Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU GOOGLE. SPOLOČNOSŤ GOOGLE SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK SÚVISIACICH S PREKLADMI, VÝSLOVNÝMI ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝMI, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV.

Referenčné príručky spoločnosti Nikon Corporation (ďalej uvádzané ako „Nikon“) boli preložené kvôli vášmu pohodliu pomocou prekladateľského softvéru poskytovaného prostredníctvom Google Translate. Na poskytnutie presného prekladu sa vyvinulo primerané úsilie, avšak žiadny automatický preklad nie je dokonalý ani nie je určený na náhradu ľudských prekladateľov. Preklady sa poskytujú ako služba pre používateľov referenčných príručiek spoločnosti Nikon, pričom sa poskytujú „tak, ako sú“. Neposkytuje sa žiadna záruka akéhokoľvek druhu, či už výslovná alebo mlčky predpokladaná, čo sa týka presnosti, spoľahlivosti alebo správnosti akýchkoľvek prekladov z angličtiny do ktoréhokoľvek iného jazyka. Určitý obsah (napríklad obrázky, videá, formát Flash Video atď.) sa nemusí presne preložiť kvôli obmedzeniam prekladového softvéru.

Oficiálny text je anglická verzia referenčných príručiek. Žiadne nezrovnalosti či rozdiely vytvorené v rámci prekladu nie sú záväzné a nemajú žiadny právny účinok na účely zhody alebo vynútenia. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa presnosti informácií obsiahnutých v preložených referenčných príručkách, pozrite si verziu príručiek v anglickom jazyku, ktorá je oficiálnou verziou.

Intervalové snímanie s časovačom

Tlačidlo G U C ponuka snímania fotografií

Fotografujte vo vybratom intervale, kým sa nezaznamená určený počet záberov. Pri použití intervalový časovač , vyberte iný režim snímania ako samospúšť alebo vysokorýchlostné snímanie snímok +.

Možnosť Popis
[ Štart ] Spustite intervalové snímanie. Snímanie začne buď po približne 3 s ([ Now ] vybraté pre [ Choose start day/time ]) alebo vo vybranom dátume a čase ([ Choose day/time ]). Snímanie bude pokračovať vo zvolenom intervale, kým sa nenasnímajú všetky zábery.
[ Vyberte deň/čas začiatku ] Vyberte možnosť spustenia. Ak chcete začať fotografovať okamžite, vyberte možnosť [ Now ]. Ak chcete začať fotografovať vo vybranom dátume a čase , vyberte možnosť [ Choose day/ time ].
[ Interval ] Zadajte interval medzi zábermi v hodinách, minútach a sekundách.
[ Intervaly × snímky/interval ] Vyberte počet intervalov a počet záberov na interval.
[ Vyhladenie expozície ]

Výber [ ON ] umožňuje fotoaparátu upraviť expozíciu tak, aby zodpovedala predchádzajúcemu záberu.

 • Veľké zmeny jasu objektu počas snímania môžu spôsobiť zjavné odchýlky v expozícii. Dá sa to vyriešiť skrátením intervalu medzi zábermi.
 • Vyhladzovanie expozície sa neprejaví v režime M , ak je v ponuke snímania fotografií vybratá možnosť [ OFF ] pre [ Nastavenia citlivosti ISO ] > [ Automatické ovládanie citlivosti ISO ].
[ Priorita intervalu ]
 • [ ON ]: Aktivujte prioritu intervalu, aby ste zabezpečili, že snímky nasnímané v režimoch P a A sa nasnímajú vo zvolenom intervale.

  • Fotografovanie s bleskom je vypnuté.
  • Priorita uvoľnenia je povolená bez ohľadu na možnosti vybraté pre používateľské nastavenia a1 [ AF-C priority selection ] a a2 [ AF-S priority selection ].
  • Ak je pre [ Nastavenia citlivosti ISO ] > [ Automatické ovládanie citlivosti ISO ] vybratá možnosť [ ZAP. ] a čas vybratý pre položku [ Minimálna rýchlosť uzávierky ] je dlhší ako interval, čas vybraný pre interval bude mať prednosť pred vybratou rýchlosťou uzávierky.
 • [ OFF ]: Vypnutie priority intervalu, aby sa zabezpečilo, že fotografie budú správne exponované.
[ Zaostrenie pred každým záberom ] Ak zvolíte [ ON ], fotoaparát zaostrí medzi jednotlivými zábermi. Ak chcete zaostriť na pevnú vzdialenosť, vyberte možnosť [ OFF ].
[ Možnosti ]

Skombinujte intervalové fotografovanie s ďalšími možnosťami.

 • [ AE bracketing ]: Vykonajte stupňovanie expozície počas intervalového fotografovania.
 • [ Časozberné video ]: Pomocou fotografií nasnímaných počas intervalového fotografovania vytvorte časozberné video s pomerom strán 16:9.

  • Fotoaparát ukladá fotografie aj časozberné video.
  • Výber [ 1:1 (24×24) ] pre [ Image area ] > [ Choose image area ] v ponuke snímania fotografií deaktivuje spúšť.
  • Videá vytvorené pomocou funkcie [ Time-lapse video ] sa zaznamenávajú vo farebnom priestore [ sRGB ] bez ohľadu na možnosť vybratú pre položku [ Color space ] v ponuke snímania fotografií.
 • [ Off ]: Počas intervalového fotografovania nevykonávajte ďalšie operácie.
[ Spustenie priečinka úložiska ]

Zvýraznite možnosti a stlačením J alebo 2 vyberte ( M ) alebo zrušte výber ( U ).

 • [ New folder ]: Pre každú novú sekvenciu sa vytvorí nový priečinok.
 • [ Obnoviť číslovanie súborov ]: Číslovanie súborov sa obnoví na 0001 pri každom vytvorení nového priečinka.

Intervalové fotografovanie

Pred streľbou

 • Urobte skúšobný záber pri aktuálnych nastaveniach.
 • Pred pokračovaním vyberte v ponuke nastavenia položku [ Time zone and date ] a uistite sa, že sú hodiny fotoaparátu nastavené na správny čas a dátum.
 • Ak chcete zaistiť, aby sa snímanie neprerušilo, použite plne nabitú batériu, dodaný nabíjací sieťový adaptér alebo voliteľný sieťový adaptér a napájací konektor.
 1. Zvýraznite položku [ Interval timer shooting/Intervalové snímanie s časovačom ] v ponuke snímania fotografií a stlačte 2 .

 2. Upravte nastavenia intervalového časovača.

  • Vyberte deň a čas začiatku.

   Zvýraznite [ Choose start day/time ] a stlačte 2 .

   Zvýraznite možnosť a stlačte J

   • Ak chcete okamžite začať snímať, vyberte možnosť [ Now ].
   • Ak chcete začať snímať vo vybranom dátume a čase, vyberte možnosť [ Choose day/time ]. Vyberte dátum a čas a stlačte J
  • Vyberte interval medzi zábermi.

   Zvýraznite [ Interval ] a stlačte 2 .

   Vyberte interval (v hodinách, minútach a sekundách) a stlačte J .

  • Vyberte počet záberov na interval.

   Zvýraznite [ Intervals×shots/interval ] a stlačte 2 .

   Zvoľte počet intervalov a počet záberov na interval a stlačte J .

   • V režime snímania jednotlivých snímok sa budú fotografie pre každý interval snímať rýchlosťou pre režim sériového snímania s vysokou rýchlosťou.
  • Povoliť alebo zakázať vyhladzovanie expozície.

   Zvýraznite [ Exposure smoothing ] a stlačením 2 zvoľte [ ON ] alebo [ OFF ].

   • Výber [ ON ] umožňuje fotoaparátu upraviť expozíciu tak, aby zodpovedala predchádzajúcemu záberu.
  • Vyberte možnosť priority intervalu.

   Zvýraznite [ Interval priority ] a stlačením 2 zvoľte [ ON ] alebo [ OFF ].

  • Vyberte, či má fotoaparát zaostrovať medzi zábermi.

   Zvýraznite [ Focus before every shot ] a stlačením 2 vyberte [ ON ] alebo [ OFF ].

   • Ak je vybratá možnosť [ ON ] pre [ Focus before every shot ], fotoaparát zaostrí pred každým záberom podľa aktuálne vybratej možnosti pre režim zaostrenia.
  • Vyberte ďalšie možnosti.

   Zvýraznite [ Možnosti ] a stlačte 2 .

   Zvýraznite [ AE bracketing ] alebo [ Time-lapse video ] a stlačte J .

   • Ak ste vybrali [ AE bracketing ], vyberte hodnoty pre [ Number of shots/Počet záberov ] a [ Increment/ Prírastok ]; ak ste vybrali [ Time-lapse video ], vyberte nastavenia pre [ Video file type ], [ Frame size/frame rate ] a [ Destination ].
  • Vyberte možnosti počiatočného priečinka.

   Zvýraznite [ Staring storage folder ] a stlačte 2 .

   Po zvýraznení požadovaných možností a stlačení J ich zapnite ( M ) alebo vypnite ( U ), stlačte 4 .

 3. Zvýraznite [ Start ] a stlačte J

  • Ak bola v kroku 2 vybratá možnosť [ Now ] pre položku [ Choose start day/time ], snímanie sa spustí približne po 3 sekundách.
  • V opačnom prípade sa snímanie spustí v čase vybratom pre [ Choose start day/time ] > [ Choose day/time ].
  • Počas snímania sa displej vypne.
  • Snímanie bude pokračovať vo zvolenom intervale, kým sa nenasnímajú všetky zábery.

Počas snímania

 • Počas intervalového fotografovania sa na ovládacom paneli zobrazuje ikona 7 . Ak je pre [ Options ] vybratá možnosť [ Time-lapse video ], zobrazí sa aj ikona 8 .

 • Ak sa displej zapne stlačením tlačidla spúšte do polovice, zobrazí sa hlásenie [ Interval timer shooting ] a ikona 7 bude blikať. Ak je pre [ Options ] vybratá možnosť [ Time-lapse video ], zobrazí sa aj ikona 8 .

Pozastavenie intervalového fotografovania

Intervalové fotografovanie je možné medzi jednotlivými intervalmi pozastaviť stlačením J alebo výberom [ Interval timer shooting ] v ponuke fotografovania, zvýraznením [ Pause ] a stlačením J . Upozorňujeme, že ponuky sa po stlačení tlačidla G nemusia zobraziť, ak je čas vybratý pre položku [ Interval ] veľmi krátky.

 • Ak je pre položku [ Options ] vybratá možnosť [ Time-lapse video ], stlačením J medzi intervalmi sa ukončí intervalové fotografovanie.

Obnovenie intervalového fotografovania

Intervalové snímanie s časovačom možno obnoviť podľa popisu nižšie.

 • Okamžité obnovenie snímania:

  Zvýraznite [ Restart ] a stlačte J .

 • Obnovenie snímania v určenom čase:

  Zvýraznite [ Restart option ] a stlačte 2 , potom zvýraznite [ Choose day/time ] a stlačte 2 .

  Vyberte počiatočný dátum a čas a stlačte J

  Zvýraznite [ Restart ] a stlačte J .

Ukončenie fotografovania s časovým intervalom

Ak chcete ukončiť intervalové fotografovanie pred nasnímaním všetkých fotografií, vyberte položku [ Interval timer shooting ] v ponuke fotografovania, zvýraznite [ Off ] a stlačte J . Upozorňujeme, že ponuky sa po stlačení tlačidla G nemusia zobraziť, ak je čas vybratý pre položku [ Interval ] veľmi krátky. V takom prípade budete musieť stlačiť J na pozastavenie intervalového fotografovania a potom vybrať [ Interval timer shooting ] v ponuke fotografovania, zvýrazniť [ Off ] a stlačiť J .

Upozornenia: Intervalové fotografovanie

 • Zvoľte dlhší interval, než je čas potrebný na zhotovenie zvoleného počtu záberov pri predpokladanej rýchlosti uzávierky. Upozorňujeme, že počas skutočného intervalového fotografovania musí fotoaparát nielen zhotovovať zábery vo zvolenom intervale, ale musí mať aj dostatok času na dokončenie expozície a vykonanie takých úloh, ako je spracovanie fotografií. Ak je interval príliš krátky na nasnímanie zvoleného počtu fotografií, fotoaparát môže preskočiť na ďalší interval bez snímania.
 • Ak je interval príliš krátky, celkový počet nasnímaných záberov môže byť menší ako počet vybratý pre [ Intervals×shots/interval ].
 • Ak používate blesk, vyberte interval dlhší, než je čas potrebný na nabitie blesku. Ak je interval príliš krátky, blesk sa môže spustiť pri menšom výkone, než je potrebný na plnú expozíciu.
 • Ak snímanie nemôže pokračovať pri aktuálnych nastaveniach – napríklad ak je rýchlosť uzávierky nastavená na „ Bulb “ alebo „ Time “, [ Interval ] je [ 00:00'00" ] alebo čas začiatku je kratší ako minúta – zobrazí sa varovanie.
 • Ak je pre [ Options ] vybratá možnosť [ Time-lapse video ], časovač pohotovostného režimu počas intervalového fotografovania nevyprší, bez ohľadu na možnosť vybratú pre Custom Setting c3 [ Power off delay ] > [ Standby timer ].
 • Ak je vybratá možnosť [ Time-lapse video ] pre [ Options ] pri veľkosti snímky 7680 × 4320, intervalové fotografovanie sa nespustí, ak:

  • [ DX (24×16) ] alebo [ 1:1 (24×24) ] je vybraté pre [ Image area ] > [ Choose image area ] v ponuke snímania fotografií, alebo
  • je pripojený objektív DX .
 • Ak je pamäťová karta plná, intervalový časovač zostane aktívny, ale nezhotovia sa žiadne snímky. Vložte ďalšiu pamäťovú kartu a pokračujte v snímaní ( 0 Pozastavenie intervalového fotografovania s časovačom ).
 • V závislosti od výkonu pamäťovej karty a podmienok snímania sa môže snímanie ukončiť pred nasnímaním zvoleného počtu záberov alebo pred dokončením zvoleného počtu intervalov.
 • Intervalové snímanie s časovačom sa pozastaví, ak:

  • fotoaparát sa vypne a znova zapne (keď je fotoaparát vypnutý, batérie a pamäťové karty možno vymeniť bez ukončenia intervalového fotografovania), alebo
  • samospúšť alebo vysokorýchlostné snímanie snímok + je vybratá pre režim spúšte.
 • Zmena nastavení fotoaparátu počas aktívneho intervalového časovača môže spôsobiť ukončenie snímania.

Režim uvoľnenia

Bez ohľadu na vybratý režim snímania fotoaparát nasníma určený počet záberov v každom intervale.

Úprava nastavení medzi zábermi

Medzi jednotlivými zábermi je možné prezerať obrázky a upravovať nastavenia snímania a ponuky. Upozorňujeme však, že displej sa vypne a snímanie sa obnoví niekoľko sekúnd pred nasnímaním ďalšieho záberu.

Intervalové fotografovanie: Obmedzenia

Intervalové fotografovanie nie je možné kombinovať s niektorými funkciami fotoaparátu, vrátane:

 • nahrávanie videa,
 • dlhodobé expozície (“Bulb” alebo “Time”),
 • samospúšť,
 • vysokorýchlostné snímanie snímok +,
 • bracketing,
 • viacnásobné expozície,
 • HDR prekrytie a
 • posun zaostrenia.

Nastavenia intervalového časovača

Vypnutie fotoaparátu alebo výber nového režimu snímania neovplyvní nastavenia intervalového fotografovania.

Streľba Menu Banky

Počas intervalového snímania nemôžete meniť ani resetovať banky ponuky snímania.