Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU GOOGLE. SPOLOČNOSŤ GOOGLE SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK SÚVISIACICH S PREKLADMI, VÝSLOVNÝMI ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝMI, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV.

Referenčné príručky spoločnosti Nikon Corporation (ďalej uvádzané ako „Nikon“) boli preložené kvôli vášmu pohodliu pomocou prekladateľského softvéru poskytovaného prostredníctvom Google Translate. Na poskytnutie presného prekladu sa vyvinulo primerané úsilie, avšak žiadny automatický preklad nie je dokonalý ani nie je určený na náhradu ľudských prekladateľov. Preklady sa poskytujú ako služba pre používateľov referenčných príručiek spoločnosti Nikon, pričom sa poskytujú „tak, ako sú“. Neposkytuje sa žiadna záruka akéhokoľvek druhu, či už výslovná alebo mlčky predpokladaná, čo sa týka presnosti, spoľahlivosti alebo správnosti akýchkoľvek prekladov z angličtiny do ktoréhokoľvek iného jazyka. Určitý obsah (napríklad obrázky, videá, formát Flash Video atď.) sa nemusí presne preložiť kvôli obmedzeniam prekladového softvéru.

Oficiálny text je anglická verzia referenčných príručiek. Žiadne nezrovnalosti či rozdiely vytvorené v rámci prekladu nie sú záväzné a nemajú žiadny právny účinok na účely zhody alebo vynútenia. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa presnosti informácií obsiahnutých v preložených referenčných príručkách, pozrite si verziu príručiek v anglickom jazyku, ktorá je oficiálnou verziou.

Časozberné video

Tlačidlo G U C ponuka snímania fotografií

Fotoaparát automaticky zhotovuje fotografie vo vybraných intervaloch, aby vytvoril a časozberné video .

Možnosť Popis
[ Štart ] Spustite časozberné nahrávanie. Snímanie sa spustí približne po 3 sekundách a pokračuje v intervale zvolenom pre [ Interval ] počas doby vybratej pre [ Shooting time ].
[ Interval ] Vyberte interval medzi zábermi v minútach a sekundách.
[ čas fotenia ] Vyberte, ako dlho bude fotoaparát pokračovať vo fotografovaní, v hodinách a minútach.
[ Vyhladenie expozície ]

Výberom [ ON ] sa vyhladia prudké zmeny expozície.

 • Veľké zmeny jasu objektu počas snímania môžu spôsobiť zjavné odchýlky v expozícii. Dá sa to vyriešiť skrátením intervalu medzi zábermi.
 • Vyhladzovanie expozície sa neprejaví v režime M , ak je v ponuke snímania fotografií vybratá možnosť [ OFF ] pre [ Nastavenia citlivosti ISO ] > [ Automatické ovládanie citlivosti ISO ].
[ Vyberte oblasť obrázka ] Vyberte oblasť snímky pre časozberné videá z [ FX ] a [ DX ].
[ Typ video súboru ] Vyberte typ súboru videa pre konečné video.
[ Veľkosť snímok/počet snímok za sekundu ] Vyberte veľkosť snímky a frekvenciu pre konečné video. Dostupné možnosti sa líšia podľa nastavenia zvoleného pre [ Video file type ].
[ Priorita intervalu ]
 • [ ON ]: Aktivujte prioritu intervalu, aby ste zabezpečili, že snímky nasnímané v režimoch P a A sa nasnímajú vo zvolenom intervale.

  • Priorita uvoľnenia je povolená bez ohľadu na možnosti vybraté pre používateľské nastavenia a1 [ AF-C priority selection ] a a2 [ AF-S priority selection ].
  • Ak je pre [ Nastavenia citlivosti ISO ] > [ Automatické ovládanie citlivosti ISO ] vybratá možnosť [ ZAP. ] a čas vybratý pre položku [ Minimálna rýchlosť uzávierky ] je dlhší ako interval, čas vybraný pre interval bude mať prednosť pred vybratou rýchlosťou uzávierky.
 • [ OFF ]: Vypnutie priority intervalu, aby sa zabezpečilo, že fotografie budú správne exponované.
[ Zaostrenie pred každým záberom ] Ak zvolíte [ ON ], fotoaparát zaostrí medzi jednotlivými zábermi.
[ cieľ ] Vyberte slot používaný na nahrávanie časozberných videí, keď sú vložené dve pamäťové karty.

Nahrávanie časozberných videí

Pred streľbou

 • Časozberné videá sa snímajú pomocou orezania videa.
 • Urobte skúšobné snímky a skontrolujte výsledky na monitore.
 • Pred pokračovaním vyberte v ponuke nastavenia položku [ Time zone and date ] a uistite sa, že sú hodiny fotoaparátu nastavené na správny čas a dátum.
 • Ak chcete zaistiť, aby sa snímanie neprerušilo, použite plne nabitú batériu, dodaný nabíjací sieťový adaptér alebo voliteľný sieťový adaptér a napájací konektor.
 1. Zvýraznite [ Time-lapse video ] v ponuke snímania fotografií a stlačte 2 .

 2. Upravte nastavenia časozberného videa.

  • Vyberte interval medzi zábermi.

   Zvýraznite [ Interval ] a stlačte 2 .

   Vyberte interval (v minútach a sekundách) a stlačte J .

   • Zvoľte dlhší interval, než je najpomalšia predpokladaná rýchlosť uzávierky.
  • Vyberte celkový čas snímania.

   Zvýraznite [ Shooting time ] a stlačte 2 .

   Vyberte čas snímania (v hodinách a minútach) a stlačte J .

   • Maximálna doba snímania je 23 hodín a 59 minút.
  • Povoliť alebo zakázať vyhladzovanie expozície.

   Zvýraznite [ Exposure smoothing ] a stlačením 2 zvoľte [ ON ] alebo [ OFF ].

   • Výberom [ ON ] sa vyhladia prudké zmeny expozície.
  • Vyberte oblasť obrázka.

   Zvýraznite [ Choose image area ] a stlačte 2 .

   Zvýraznite možnosť a stlačte J

  • Vyberte typ súboru videa.

   Zvýraznite [ Video file type ] a stlačte 2 .

   Zvýraznite možnosť a stlačte J

  • Vyberte veľkosť rámu a rýchlosť.

   Zvýraznite [ Frame size/frame rate ] a stlačte 2 .

   Zvýraznite možnosť a stlačte J

  • Vyberte možnosť priority intervalu.

   Zvýraznite [ Interval priority ] a stlačením 2 zvoľte [ ON ] alebo [ OFF ].

  • Vyberte, či má fotoaparát zaostrovať medzi zábermi.

   Zvýraznite [ Focus before every shot ] a stlačením 2 vyberte [ ON ] alebo [ OFF ].

   • Ak je vybratá možnosť [ ON ] pre [ Focus before every shot ], fotoaparát zaostrí pred každým záberom podľa aktuálne vybratej možnosti pre režim zaostrenia.
  • Vyberte destináciu.

   Zvýraznite [ Cieľ ] a stlačte 2 .

   Zvýraznite slot, ktorý sa použije na nahrávanie časozberných videí, keď sú vložené dve pamäťové karty a stlačte J .

 3. Zvýraznite [ Start ] a stlačte J

  • Snímanie sa spustí asi po 3 sekundách.
  • Počas snímania sa displej vypne.
  • Fotoaparát nasníma snímky v intervale vybratom pre [ Interval ] na čas vybratý pre [ Shooting time ] v kroku 2.

Počas snímania

 • Počas snímania sa na ovládacom paneli zobrazuje ikona 8 .

 • Ak sa displej zapne stlačením tlačidla spúšte do polovice, zobrazí sa hlásenie [ Interval timer shooting ] a ikona 8 bude blikať.

Ukončenie streľby

Ak chcete ukončiť snímanie pred nasnímaním všetkých fotografií, stlačte J alebo vyberte [ Time-lapse video ] v ponuke snímania fotografií, zvýraznite [ Off ] a stlačte J . Upozorňujeme, že ponuky sa po stlačení tlačidla G nemusia zobraziť, ak je čas vybratý pre položku [ Interval ] veľmi krátky.

 • Zo záberov nasnímaných do bodu, kde sa snímanie skončí, sa vytvorí video a obnoví sa normálne fotografovanie.

Výpočet dĺžky finálneho videa

 • Celkový počet snímok vo finálnom videu možno vypočítať vydelením času snímania vybratého v kroku 2 intervalom, zaokrúhlením nahor a pridaním 1.
 • Dĺžku konečného videa možno potom vypočítať vydelením počtu záberov snímkovou frekvenciou vybratou pre [ Frame size/frame rate ] (napríklad 48-snímkové video nahraté s [ 1920×1080; 24p ] vybratým pre [ Veľkosť snímky/snímková frekvencia ] bude trvať približne dve sekundy).

  1. Veľkosť snímky / snímková frekvencia
  2. Zaznamenaná dĺžka/maximálna dĺžka
  3. Indikátor pamäťovej karty

Prehľad obrázkov

Tlačidlo K nemožno použiť na prezeranie obrázkov počas snímania. Aktuálna snímka sa však zobrazí na niekoľko sekúnd po každom zábere, ak je pre položku [ Picture review ] v ponuke prehrávania vybratá možnosť [ On ] alebo [ On (len monitor) ]. Upozorňujeme, že počas zobrazenia rámčeka nie je možné vykonávať iné operácie prehrávania. Ak je interval veľmi krátky, aktuálna snímka sa nemusí zobraziť.

Upozornenie: Časozberné videá

 • Pri časozberných videách sa nezaznamenáva zvuk.
 • Rýchlosť uzávierky a čas potrebný na zaznamenanie snímky na pamäťovú kartu sa môžu pri jednotlivých snímkach líšiť. V dôsledku toho nemusí byť fotoaparát schopný zhotovovať zábery vo zvolenom intervale.
 • Snímanie sa nezačne, ak nie je možné zaznamenať časozberné video pri aktuálnych nastaveniach, napríklad ak:

  • hodnota vybratá pre [ Interval ] je dlhšia ako hodnota vybratá pre [ Shooting time ],
  • [ 00:00'00" ] je vybraté pre [ Interval ] alebo [ Shooting time ], alebo
  • pamäťová karta je plná.
 • Časozberné nahrávanie sa nespustí, ak je čas nahrávania zobrazený červenou farbou na displeji [ Time-lapse video ]. Upravte [ Interval ] alebo [ Shooting time ].
 • Keď je pre [ Frame size/frame rate/Veľkosť snímky/snímková frekvencia vybratá možnosť 7680 × 4320, snímanie sa nezačne, ak je pripojený objektív DX alebo ak je pre položku [ Choose image area/ Vybrať oblasť snímky vybratá možnosť [ DX ].
 • Tlačidlo K nemožno použiť na prezeranie obrázkov počas časozberného záznamu.
 • Pre konzistentné sfarbenie zvoľte pri nahrávaní časozberných videí iné nastavenie vyváženia bielej ako 4 [ Auto ] alebo D [ Natural light auto ].
 • Bez ohľadu na možnosť vybratú pre užívateľské nastavenie c3 [ Power off delay ] > [ Standby timer ], časovač pohotovostného režimu počas nahrávania nevyprší.
 • Snímanie sa môže ukončiť, ak použijete ovládacie prvky fotoaparátu, zmeníte nastavenia alebo pripojíte kábel HDMI . Video sa vytvorí zo snímok nasnímaných do bodu, v ktorom sa snímanie skončilo.
 • Nasledovné ukončenie snímania bez zaznenia pípnutia alebo nahrávania videa:

  • Odpojenie zdroja napájania
  • Vysunutie pamäťovej karty

Úprava nastavení medzi zábermi

Nastavenia snímania a ponuky je možné upraviť medzi jednotlivými zábermi. Pamätajte však, že monitor sa vypne približne 2 s pred nasnímaním ďalšieho záberu.

Časozberné videá: Obmedzenia

Časozberné nahrávanie videa nie je možné kombinovať s niektorými funkciami fotoaparátu, vrátane:

 • nahrávanie videa,
 • dlhodobé expozície (“Bulb” alebo “Time”),
 • samospúšť,
 • vysokorýchlostné snímanie snímok +,
 • bracketing,
 • viacnásobné expozície,
 • HDR prekrytie,
 • intervalové fotografovanie a
 • posun zaostrenia.