Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU GOOGLE. SPOLOČNOSŤ GOOGLE SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK SÚVISIACICH S PREKLADMI, VÝSLOVNÝMI ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝMI, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV.

Referenčné príručky spoločnosti Nikon Corporation (ďalej uvádzané ako „Nikon“) boli preložené kvôli vášmu pohodliu pomocou prekladateľského softvéru poskytovaného prostredníctvom Google Translate. Na poskytnutie presného prekladu sa vyvinulo primerané úsilie, avšak žiadny automatický preklad nie je dokonalý ani nie je určený na náhradu ľudských prekladateľov. Preklady sa poskytujú ako služba pre používateľov referenčných príručiek spoločnosti Nikon, pričom sa poskytujú „tak, ako sú“. Neposkytuje sa žiadna záruka akéhokoľvek druhu, či už výslovná alebo mlčky predpokladaná, čo sa týka presnosti, spoľahlivosti alebo správnosti akýchkoľvek prekladov z angličtiny do ktoréhokoľvek iného jazyka. Určitý obsah (napríklad obrázky, videá, formát Flash Video atď.) sa nemusí presne preložiť kvôli obmedzeniam prekladového softvéru.

Oficiálny text je anglická verzia referenčných príručiek. Žiadne nezrovnalosti či rozdiely vytvorené v rámci prekladu nie sú záväzné a nemajú žiadny právny účinok na účely zhody alebo vynútenia. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa presnosti informácií obsiahnutých v preložených referenčných príručkách, pozrite si verziu príručiek v anglickom jazyku, ktorá je oficiálnou verziou.

Oznámenia

Oznámenia pre zákazníkov v USA

Nabíjačka batérií

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY—TIETO POKYNY SI USCHOVAJTE

NEBEZPEČENSTVO—NA ZNÍŽENIE RIZIKA POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM POZORNE DODRŽUJTE TIETO POKYNY

Vyhlásenie Federálnej komunikačnej komisie (FCC) o rádiofrekvenčnom rušení

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Poznámka : Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje limitom pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil napraviť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

  • Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
  • Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
  • Zapojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu, než ku ktorému je pripojený prijímač.
  • Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádio/TV technika.

UPOZORNENIA

Úpravy

FCC vyžaduje, aby bol používateľ upozornený na to, že akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou Nikon Corporation, môžu zrušiť oprávnenie používateľa prevádzkovať toto zariadenie.

Káble rozhrania

Pre vaše zariadenie používajte prepojovacie káble, ktoré predáva alebo dodáva spoločnosť Nikon . Používanie iných káblov rozhrania môže prekročiť limity triedy B časť 15 pravidiel FCC.

Nikon Inc., 1300 Walt Whitman Road, Melville, New York 11747-3064, USATel.: 631-547-4200

Upozornenie pre zákazníkov v Kanade
CAN ICES-3 B / NMB-3 B
Oznámenia pre zákazníkov v Európe

UPOZORNENIE : PRI VÝMENE BATÉRIE ZA NESPRÁVNY TYP RIZIKO VÝBUCHU. POUŽITÉ BATÉRIE ZLIKVIDUJTE PODĽA POKYNOV.

Tento symbol označuje, že elektrické a elektronické zariadenia je potrebné zbierať oddelene.

Nasledujúce platí len pre používateľov v európskych krajinách:

  • Tento produkt je určený na separovaný zber na príslušnom zbernom mieste. Nelikvidujte ako domový odpad.
  • Separovaný zber a recyklácia pomáha chrániť prírodné zdroje a predchádzať negatívnym dôsledkom na ľudské zdravie a životné prostredie, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávnej likvidácie.
  • Pre viac informácií kontaktujte predajcu alebo miestne úrady zodpovedné za odpadové hospodárstvo.

Tento symbol na batérii znamená, že batériu treba zbierať oddelene.

Nasledujúce platí len pre používateľov v európskych krajinách:

  • Všetky batérie, či už sú označené týmto symbolom alebo nie, sú určené na separovaný zber na príslušnom zbernom mieste. Nelikvidujte ako domový odpad.
  • Pre viac informácií kontaktujte predajcu alebo miestne úrady zodpovedné za odpadové hospodárstvo.