Soluţiile pentru unele probleme comune sunt enumerate mai jos.

Acumulator/Afişaj


Aparatul foto este pornit, dar nu răspunde: Aşteptaţi să se finalizeze înregistrarea. Dacă problema persistă, opriţi aparatul foto. Dacă aparatul foto nu se opreşte, scoateţi şi puneţi la loc acumulatorul sau, dacă utilizaţi un adaptor la reţeaua electrică, deconectaţi şi reconectaţi adaptorul la reţeaua electrică. Reţineţi că, deşi orice date care sunt înregistrate în acel moment se vor pierde, datele care au fost deja înregistrate nu vor fi afectate de scoaterea sau deconectarea sursei de alimentare.


Aparatul foto are nevoie de mult timp pentru a se opri: Aparatul foto realizează o verificare a senzorului de imagine. Nu scoateţi acumulatorul şi nu deconectaţi adaptorul la reţeaua electrică înainte de oprirea aparatului foto.


Imaginea din vizor nu este clară: Reglaţi focalizarea prin vizor (0 Obţineţi o imagine clară în vizor). Dacă aceasta nu corectează problema, selectaţi focalizarea automată servo unică (AF-S; 0 Mod focalizare), punct unic AF (c; 0 Mod zonă AF) şi punctul de focalizare central, iar apoi încadraţi un subiect cu contrast ridicat în punctul de focalizare central şi apăsaţi butonul de declanşare la jumătate pentru a focaliza aparatul foto. Cu aparatul foto focalizat, folosiţi controlul de ajustare a dioptriilor pentru a focaliza clar subiectul în vizor. Dacă este necesar, focalizarea vizorului poate fi ajustată suplimentar folosind lentile de corecţie opţionale (0 Accesorii ocular vizor).


Afişajele se sting fără avertisment: Alegeţi întârzieri mai lungi pentru Temporiz. oprire automată (0 Temporizatoare oprire automată).


Afişajul informaţiilor nu apare pe monitor: Butonul de declanşare este apăsat la jumătate. Dacă afişajul informaţiilor nu apare când luaţi degetul de pe butonul de declanşare, asiguraţi-vă că este selectat Activată pentru Afişaj informaţii automat (0 Afişaj informaţii automat) şi că acumulatorul este încărcat.


Afişajul vizorului nu răspunde şi este întunecat: Timpii de răspuns şi luminozitatea acestui afişaj variază în funcţie de temperatură.


Afişajul vizorului se colorează în roşu când punctele de focalizare sunt evidențiate: Acest lucru este normal pentru acest tip de vizor şi nu indică o defecţiune.


Fotografiere (toate modurile)


Aparatul foto are nevoie de mult timp pentru a porni: Ștergeţi fişiere sau foldere.


Declanşator dezactivat:


De fiecare dată când se apasă butonul de declanşare în modul de declanşare continuu, se face numai o singură fotografie: Fotografierea continuă nu este disponibilă dacă bliţul încorporat se declanşează (0 Blițul încorporat, Utilizarea bliţului încorporat).


Fotografia finală este mai mare decât zona arătată în vizor: Acoperirea orizontală şi verticală a cadrului vizorului este de aproximativ 95%.


Fotografiile nu sunt focalizate:


Focalizarea nu se blochează când butonul de declanşare este apăsat la jumătate: Utilizaţi butonul A (L) pentru a bloca focalizarea când vizualizarea în timp real este dezactivată şi AF-C este selectat pentru modul focalizare sau când se fotografiază subiecte în mişcare în modul AF-A (0 Blocare focalizare).


Nu poate fi selectat punctul de focalizare:


Nu se poate selecta modul zonă AF: Este selectată focalizarea manuală (0 Mod focalizare, Focalizare manuală).


Dispozitivul de iluminare asistenţă AF nu se aprinde:

 • Dispozitivul de iluminare asistenţă AF nu se aprinde dacă este selectat AF-C pentru modul focalizare automată (0 Mod focalizare) sau dacă este selectată focalizarea automată servo continuă când aparatul foto este în modul AF-A. Alegeţi AF-S. Dacă este selectată o opţiune diferită de e (Zonă AF automată) pentru modul zonă AF, selectaţi punctul de focalizare central (0 Mod zonă AF, Selectarea manuală a punctului de focalizare).
 • Aparatul foto este în vizualizare în timp real.
 • Este selectat Dezactivat pentru Disp. ilum. asist. AF încorp. (0 Dispozitiv iluminare asistenţă AF încorporat).
 • Dispozitivul de iluminare s-a stins automat. Este posibil ca dispozitivul de iluminare să devină fierbinte în cazul utilizării continue; aşteptaţi să se răcească.

Dimensiunea imaginii nu poate fi modificată: Calitate imagine este setată la NEF (RAW) (0 Imagini NEF (RAW)).


Aparatul foto este lent la înregistrarea fotografiilor:

 • În funcţie de condiţiile de fotografiere şi de performanţele cardului de memorie, indicatorul luminos de acces card memorie se poate aprinde pentru aproximativ un minut după oprirea fotografierii în modul declanşare continuă.
 • Dezactivaţi reducerea zgomotului (0 Reducere zgomot).

Apare zgomot (puncte luminoase, pixeli luminoşi repartizaţi aleatoriu, ceaţă sau linii) în fotografii:

 • Punctele luminoase, pixelii luminoşi repartizaţi aleatoriu, ceaţa şi liniile pot fi reduse prin scăderea sensibilităţii ISO.
 • Folosiţi opţiunea Reducere zgomot din meniul fotografiere pentru a limita apariţia punctelor luminoase sau a ceţii în fotografiile realizate la timpi de expunere mai lungi de 1 s (0 Reducere zgomot).
 • Ceaţa şi punctele luminoase pot indica că temperatura internă a aparatului foto a crescut din cauza temperaturilor ambientale mari, expunerilor îndelungate sau din alte cauze asemănătoare: opriţi aparatul foto şi aşteptaţi să se răcească înainte de a relua fotografierea.
 • La sensibilităţi ISO ridicate, pot apărea linii în fotografiile realizate cu anumite unităţi bliţ opţionale; dacă acestea apar, alegeţi o valoare mai scăzută.
 • La sensibilităţi ISO ridicate, inclusiv la valori mari selectate cu controlul sensibilităţii ISO automat, pixelii luminoşi repartizaţi aleatoriu pot fi reduşi prin pornirea opţiunii Reducere zgomot (0 Reducere zgomot).
 • La sensibilităţi ISO ridicate, este posibil ca punctele luminoase, pixelii luminoşi repartizaţi aleatoriu, ceaţa sau liniile să fie mai vizibile la expuneri îndelungate, iar fotografiile realizate la temperaturi ambientale mari sau când este activat D-Lighting-ul activ, este selectat Uniform pentru Setare Picture Control (0 Opțiuni Picture Control) sau când sunt selectate valori extreme pentru parametrii Picture Control (0 Setări Picture Control).
 • În modul %, este posibil ca pixelii luminoşi repartizaţi aleatoriu, ceaţa sau liniile să fie mai vizibile în fotografiile realizate la lumină scăzută.

Bipul nu se aude:


În fotografii apar dâre: Curăţaţi lentilele frontală şi posterioară ale obiectivului. Dacă problema persistă, curăţaţi manual senzorul de imagine (0 Curăţarea senzorului de imagine) sau contactaţi un reprezentant de service autorizat Nikon.


Nu se imprimă data pe fotografii: Este selectată o opțiune NEF (RAW) pentru calitatea imaginii (0 Imagini NEF (RAW), Înregistrare dată).


Nu se înregistrează sunet împreună cu filmele: Este selectat Microfon dezactivat pentru Setări film > Microfon (0 Microfon).


Vizualizarea în timp real se încheie în mod neaşteptat sau nu pornește: Este posibil ca vizualizarea în timp real să se oprească automat pentru a preveni deteriorarea circuitelor interne ale aparatului foto dacă:

 • Temperatura ambiantă este ridicată.
 • Aparatul foto a fost utilizat pe perioade extinse în vizualizarea în timp real sau pentru a înregistra filme.
 • Aparatul foto a fost utilizat pe perioade extinse în modurile declanşare continuă.

Dacă vizualizarea în timp real nu porneşte când încercaţi să o activaţi, aşteptaţi ca circuitele interne să se răcească şi apoi încercaţi din nou. Reţineţi că aparatul foto poate părea cald la atingere, însă acest lucru nu indică o defecţiune.


Apar artefacte ale imaginii în timpul vizualizării în timp real: Este posibil să apară „zgomot” (pixeli luminoşi repartizaţi aleatoriu, ceaţă sau linii) şi culori neaşteptate dacă măriţi vizualizarea prin obiectiv (0 Previzualizare zoom în vizualizarea în timp real) în timpul vizualizării în timp real; în filme, numărul şi distribuţia pixelilor luminoşi repartizaţi aleatoriu, ceţii şi punctelor luminoase sunt afectate de dimensiunea cadrului şi cadenţa cadrelor (0 Setări film). De asemenea, este posibil să apară pixeli luminoşi repartizaţi aleatoriu, ceaţă sau puncte luminoase ca rezultat al creşterii temperaturii circuitelor interne ale aparatului foto în timpul vizualizării în timp real; ieşiţi din vizualizarea în timp real când aparatul foto nu este utilizat.


Apare clipire sau benzi în timpul vizualizării în timp real sau al înregistrării unui film: Alegeți o opțiune pentru Reducerea efectului de clipire care să se potrivească cu frecvența sursei de alimentare cu curent alternativ locale (0 Reducerea efectului de clipire).


Apar benzi luminoase în modul vizualizare în timp real sau al înregistrării unui film: În timpul vizualizării în timp real sau al înregistrării unui film a fost folosit un indicator cu lumină intermitentă, un bliţ sau o altă sursă de lumină de scurtă durată.


Elementul din meniu nu poate fi selectat: Unele opţiuni nu sunt disponibile în toate modurile.


Fotografiere (P, S, A, M)


Declanşator dezactivat:


Nu este disponibilă întreaga gamă de timpi de expunere:


Nu poate fi selectată diafragma dorită: Gama diafragmelor disponibile variază în funcţie de obiectivul utilizat.


Culorile nu sunt naturale:


Nu se poate măsura balansul de alb: Subiectul este prea întunecat sau prea luminos (0 Măsurarea unei valori pentru balansul de alb presetat).


Imaginea nu poate fi selectată ca sursă pentru balansul de alb presetat: Imaginea nu a fost creată cu D3500 (0 Copierea balansului de alb dintr-o fotografie).


Efectele Picture Control diferă de la o imagine la alta: Este selectat A (automat) pentru detaliere, claritate, contrast sau saturaţie. Pentru rezultate consecvente într-o serie de fotografii, alegeţi o altă setare (0 Setări Picture Control).


Măsurarea nu poate fi schimbată: Este activă blocarea expunerii automate (0 Blocare expunere automată).


Nu se poate folosi compensarea expunerii: Aparatul foto este în modul M. Alegeți un alt mod (0 Modurile P, S, A și M, Compensare expunere).


Apare zgomot (zone roşiatice sau alte artefacte) în expunerile îndelungate: Activați reducerea zgomotului (0 Reducere zgomot).


Redare


Imaginea NEF (RAW) nu este redată: Fotografia a fost efectuată la o calitate a imaginii de NEF (RAW) + JPEG (0 NEF (RAW) + JPEG).


Nu se pot vizualiza fotografiile înregistrate cu alte aparate foto: Este posibil ca fotografiile înregistrate cu alte mărci de aparate foto să nu fie afişate corect.


Unele imagini nu sunt afişate în timpul redării: Selectaţi Toate pentru Dosar redare (0 Dosar redare).


Fotografiile în orientarea „pe înalt” (portret) sunt afişate în orientarea „pe lat” (peisaj):


Nu se poate şterge imaginea:


Nu se poate retuşa fotografia: Fotografia nu mai poate fi editată cu acest aparat foto (0 Crearea copiilor retuşate).


Nu se poate selecta fotografia pentru imprimare: Fotografia este în format NEF (RAW). Transferaţi fotografiile pe computer şi imprimaţi-le folosind Capture NX-D (0 Capture NX-D). Fotografiile NEF (RAW) pot fi salvate în format JPEG folosind Procesare NEF (RAW) (0 Procesare NEF (RAW)).


Imaginea nu este afişată pe televizor: Cablul HDMI (0 Vizualizarea imaginilor pe televizor) nu este conectat corect.


Aparatul foto nu răspunde la telecomanda televizorului HDMI-CEC:


Nu se pot transfera fotografii pe computer: Sistemul de operare nu este compatibil cu aparatul foto sau cu software-ul de transfer. Utilizaţi un cititor de carduri pentru a copia fotografiile pe computer (0 Instalarea ViewNX-i).


Computerul afişează imaginile NEF (RAW) diferit faţă de aparatul foto: Software-ul de la alţi producători nu afişează efectele opţiunilor Picture Control, D-Lighting activ sau control vignetare. Folosiți Capture NX-D (0 Capture NX-D).


Bluetooth


Indicatorul luminos de acces card memorie se aprinde când aparatul foto este oprit: Aparatul foto transmite date către un dispozitiv inteligent. Aceasta nu este o defecţiune.


Nu se poate conecta la imprimante fără fir şi la alte dispozitive fără fir: Acest aparat foto se poate conecta numai la dispozitive pe care a fost instalată aplicația SnapBridge.


Diverse


Data înregistrării nu este corectă: Setaţi ceasul intern al aparatului foto (0 Setarea aparatului foto, Fus orar şi dată).


Elementul din meniu nu poate fi selectat: Unele opţiuni nu sunt disponibile la anumite combinaţii de setări sau când nu este introdus un card de memorie (0 Introducerea acumulatorului şi a unui card de memorie, Opţiuni meniu retuşare, Setări disponibile).