Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU GOOGLE. SPOLOČNOSŤ GOOGLE SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK SÚVISIACICH S PREKLADMI, VÝSLOVNÝMI ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝMI, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV.

Referenčné príručky spoločnosti Nikon Corporation (ďalej uvádzané ako „Nikon“) boli preložené kvôli vášmu pohodliu pomocou prekladateľského softvéru poskytovaného prostredníctvom Google Translate. Na poskytnutie presného prekladu sa vyvinulo primerané úsilie, avšak žiadny automatický preklad nie je dokonalý ani nie je určený na náhradu ľudských prekladateľov. Preklady sa poskytujú ako služba pre používateľov referenčných príručiek spoločnosti Nikon, pričom sa poskytujú „tak, ako sú“. Neposkytuje sa žiadna záruka akéhokoľvek druhu, či už výslovná alebo mlčky predpokladaná, čo sa týka presnosti, spoľahlivosti alebo správnosti akýchkoľvek prekladov z angličtiny do ktoréhokoľvek iného jazyka. Určitý obsah (napríklad obrázky, videá, formát Flash Video atď.) sa nemusí presne preložiť kvôli obmedzeniam prekladového softvéru.

Oficiálny text je anglická verzia referenčných príručiek. Žiadne nezrovnalosti či rozdiely vytvorené v rámci prekladu nie sú záväzné a nemajú žiadny právny účinok na účely zhody alebo vynútenia. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa presnosti informácií obsiahnutých v preložených referenčných príručkách, pozrite si verziu príručiek v anglickom jazyku, ktorá je oficiálnou verziou.

Ochranné známky a licencie

 • CFexpress je ochranná známka asociácie CompactFlash v USA a ďalších krajinách.
 • NVM Express je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti NVM Express Inc.
 • XQD je ochranná známka spoločnosti Sony Corporation.
 • Windows je buď registrovaná ochranná známka alebo ochranná známka Microsoft Corporation v USA a/alebo iných krajinách.
 • Apple ® , App Store ® , logá Apple , iPhone ® , iPad ® , Mac a macOS sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a/alebo iných krajinách.
 • Android , Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC. Robot Android je reprodukovaný alebo upravený z diela vytvoreného a zdieľaného spoločnosťou Google a používaný v súlade s podmienkami opísanými v licencii Creative Commons 3.0 Attribution License.
 • IOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco Systems, Inc., v USA a/alebo iných krajinách a používa sa na základe licencie.
 • HDMI , logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing, LLC.

 • Slovo a logo Bluetooth ® sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Nikon podlieha licencii.
 • Wi-Fi a logo Wi-Fi sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky Wi-Fi Alliance.
 • Poháňané intoPIX technology .

 • Všetky ostatné obchodné názvy uvedené v tomto dokumente alebo inej dokumentácii dodanej s produktom Nikon sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
 • Používanie odznaku Made for Apple znamená, že príslušenstvo bolo navrhnuté tak, aby sa pripájalo špecificky k produktom Apple identifikovaným na odznaku, a bolo certifikované vývojárom, že spĺňa výkonnostné štandardy Apple . Apple nezodpovedá za prevádzku tohto zariadenia ani za jeho súlad s bezpečnostnými a regulačnými normami. Upozorňujeme, že používanie tohto príslušenstva s produktom Apple môže ovplyvniť výkon bezdrôtového pripojenia.
 • Tento produkt obsahuje softvér vyvinutý OpenSSL Project na použitie v súprave OpenSSL Toolkit .

Licencia FreeType ( FreeType2 )

Časti tohto softvéru sú chránené autorským právom © 2012 The FreeType Project ( https://www.freetype.org ). Všetky práva vyhradené.

Licencia MIT ( HarfBuzz )

Časti tohto softvéru sú chránené autorským právom © 2018 The HarfBuzz Project ( https://www.freedesktop.org/wiki/Software/ HarfBuzz ). Všetky práva vyhradené.

V ŽIADNOM PRÍPADE NIE JE DRŽITEĽ AUTORSKÝCH PRÁV ZODPOVEDNÝ ŽIADNEJ STRANE ZA PRIAMY, NEPRIAME, ŠPECIÁLNE, NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VZNIKNUTÉ POUŽÍVANÍM TOHTO SOFTVÉRU A JEHO DOKUMENTÁCIÍ, AJ KEĎ VZNIKNUTIE AUTORSKÝCH PRÁVA SPOLOČNOSTI POSL. . DRŽITEĽ AUTORSKÝCH PRÁV KONKRÉTNE ODMIETA AKÉKOĽVEK ZÁRUKY, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. TU POSKYTNUTÝ SOFTVÉR JE NA ZÁKLADE „TAK, AKO JE“, A DRŽITEĽ AUTORSKÝCH PRÁV NEMÁ ŽIADNU POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ ÚDRŽBU, PODPORU, AKTUALIZÁCIE, VYLEPŠENIA ALEBO ÚPRAVY.

Unicode® Character Database License ( Unicode ® Character Database)

Softvér pre tento produkt používa softvér s otvoreným zdrojom Unicode® Character Database License . Podmienky softvérovej licencie sú nasledovné:

OZNÁMENIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH A POVOLENÍ

Copyright © 1991-2020 Unicode , Inc. Všetky práva vyhradené.

Distribuované podľa Podmienok používania v
https://www.unicode.org/copyright.html .

Týmto sa bezplatne udeľuje povolenie akejkoľvek osobe, ktorá získa kópiu dátových súborov Unicode a akejkoľvek súvisiacej dokumentácie (ďalej len „údajové súbory“) alebo softvéru Unicode a akejkoľvek súvisiacej dokumentácie (ďalej len „softvér“) na nakladanie s dátovými súbormi. alebo Softvér bez obmedzenia, vrátane, bez obmedzenia, práv používať, kopírovať, upravovať, zlučovať, publikovať, distribuovať a/alebo predávať kópie dátových súborov alebo softvéru a umožniť osobám, ktorým sú dátové súbory alebo softvér poskytnuté, teda za predpokladu, že buď

 1. toto oznámenie o autorských právach a povolení sa objaví pri všetkých kópiách dátových súborov alebo softvéru, alebo
 2. toto oznámenie o autorských právach a povolení sa nachádza v súvisiacej dokumentácii.

DÁTOVÉ SÚBORY A SOFTVÉR SA POSKYTUJÚ „TAK, AKO SÚ“, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNEJ ALEBO IMPLICITNE, VRÁTANE, NIE SÚ OBMEDZENÉ, ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA TRETIEHO PRÁVA. DRŽITEĽ ALEBO DRŽITEĽI ZAHRNUTÍ V TOMTO OZNÁMENÍ ZODPOVEDAJÚ ZA AKÉKOĽVEK NÁROKY ALEBO AKÉKOĽVEK ŠPECIÁLNE NEPRIAME ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, ALEBO AKÉKOĽVEK ŠKODY VYPLÝVAJÚCE ZO STRATY POUŽÍVANIA, ÚDAJOV ALEBO ZISKU, ČI UŽ V PRÍPADE AKCIEHO ZÁPADNUTIA ALEBO AKCIE OUT ALEBO V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM ALEBO VÝKONOM ÚDAJOVÝCH SÚBOROV ALEBO SOFTVÉRU.

S výnimkou prípadov uvedených v tomto upozornení sa meno držiteľa autorských práv nesmie používať v reklame ani inak na propagáciu predaja, používania alebo iných obchodov s týmito dátovými súbormi alebo softvérom bez predchádzajúceho písomného súhlasu držiteľa autorských práv.

AVC Patent Portfolio License

TENTO PRODUKT JE LICENCOVANÝ PODĽA LICENCIE PATENTOVÉHO PORTFÓLIA AVC PRE OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ POUŽITIE SPOTREBITEĽA NA (i) KÓDOVANIE VIDEA V SÚLADE SO ŠTANDARDOM AVC („AVC VIDEO“) A/ALEBO (ii) DEKÓDOVANIE VIDEA AVC, KTORÉ JE ZAKÓDOVANÉ SPOTREBITEĽOM ZAPOJENÍM SA DO OSOBNEJ A NEKOMERČNEJ ČINNOSTI A/ALEBO BOLO ZÍSKANÉ OD POSKYTOVATEĽA VIDEA S LICENCIOU NA POSKYTOVANIE VIDEA AVC. NA AKÉKOĽVEK INÉ POUŽITIE SA NEPOSKYTUJE ANI IMPLIKOVANÁ LICENCIA. ĎALŠIE INFORMÁCIE JE MOŽNÉ ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI MPEG LA, LLC POZRITE SI

https://www.mpegla.com

Licencia BSD (ovládač NVM Express )

Licencia na softvér s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý je súčasťou ovládača NVM Express fotoaparátu, je nasledovná:

https://imaging.nikon.com/support/pdf/LicenseNVMe.pdf

Iný softvér s otvoreným zdrojom

Ďalšie licencie open source nájdete na nižšie uvedenej adrese URL:

https://imaging.nikon.com/oss/en/index.htm