Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU GOOGLE. SPOLOČNOSŤ GOOGLE SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK SÚVISIACICH S PREKLADMI, VÝSLOVNÝMI ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝMI, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV.

Referenčné príručky spoločnosti Nikon Corporation (ďalej uvádzané ako „Nikon“) boli preložené kvôli vášmu pohodliu pomocou prekladateľského softvéru poskytovaného prostredníctvom Google Translate. Na poskytnutie presného prekladu sa vyvinulo primerané úsilie, avšak žiadny automatický preklad nie je dokonalý ani nie je určený na náhradu ľudských prekladateľov. Preklady sa poskytujú ako služba pre používateľov referenčných príručiek spoločnosti Nikon, pričom sa poskytujú „tak, ako sú“. Neposkytuje sa žiadna záruka akéhokoľvek druhu, či už výslovná alebo mlčky predpokladaná, čo sa týka presnosti, spoľahlivosti alebo správnosti akýchkoľvek prekladov z angličtiny do ktoréhokoľvek iného jazyka. Určitý obsah (napríklad obrázky, videá, formát Flash Video atď.) sa nemusí presne preložiť kvôli obmedzeniam prekladového softvéru.

Oficiálny text je anglická verzia referenčných príručiek. Žiadne nezrovnalosti či rozdiely vytvorené v rámci prekladu nie sú záväzné a nemajú žiadny právny účinok na účely zhody alebo vynútenia. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa presnosti informácií obsiahnutých v preložených referenčných príručkách, pozrite si verziu príručiek v anglickom jazyku, ktorá je oficiálnou verziou.

Problémy a riešenia

Riešenia niektorých bežných problémov sú uvedené nižšie.

Batéria/displej

Kamera je zapnutá, ale nereaguje:
 • Počkajte na ukončenie nahrávania a iných operácií.
 • Ak problém pretrváva, vypnite fotoaparát.
 • Ak sa fotoaparát nevypne, vyberte a znova vložte batériu.
 • Ak používate sieťový adaptér, odpojte a znova pripojte sieťový adaptér.

  • Všetky aktuálne zaznamenávané údaje sa stratia.
  • Dáta, ktoré už boli zaznamenané, nie sú ovplyvnené odstránením alebo odpojením zdroja napájania.
Hľadáčik alebo monitor sa nezapne:
 • Zmenili ste režim monitora? Pomocou tlačidla M vyberte iný režim monitora.
 • Obmedzili ste výber dostupných režimov monitora pomocou položky [ Limit monitor mode selection ] v ponuke nastavenia? Upravte nastavenia podľa potreby.
 • Prach, vlákna alebo iné cudzie predmety na očnom senzore môžu brániť jeho normálnemu fungovaniu. Očistite očný senzor ofukovačom.
Hľadáčik je neostrý:
 • Otáčaním ovládača dioptrickej korekcie upravte zaostrenie hľadáčika.
 • Ak sa problém nevyrieši úpravou zaostrenia hľadáčika, nastavte režim zaostrenia na AF-S a režim oblasti AF na jednobodové AF. Ďalej vyberte stredový zaostrovací bod, vyberte objekt s vysokým kontrastom a zaostrite pomocou automatického zaostrovania. Keď je fotoaparát zaostrený, pomocou ovládača dioptrickej korekcie jasne zaostrite na objekt v hľadáčiku.
Displej na ovládacom paneli, v hľadáčiku alebo na monitore sa bez varovania vypne:
Zvoľte dlhšie oneskorenia pre užívateľské nastavenie c3 [ Power off delay ].
Ovládací panel nereaguje a je tmavý:
Čas odozvy a jas ovládacieho panela sa mení v závislosti od teploty.
Hľadáčik nereaguje:
Obnovovacia frekvencia displeja môže klesnúť približne 20 sekúnd pred vypnutím časovača pohotovostného režimu. Dobu, po ktorej automaticky vyprší časovač pohotovostného režimu, je možné zvoliť pomocou užívateľského nastavenia c3 [ Power off delay ] > [ Standby timer ].

Streľba

Zapnutie fotoaparátu chvíľu trvá:
Ak pamäťová karta obsahuje veľké množstvo súborov alebo priečinkov, nájdenie súborov bude potrebovať viac času.
Uzávierka sa nedá spustiť:
 • Je vložená pamäťová karta a ak áno, je na nej voľné miesto?
 • Ak ste vybrali režim S po výbere rýchlosti uzávierky „ Bulb “ alebo „ Time “ v režime M , vyberte inú rýchlosť uzávierky.
 • Je vybraté [ Release locked ] pre [ Slot empty release lock ] v ponuke nastavenia?
Sériové snímanie nie je k dispozícii:
Sériové snímanie nemožno použiť v spojení s HDR.
Fotografie sú neostré:
 • Je fotoaparát v režime manuálneho zaostrovania? Ak chcete aktivovať automatické zaostrovanie, vyberte režim zaostrovania AF-S , AF-C alebo AF-F .
 • Fotoaparát nemusí byť schopný zaostriť, ak:

  • objekt obsahuje čiary rovnobežné s dlhým okrajom rámu,
  • predmetu chýba kontrast,
  • objekt v zaostrovacom bode obsahuje oblasti s ostro kontrastným jasom,
  • zaostrovací bod zahŕňa nočné bodové osvetlenie alebo neónový nápis alebo iný svetelný zdroj, ktorý mení jas,
  • blikanie alebo pruhy sa objavujú pod fluorescenčným, ortuťovým, sodíkovým alebo podobným osvetlením,
  • používa sa krížový (hviezdičkový) filter alebo iný špeciálny filter,
  • objekt sa javí menší ako zaostrovací bod, alebo
  • v námete dominujú pravidelné geometrické vzory (napr. žalúzie alebo rad okien v mrakodrape).
 • V režime zaostrovania AF-C môže počas stlačenia tlačidla spúšte do polovice alebo stlačenia tlačidla AF-ON zaostrovací bod blikať, čo znamená, že fotoaparát už nie je schopný zaostriť. Operáciu zaostrovania možno obnoviť uvoľnením a opätovným stlačením tlačidla.
Pípnutie nezaznie:
 • Je vybratá možnosť [ ON ] pre [ Tichý režim ] v ponuke nastavenia?
 • Keď fotoaparát zaostrí s AF-C vybratým pre režim zaostrovania, nezaznie pípnutie.
 • Vyberte inú možnosť ako [ Off ] pre [ Camera Sounds ] > [ Beep on/off ] v ponuke nastavenia.
 • V režime videa nezaznie pípnutie.
Nie je k dispozícii celý rozsah rýchlostí uzávierky:
Použitie blesku obmedzuje rozsah dostupných rýchlostí uzávierky. Rýchlosť synchronizácie blesku je možné nastaviť na hodnoty 1 / 2001 / 60 s pomocou užívateľského nastavenia e1 [ Flash sync speed ]. Ak používate blesky, ktoré podporujú automatickú vysokorýchlostnú synchronizáciu FP, vyberte [ 1/250 s (Auto FP) ] alebo [ 1/200 s (Auto FP) ] pre rýchlosť uzávierky až 1/8000 s .
Zaostrenie sa nezablokuje pri stlačení tlačidla spúšte do polovice:
Keď je pre režim zaostrovania zvolený AF-C , zaostrenie možno uzamknúť stlačením stredu pomocného voliča.
Výber bodu zaostrenia nie je k dispozícii:
Výber zaostrovacieho bodu nie je dostupný, keď je pre režim AF oblastí vybratá možnosť [ Auto-area AF ].
Výber režimu zaostrenia nie je dostupný.
Vyberte možnosť [ Bez obmedzení ] pre používateľské nastavenia a9 a g5 [ Obmedzenia režimu zaostrenia ].
Fotoaparát je pomalý pri zaznamenávaní fotografií:
Je vybratá možnosť [ ON ] pre položku [ Long exposure NR ] v ponuke snímania fotografií?
Zdá sa, že fotografie a videá nemajú rovnakú expozíciu ako ukážka zobrazená na displeji:
 • Účinky zmien nastavení, ktoré ovplyvňujú expozíciu a farbu, nie sú viditeľné na displeji, keď je pre užívateľské nastavenie d9 [ View mode (photo Lv) ] vybratá možnosť [ Adjust for easy of viewing ]. Všimnite si, že aj keď je pre užívateľské nastavenie d9 vybratá možnosť [ Show effects of settings ], jas displeja sa upraví pre uľahčenie sledovania (podľa možnosti [ Adjust for easy of viewing ]) v režime M , keď je pripojený blesk.
 • Upozorňujeme, že zmeny nastavení [ Jas monitora ] a [ Jas hľadáčika ] nemajú žiadny vplyv na obrázky nasnímané fotoaparátom.
V režime videa sa objaví blikanie alebo pruhovanie:
V ponuke nahrávania videa vyberte možnosť [ Video flicker reduction ] a vyberte možnosť, ktorá zodpovedá frekvencii miestneho zdroja striedavého prúdu.
Zobrazia sa svetlé oblasti alebo pásy:
Ak je objekt osvetlený blikajúcim znakom, bleskom alebo iným zdrojom svetla s krátkym trvaním, môžu sa vyskytnúť svetlé oblasti alebo pásy.
Na fotografiách sa objavujú šmuhy:
 • Sú na predných alebo zadných prvkoch objektívu (na strane montáže) šmuhy?
 • Nie sú na obrazovom snímači cudzie predmety? Vykonajte čistenie obrazového snímača.
Obrázky sú ovplyvnené viditeľným duchom alebo zábleskom:
Na záberoch, ktoré zahŕňajú slnko alebo iné jasné zdroje svetla, si môžete všimnúť duchov alebo záblesky. Tieto efekty možno zmierniť nasadením slnečnej clony alebo komponovaním záberov s jasnými zdrojmi svetla mimo záber. Môžete tiež vyskúšať také techniky, ako je odstránenie filtrov objektívu alebo výber inej rýchlosti uzávierky.
Bokeh je nepravidelný:
Pri vysokých rýchlostiach uzávierky a/alebo rýchlych objektívoch si môžete všimnúť nepravidelnosti v tvare bokehu . Efekt možno zmierniť výberom nižších rýchlostí uzávierky a/alebo vyšších clonových čísel.
Snímanie sa neočakávane skončí alebo sa nezačne:
 • Snímanie sa môže automaticky ukončiť, aby sa zabránilo prehriatiu fotoaparátu, napríklad ak:

  • okolitá teplota je vysoká,
  • fotoaparát bol dlhší čas používaný na nahrávanie videí, príp
  • fotoaparát bol dlhší čas používaný v režimoch sériového snímania.
 • Ak nie je možné nasnímať obrázky, pretože sa fotoaparát zahrieva, vypnite ho a počkajte, kým vychladne, a potom sa znova pokúsite zhotoviť obrázky. Upozorňujeme, že fotoaparát môže byť na dotyk teplý, ale to neznamená poruchu.
Počas snímania sa na displeji zobrazujú artefakty:
 • Ak chcete znížiť šum, upravte nastavenia, ako je citlivosť ISO, rýchlosť uzávierky alebo Active D-Lighting.
 • Pri vysokých citlivostiach ISO môže byť šum zreteľnejší pri dlhých expozíciách alebo na snímkach zaznamenaných pri zvýšenej teplote fotoaparátu.
 • Náhodne rozmiestnené jasné pixely, hmla alebo svetlé body môžu vzniknúť v dôsledku zvýšenia teploty vnútorných obvodov fotoaparátu. Keď fotoaparát nepoužívate, vypnite ho.
 • Ak počas snímania stlačíte tlačidlo X na priblíženie pohľadu cez objektív, môžu sa objaviť náhodne rozmiestnené jasné pixely, hmla, čiary alebo neočakávané farby.
 • Upozorňujeme, že rozloženie šumu na displeji sa môže líšiť od rozloženia na konečnom obrázku.
 • Tento problém možno niekedy vyriešiť kontrolou a optimalizáciou obrazového snímača. Vykonajte mapovanie pixelov pomocou [ Pixel mapping ] v ponuke nastavenia.
Fotoaparát nedokáže zmerať hodnotu pre prednastavené manuálne vyváženie bielej:
Objekt je príliš tmavý alebo príliš svetlý.
Niektoré snímky nie je možné zvoliť ako zdroje pre prednastavené manuálne vyváženie bielej:
Obrázky vytvorené fotoaparátmi iných typov nemôžu slúžiť ako zdroje pre prednastavené manuálne vyváženie bielej.
Bracketing vyváženia bielej (WB) nie je k dispozícii:
 • Bracketing vyváženia bielej nie je dostupný, keď je pre kvalitu snímky vybratá možnosť NEF ( RAW ) alebo RAW + JPEG .
 • Bracketing vyváženia bielej nemožno použiť v režimoch viacnásobnej expozície a prekrytia HDR.
Efekty [ Set Picture Control ] sa líšia od obrázka k obrázku:
[ Auto ] je vybraté pre [ Set Picture Control ] alebo ako základ pre vlastné Picture Control vytvorené pomocou [ Manage Picture Control ], alebo je vybraté [ A ] (auto) pre [ Quick sharp ], [ Contrast ] alebo [ Saturation ]. Pre konzistentné výsledky pri sérii fotografií zvoľte iné nastavenie ako [ A ] (auto).
Voľbu vybratú pre meranie nemožno zmeniť:
Voľbu vybratú pre meranie nemožno zmeniť počas uzamknutia expozície.
Kompenzácia expozície nie je k dispozícii:
Zmeny kompenzácie expozície v režime M sa vzťahujú len na indikátor expozície a nemajú žiadny vplyv na rýchlosť uzávierky ani clonu.
Pri dlhých expozíciách sa objavuje nerovnomerné tieňovanie:
Nerovnomerné tieňovanie sa môže objaviť pri dlhých expozíciách snímaných pri rýchlosti uzávierky „ Bulb “ alebo „ Time “. Efekt možno zmierniť výberom možnosti [ ON ] pre položku [ Long exposure NR ] v ponuke snímania fotografií.
Pomocné svetlo AF sa nerozsvieti:
 • Je vybraté [ OFF ] pre užívateľské nastavenie a12 [ Built-in AF-assist illuminator ]?
 • Iluminátor nesvieti v režime videa.
 • Iluminátor sa nerozsvieti, keď je pre režim zaostrenia zvolený AF-C alebo MF .
Zvuk sa nezaznamenáva s videami:
 • Je vybratá možnosť [ Mikrofón vypnutý ] pre položku [ Citlivosť mikrofónu ] v ponuke nahrávania videa?
 • Bolo video zaznamenané s nastavením [ Citlivosť mikrofónu ] > [ Manuálne ] v ponuke nahrávania videa a bola vybratá nízka citlivosť?

Prehrávanie

Obrázky NEF ( RAW ) nie sú viditeľné počas prehrávania:
Fotoaparát zobrazuje iba kópie JPEG snímok nasnímaných pomocou [ RAW + JPEG fine m ], [ RAW + JPEG fine ], [ RAW + JPEG normal m ], [ RAW + JPEG normal ], [ RAW + JPEG basic m ] alebo [ RAW + JPEG basic ] vybraté pre [ Image quality ].
Obrázky nasnímané inými fotoaparátmi sa nezobrazia:
Obrázky nasnímané inými typmi fotoaparátov sa nemusia zobraziť správne.
Počas prehrávania nie sú viditeľné všetky fotografie:
V ponuke prehrávania vyberte možnosť [ All ] pre položku [ Playback folder ].
Fotografie s orientáciou „na výšku“ (na výšku) sa zobrazujú „na šírku“ (na šírku):
 • Je vybraté [ OFF ] pre [ Auto-rotate images ] v ponuke prehrávania?
 • Automatické otáčanie obrázka nie je dostupné počas prezerania obrázka.
 • Orientácia fotoaparátu sa nemusí správne zaznamenať na fotografiách zhotovených fotoaparátom nasmerovaným nahor alebo nadol.
Obrázky sa nedajú vymazať:
Sú obrázky chránené?
Obrázky sa nedajú retušovať:
 • Snímky nie je možné ďalej upravovať pomocou tohto fotoaparátu.
 • Na pamäťovej karte nie je dostatok miesta na zaznamenanie retušovanej kópie.
Fotoaparát zobrazí hlásenie „[ Priečinok neobsahuje žiadne obrázky. ]“:
V ponuke prehrávania vyberte možnosť [ All ] pre položku [ Playback folder ].
Obrázky NEF ( RAW ) nie je možné vytlačiť:
 • Tlačte JPEG kópie obrázkov vytvorených pomocou nástroja, ako sú položky [ Spracovanie RAW (aktuálny obrázok) ] alebo [ Spracovanie RAW (viac obrázkov) ] v ponuke prehrávania i .
 • Skopírujte obrázky do počítača a vytlačte ich pomocou NX Studio alebo iného softvéru, ktorý podporuje formát NEF ( RAW ).
Obrázky sa nezobrazujú na zariadeniach HDMI :
Skontrolujte, či je kábel HDMI správne pripojený.
Výstup do zariadení HDMI nefunguje podľa očakávania:
 • Skontrolujte, či je kábel HDMI správne pripojený.
 • Je zvolené [ ON ] pre [ External rec. cntrl ( HDMI ) ] v ponuke nahrávania videa?
 • Obrázky sa môžu zobraziť správne, ak sa pomocou položky [ Reset all settings ] v ponuke nastavenia obnovia predvolené nastavenia.
Možnosť Image Dust Off v NX Studio nemá požadovaný efekt:

Čistenie obrazového snímača zmení polohu prachu na obrazovom snímači a nebude mať požadovaný účinok, ak:

 • Referenčné údaje funkcie Image Dust Off zaznamenané po čistení obrazového snímača sa použijú s fotografiami zhotovenými pred čistením obrazového snímača, resp
 • Referenčné údaje funkcie Image Dust Off zaznamenané pred čistením obrazového snímača sa použijú s fotografiami zhotovenými po čistení obrazového snímača.
Efekty [ Set Picture Control ], [ Active D-Lighting ] alebo [ Vignette control ] nie sú viditeľné:
V prípade snímok NEF ( RAW ) je možné efekty zobraziť iba pomocou softvéru Nikon . Prezerajte si obrázky NEF ( RAW ) pomocou NX Studio .
Obrázky sa nedajú skopírovať do počítača:
V závislosti od operačného systému sa môže stať, že nebudete môcť nahrať obrázky, keď je fotoaparát pripojený k počítaču. Skopírujte obrázky z pamäťovej karty do počítača pomocou čítačky kariet alebo iného zariadenia.

Bluetooth a Wi-Fi (bezdrôtové siete)

Inteligentné zariadenia nezobrazujú SSID fotoaparátu (názov siete):
 • Prejdite do ponuky siete a potvrďte, že pre [ Režim lietadla ] je vybratá možnosť [ VYP. ] a pre položku [ Pripojiť k inteligentnému zariadeniu ] > [ Párovanie ( Bluetooth ) ] > [ Pripojenie Bluetooth ] vybratá možnosť [ZAP.].
 • Skontrolujte, či je v ponuke siete povolená možnosť [ Connect to smart device ] > [ Wi-Fi connection ].
 • Skúste na inteligentnom zariadení vypnúť a znova povoliť funkcie bezdrôtovej siete.
Fotoaparát sa nemôže pripojiť k tlačiarňam a iným bezdrôtovým zariadeniam:
Fotoaparát nedokáže nadviazať bezdrôtové spojenie s inými zariadeniami ako sú smartfóny, tablety a počítače.
Obrázky nie je možné nahrať do inteligentných zariadení prostredníctvom automatického nahrávania:
 • Ak je v SnapBridge vybratá možnosť [ Popredie ] pre položku [ Automatické prepojenie ] > [ Režim prepojenia ] Keď je aplikácia SnapBridge spustená na pozadí, obrázky sa do inteligentného zariadenia neodovzdajú automaticky. Obrázky sa budú odovzdávať iba vtedy, keď je na inteligentnom zariadení zobrazená aplikácia SnapBridge (bežiaca v popredí).
 • Skontrolujte, či je fotoaparát spárovaný s inteligentným zariadením.
 • Skontrolujte, či sú fotoaparát a inteligentné zariadenie nakonfigurované na pripojenie cez Bluetooth .
Kamera nemôže stiahnuť údaje o polohe z inteligentného zariadenia:
 • Fotoaparát nemusí byť schopný stiahnuť alebo zobraziť údaje o polohe z inteligentných zariadení v závislosti od verzie operačného systému a/alebo použitej aplikácie SnapBridge .
 • Ak je v SnapBridge vybratá možnosť [ Popredie ] pre položku [ Automatické prepojenie ] > [ Režim prepojenia ] údaje o polohe sa do fotoaparátu neprevezmú. Namiesto toho budú vložené do fotografií po ich nahratí do inteligentného zariadenia.

Zmiešaný

Dátum záznamu nie je správny:
Sú správne nastavené hodiny fotoaparátu? Hodiny sú menej presné ako väčšina hodiniek a domácich hodín; pravidelne ho kontrolujte v porovnaní s presnejšími časomierami a podľa potreby resetujte.
Položky ponuky nie je možné vybrať:
Niektoré položky nie sú dostupné pri určitých kombináciách nastavení.