímania ] Stlačením ovládacieho prvku a otáčaním hlavného príkazového voliča vyberte režim snímania.
  J [ Vyberte oblasť obrázka ] Stlačením ovládacieho prvku a otočením príkazového voliča vyberte oblasť snímky pre videá. Všimnite si, že počas nahrávania nie je možné zmeniť oblasť záberu.
  E [ kompenzácia expozície ] Upravte kompenzáciu expozície buď podržaním ovládacieho prvku a otáčaním príkazového voliča alebo otáčaním ovládacieho krúžku objektívu.
  9 [ citlivosť ISO ] Upravte citlivosť ISO podržaním ovládacieho prvku a otáčaním príkazového voliča alebo otáčaním ovládacieho krúžku objektívu.
  m [ Vyváženie bielej ] Podržte ovládací prvok a otáčaním hlavného príkazového voliča upravte vyváženie bielej pre videá. Niektoré možnosti ponúkajú podmožnosti, ktoré možno vybrať otáčaním pomocného príkazového voliča.
  h [ Nastaviť Picture Control ] Stlačením ovládacieho prvku a otočením príkazového voliča vyberte Picture Control .
  y [ Aktívne D-Lighting ] Stlačením ovládacieho prvku a otočením príkazového voliča upravte funkciu Active D-Lighting pre videá.
  w [ meranie ] Stlačením ovládacieho prvku a otáčaním príkazového voliča vyberte možnosť merania, ktorá sa má použiť počas nahrávania videa.
  z [ Režim zaostrenia/režim oblasti AF ] Podržte ovládací prvok a otáčaním hlavného príkazového voliča vyberte režim zaostrenia, pomocného príkazového voliča vyberte režim oblasti AF.
  a [ zámok ovládania ]
  • Stlačením ovládacieho prvku a otáčaním hlavného príkazového voliča uzamknite rýchlosť uzávierky (režim M ). Ak chcete zablokovať clonu (režimy A a M ), stlačte ovládač a otočte pomocný príkazový volič.
  • Ak chcete uzamknúť výber zaostrovacieho bodu, podržte ovládač a stlačte 1 , 3 , 4 alebo 2 .
  H [ Citlivosť mikrofónu ] Citlivosť mikrofónu upravíte stlačením ovládacieho prvku a otočením príkazového voliča.
  X [ Focus (M/A) ] Ovládací krúžok objektívu možno použiť na manuálne zaostrovanie bez ohľadu na možnosť zvolenú pre režim zaostrovania. Ak chcete znova zaostriť pomocou automatického zaostrovania, stlačte tlačidlo spúšte do polovice alebo stlačte ovládací prvok, ktorému bolo priradené AF-ON.
  q [ clona napájania ] Otáčaním ovládacieho krúžku objektívu nastavte clonu.
  H [ Zoom vo vysokom rozlíšení ] Otočením ovládacieho krúžku objektívu priblížite alebo oddialite obraz pomocou Hi-Res Zoom.
  [ žiadne ] Kontrola nemá žiadny účinok.

Výkonová clona

 • Výkon clony je dostupný len v režimoch A a M .
 • Počas nastavovania clony môže displej blikať.

Príkazové voliče

Príkazovým voličom možno priradiť nasledujúce roly. Ak chcete zobraziť možnosti, zvýraznite položky a stlačte 2 .

Role Popis
[ nastavenie expozície ] Obráťte úlohy hlavného a vedľajšieho príkazového voliča vo vybraných režimoch. Stlačením 4 alebo 2 zvýraznite režim a 1 alebo 3 prepnite roly.
[ Výber režimu zaostrenia/zóny AF ] Prepínajte roly otáčaním hlavného a vedľajšieho príkazového voliča, zatiaľ čo je stlačené tlačidlo režimu zaostrenia.
[ rola priblíženia pomocného príkazového voliča ]

Vyberte úlohu, ktorú zohráva pomocný príkazový volič v zobrazení priblíženia.

 • Ak chcete zmeniť úlohu pomocného príkazového voliča v každom režime, vyberte položku [ Exposure setting ].
 • Ak chcete použiť pomocný príkazový volič na priblíženie alebo oddialenie, vyberte možnosť [ Zoom ].