Focalizarea poate fi reglată automat (a se vedea mai jos) sau manual (0 Focalizare manuală). Utilizatorul poate selecta, de asemenea, punctul de focalizare pentru focalizarea automată sau manuală (0 Selectarea manuală a punctului de focalizare) sau poate folosi blocarea focalizării pentru a focaliza în vederea recompunerii fotografiilor după focalizare (0 Blocare focalizare).

Mod focalizare

În timpul fotografierii prin vizor pot fi selectate următoarele moduri de focalizare:

Opţiune Descriere
AF-A AF servo automată Aparatul foto selectează automat focalizarea automată servo unică dacă subiectul este imobil, respectiv focalizarea automată servo continuă dacă subiectul este în mişcare. Obturatorul poate fi declanşat numai dacă aparatul foto poate focaliza.
AF-S AF servo unică Pentru subiecte imobile. Focalizarea se blochează când butonul de declanşare este apăsat la jumătate. Obturatorul poate fi declanşat numai dacă aparatul foto poate focaliza.
AF-C AF servo continuă Pentru subiecte în mişcare. Aparatul foto focalizează continuu cât timp butonul de declanşare este apăsat la jumătate. Obturatorul poate fi declanşat numai dacă aparatul foto poate focaliza.
MF Focalizare manuală Focalizaţi manual (0 Focalizare manuală).

Reţineţi că AF-S şi AF-C sunt disponibile numai în modurile P, S, A şi M.

În timpul vizualizării în timp real pot fi selectate următoarele moduri de focalizare:

Opţiune Descriere
AF-S AF servo unică Pentru subiecte imobile. Focalizarea se blochează când butonul de declanşare este apăsat la jumătate.
AF-F AF servo permanentă Pentru subiecte în mişcare. Aparatul foto focalizează continuu până când butonul de declanşare este apăsat. Focalizarea se blochează când butonul de declanşare este apăsat la jumătate.
MF Focalizare manuală Focalizaţi manual (0 Focalizare manuală).

Reţineţi că AF-F nu este disponibilă în modurile U, ' și (.

Alegerea modului de focalizare

Parcurgeţi paşii de mai jos pentru a alege modul de focalizare.

 1. Afişaţi opţiunile modului de focalizare.

  Apăsaţi butonul P, apoi evidenţiaţi modul de focalizare curent în afişajul informaţiilor şi apăsaţi J.

  Buton P

  Fotografiere prin vizor

  Vizualizare în timp real

 2. Alegeţi un mod de focalizare.

  Evidenţiaţi un mod de focalizare şi apăsaţi J.

  Fotografiere prin vizor

  Vizualizare în timp real

Urmărire focalizare predictivă

În modul AF-C sau când este selectată focalizarea automată servo continuă în modul AF-A în cursul fotografierii prin vizor, aparatul foto va iniţia urmărirea focalizării predictive dacă subiectul se deplasează spre aparatul foto în timp ce butonul de declanşare este apăsat la jumătate. Acest lucru îi permite aparatului foto să urmărească focalizarea în timp ce încearcă să prevadă unde va fi subiectul când obturatorul este declanşat.

Focalizare automată servo continuă

În modul AF-C sau când este selectată focalizarea automată servo continuă în modul AF-A, aparatul foto va acorda prioritate mai mare răspunsului focalizării (va avea un interval de focalizare mai larg) decât în modul AF-S, iar obturatorul se poate declanşa înainte ca indicatorul imagine focalizată să fie afişat.

Obţinerea rezultatelor bune cu focalizarea automată

Focalizarea automată nu funcţionează bine în condiţiile enumerate mai jos. Declanşarea obturatorului poate fi dezactivată dacă aparatul foto nu poate focaliza în aceste condiţii sau indicatorul imagine focalizată (I) poate fi afişat, iar aparatul foto poate emite un bip, permiţând declanşarea obturatorului chiar şi atunci când subiectul nu este focalizat. În aceste cazuri, focalizaţi manual (0 Focalizare manuală) sau folosiţi blocarea focalizării (0 Blocare focalizare) pentru a focaliza pe un alt subiect aflat la aceeaşi distanţă şi apoi recompuneţi fotografia.

Contrastul între subiect şi fundal este slab sau inexistent.

Exemplu: subiectul are aceeaşi culoare cu fundalul.

Punctul de focalizare conţine obiecte aflate la distanţe diferite de aparatul foto.

Exemplu: subiectul se află în interiorul unei cuşti.

Subiectul este dominat de şabloane geometrice regulate.

Exemplu: jaluzele sau un rând de ferestre ale unui zgârie-nori.

Punctul de focalizare conține zone cu contrast puternic.

Exemplu: subiectul este pe jumătate în umbră.

Obiectele din fundal apar mai mari decât subiectul.

Exemplu: în cadru, în spatele subiectului, se află o clădire.

Subiectul conţine multe detalii fine.

Exemplu: un câmp de flori sau alte subiecte care sunt mici sau a căror luminozitate nu variază.

Dispozitivul de iluminare asistenţă AF

Dacă subiectul este luminat slab, dispozitivul de iluminare asistenţă AF se va aprinde automat pentru a ajuta operaţiunea de focalizare automată când butonul de declanşare este apăsat la jumătate (sunt aplicabile unele restricţii; 0 Dispozitivul de iluminare asistenţă AF nu se aprinde). Reţineţi că dispozitivul de iluminare se poate încinge dacă este utilizat de mai multe ori în succesiune rapidă şi se va stinge automat pentru a proteja indicatorul luminos după o perioadă de utilizare continuă. Funcţionarea normală se va relua după o scurtă pauză.

Dispozitiv iluminare asistenţă AF

Mod zonă AF

Alegeţi modul de selectare a punctului de focalizare pentru focalizarea automată. În timpul fotografierii prin vizor sunt disponibile următoarele opţiuni:

Opţiune Descriere
c Punct unic AF Pentru subiecte imobile. Punctul de focalizare este selectat manual; aparatul foto focalizează numai pe subiectul din punctul de focalizare selectat.
d Zonă dinamică AF Pentru subiecte care nu sunt imobile. În modurile de focalizare AF-A şi AF-C, utilizatorul selectează punctul de focalizare folosind selectorul multiplu (0 Selectarea manuală a punctului de focalizare), dar aparatul foto va focaliza pe baza informaţiilor de la punctele de focalizare înconjurătoare dacă subiectul părăseşte pentru scurt timp punctul selectat.
f Urmărire 3D
(11 puncte)

În modurile de focalizare AF-A şi AF-C, utilizatorul selectează punctul de focalizare folosind selectorul multiplu (0 Selectarea manuală a punctului de focalizare). Dacă subiectul se deplasează după ce aparatul foto a focalizat, aparatul foto foloseşte urmărirea 3D pentru a selecta un nou punct de focalizare şi pentru a menţine focalizarea blocată pe subiectul iniţial în timp ce butonul de declanşare este apăsat la jumătate.

e Zonă AF automată Aparatul foto detectează automat subiectul şi selectează punctul de focalizare.

Reţineţi că modurile zonă AF d (Zonă dinamică AF) şi f (Urmărire 3D (11 puncte)) nu sunt disponibile când este selectat AF-S pentru modul de focalizare.

Urmărire 3D (11 puncte)

Dacă subiectul iese din vizor, luaţi degetul de pe butonul de declanşare şi recompuneţi fotografia cu subiectul în punctul de focalizare selectat. Reţineţi că atunci când butonul de declanşare este apăsat la jumătate, culorile din zona ce înconjoară punctul de focalizare sunt salvate în aparatul foto. Drept urmare, este posibil ca urmărirea 3D să nu producă rezultatele dorite cu subiectele care au o culoare similară cu a fundalului sau care ocupă o suprafaţă foarte mică în cadru.

În alte moduri decât i, j şi (, următoarele moduri zonă AF pot fi selectate în vizualizarea în timp real:

Opţiune Descriere
6 AF prioritate faţă

Utilizaţi pentru portrete. Aparatul foto detectează automat subiectele portret şi focalizează pe acestea; subiectul selectat este marcat printr-un chenar galben dublu (dacă sunt detectate mai multe feţe, aparatul foto va focaliza pe subiectul cel mai apropiat; pentru a alege un alt subiect, folosiţi selectorul multiplu). Dacă aparatul foto nu mai poate detecta subiectul (de exemplu, deoarece subiectul şi-a întors faţa de la aparatul foto), chenarul nu va mai fi afişat.

7 AF zonă largă

Folosiţi pentru fotografierea din mână a peisajelor şi a altor subiecte care nu sunt portrete.

8 AF zonă normală

Utilizaţi pentru focalizarea punctuală asupra unui punct selectat în cadru. Se recomandă un trepied.

9 AF urmărire subiect

Folosiţi selectorul multiplu pentru a poziţiona punctul de focalizare peste subiect şi apăsaţi J pentru a începe urmărirea. Punctul de focalizare va urmări subiectul selectat în timp ce acesta se deplasează prin cadru. Pentru a încheia urmărirea, apăsaţi J din nou. Reţineţi că este posibil ca aparatul foto să nu poată urmări subiectele dacă acestea se deplasează rapid, părăsesc cadrul sau sunt ascunse vederii de alte obiecte, îşi schimbă vizibil dimensiunea, culoarea sau luminozitatea sau sunt prea mici, prea mari, prea luminoase, prea întunecate sau asemănătoare cu fundalul ca luminozitate sau culoare.

Reţineţi că AF urmărire subiect nu este disponibil în modurile %, U, ' şi 3.

Selectarea manuală a punctului de focalizare

Selectorul multiplu poate fi folosit pentru a selecta punctul de focalizare. Cu excepţia AF urmărire subiect, apăsarea J în timpul selectării punctului de focalizare selectează punctul de focalizare central. În schimb, în AF urmărire subiect, apăsarea J porneşte urmărirea subiectului. Selectarea manuală a punctului de focalizare nu este disponibilă în zonă AF automată.

Alegerea modului zonă AF

Urmaţi paşii de mai jos pentru a alege modul zonă AF.

 1. Afişaţi opţiunile modului zonă AF.

  Apăsaţi butonul P, apoi evidenţiaţi modul zonă AF curent în afişajul informaţiilor şi apăsaţi J.

  Buton P

  Fotografiere prin vizor

  Vizualizare în timp real

 2. Alegeţi un mod zonă AF.

  Evidenţiaţi o opţiune şi apăsaţi J.

  Fotografiere prin vizor

  Vizualizare în timp real

Mod zonă AF

Selecţiile modului zonă AF făcute în alte moduri de fotografiere decât P, S, A sau M sunt resetate când este selectat un alt mod de fotografiere.

Utilizarea focalizării automate în vizualizarea în timp real

Rezultatele dorite nu pot fi obţinute cu teleconvertoare. Reţineţi că în vizualizarea în timp real, focalizarea automată este mai lentă şi monitorul poate deveni mai luminos sau mai întunecat în timp ce aparatul foto focalizează. Punctul de focalizare ar putea fi uneori afişat în verde când aparatul foto nu poate focaliza. Este posibil ca aparatul foto să nu poată focaliza în următoarele situaţii:

 • Subiectul conţine linii paralele cu marginea lungă a cadrului
 • Subiectului îi lipseşte contrastul
 • Subiectul din punctul de focalizare conţine zone cu contrast ridicat sau include un spot luminos sau un indicator cu neon sau o altă sursă de lumină cu intensitate variabilă
 • Clipire sau benzi apar la iluminări fluorescente, cu vapori de mercur, cu vapori de sodiu sau similare acestora
 • Este utilizat un filtru în cruce (stea) sau orice alt filtru special
 • Subiectul are dimensiuni mai mici decât punctul de focalizare
 • Subiectul este dominat de şabloane geometrice regulate (de exemplu jaluzele sau un rând de ferestre ale unui zgârie-nori)
 • Subiectul este în mişcare

Blocare focalizare

Blocarea focalizării poate fi utilizată pentru a modifica compoziţia după focalizare în modurile de focalizare AF-A, AF-S şi AF-C (0 Mod focalizare), făcând posibilă focalizarea pe un subiect ce nu se va afla într-un punct de focalizare în compoziţia finală. Dacă aparatul foto nu poate focaliza folosind focalizarea automată (0 Obţinerea rezultatelor bune cu focalizarea automată), poate fi utilizată, de asemenea, blocarea focalizării pentru a recompune fotografia după focalizarea pe un alt obiect aflat la aceeaşi distanţă ca şi subiectul iniţial. Blocarea focalizării are eficienţa maximă când este selectată o opţiune diferită de e (Zonă AF automată) pentru modul zonă AF (0 Mod zonă AF).

 1. Focalizaţi.

  Poziţionaţi subiectul în punctul de focalizare selectat şi apăsaţi butonul de declanşare la jumătate pentru a iniţia focalizarea. Verificaţi ca indicatorul imagine focalizată (I) să apară în vizor (în fotografierea prin vizor) sau ca punctul de focalizare să fie colorat în verde (în vizualizarea în timp real).

  Fotografiere prin vizor

  Vizualizare în timp real

  Blocare expunere automată

  Apăsarea butonului A (L) în pasul 2 blochează şi expunerea (0 Blocare expunere automată).

 2. Blocaţi focalizarea.

  Modurile de focalizare AF-A şi AF-C (fotografierea prin vizor): Cu butonul declanşare apăsat la jumătate (q), apăsați butonul A (L) (w) pentru a bloca focalizarea. Focalizarea va rămâne blocată cât timp butonul A (L) este apăsat, chiar dacă mai târziu luaţi degetul de pe butonul de declanşare.

  Buton declanşare

  Buton A (L)

  AF-S (fotografierea prin vizor) şi vizualizarea în timp real: Focalizarea se blochează automat şi rămâne blocată până când ridicaţi degetul de pe butonul de declanşare. Focalizarea poate fi blocată şi prin apăsarea butonului A (L) (a se vedea mai sus).

 3. Recompuneţi fotografia şi fotografiaţi.

  Focalizarea va rămâne blocată între fotografieri dacă ţineţi butonul de declanşare apăsat la jumătate (AF-S și vizualizarea în timp real) sau dacă ţineţi apăsat butonul A (L), permiţând realizarea mai multor fotografii în succesiune la aceeaşi setare a focalizării.

  Nu modificaţi distanţa dintre aparatul foto şi subiect în timp ce este activată blocarea focalizării. Dacă subiectul se deplasează, focalizaţi din nou la noua distanţă.

  Fotografiere prin vizor

  Vizualizare în timp real

Focalizare manuală

Focalizarea manuală poate fi folosită atunci când focalizarea automată nu este disponibilă sau când aceasta nu produce rezultatele dorite (0 Obţinerea rezultatelor bune cu focalizarea automată).

 1. Selectaţi focalizarea manuală.

  Dacă obiectivul este prevăzut cu un comutator mod A-M, M/A-M sau A/M-M, deplasaţi comutatorul la M.

  Dacă obiectivul nu este prevăzut cu un comutator mod focalizare, selectaţi MF (focalizare manuală) pentru Mod focalizare (0 Mod focalizare) în meniul butonului P.

 2. Focalizaţi.

  Pentru a focaliza manual, reglaţi inelul de focalizare al obiectivului până ce imaginea afişată pe câmpul mat clar din vizor este clară. Fotografiile pot fi făcute în orice moment, chiar şi atunci când imaginea nu este focalizată.

Obiective AF-P

Atunci când un obiectiv AF-P (0 Obiective CPU compatibile) este utilizat în modul focalizare manuală, indicatorul imagine focalizată (I) va clipi în vizor (sau, în vizualizarea în timp real, punctul de focalizare va clipi pe monitor) pentru a avertiza că prin continuarea rotirii inelului de focalizare în direcţia curentă nu se va obţine focalizarea subiectului.

Telemetrul electronic (fotografierea prin vizor)

Indicatorul de focalizare prin vizor poate fi utilizat pentru a verifica dacă subiectul din punctul de focalizare selectat este focalizat (punctul de focalizare poate fi selectat din oricare dintre cele 11 puncte de focalizare). După poziţionarea subiectului în punctul de focalizare selectat, apăsaţi butonul de declanşare la jumătate şi rotiţi inelul de focalizare al obiectivului până când va fi afişat indicatorul imagine focalizată (I). Reţineţi că, în cazul subiectelor enumerate în secțiunea „Obţinerea rezultatelor bune cu focalizarea automată” (0 Obţinerea rezultatelor bune cu focalizarea automată), este posibil ca indicatorul imagine focalizată să fie uneori afişat atunci când subiectul nu este focalizat; verificaţi focalizarea în vizor înainte de fotografiere.

Selectarea focalizării manuale cu aparatul foto

Dacă obiectivul acceptă M/A (focalizare automată cu supracomandă manuală) sau A/M (focalizare automată cu supracomandă manuală/prioritate AF), focalizarea manuală poate fi selectată şi prin setarea modului de focalizare a aparatului foto la MF (focalizare manuală; 0 Mod focalizare). Focalizarea poate fi apoi reglată manual, indiferent de modul selectat cu obiectivul.

Poziţia planului focal

Pentru a determina distanţa dintre subiectul dumneavoastră şi aparatul foto, măsuraţi de la marcajul planului focal (E) de pe corpul aparatului foto. Distanţa dintre flanşa monturii obiectivului şi planul focal este de 46,5 mm.

46,5 mm

Marcaj plan focal

Vizualizare în timp real

Apăsaţi butonul X pentru a mări în scopul unei focalizări precise în vizualizarea în timp real (0 Previzualizare zoom în vizualizarea în timp real).

Buton X