Balansul de alb asigură faptul că respectivele culori nu sunt afectate de culoarea sursei de lumină. Balansul de alb automat este recomandat pentru majoritatea surselor de lumină; pot fi selectate alte valori, dacă este necesar, în funcţie de tipul sursei:

Opţiune Descriere
v Automat Reglare automată a balansului de alb. Recomandată în majoritatea situaţiilor.
J Incandescent Utilizaţi în condiţii de iluminare incandescentă.
I Fluorescent Utilizaţi cu iluminarea fluorescentă (0 Meniul fotografiere).
H Lumina directă a soarelui Utilizaţi cu subiecte luminate de lumina directă a soarelui.
N Bliţ Utilizaţi cu bliţul.
G Înnorat Utilizaţi la lumina zilei, în condiţii de cer acoperit.
M Umbră Utilizaţi la lumina zilei cu subiecte aflate în umbră.
L Presetare manuală Măsuraţi balansul de alb sau copiaţi balansul de alb din fotografia existentă (0 Presetare manuală).
 1. Afişaţi opţiunile pentru balansul de alb.

  Apăsaţi butonul P, apoi evidenţiaţi setarea balansului de alb curent în afişajul informaţiilor şi apăsaţi J.

  Buton P

 2. Alegeţi o opţiune pentru balansul de alb.

  Evidenţiaţi o opţiune şi apăsaţi J.

Meniul fotografiere

Balansul de alb poate fi selectat utilizând opţiunea Balans de alb din meniul fotografiere (0 Balans de alb), care poate fi folosită şi pentru a regla fin balansul de alb (0 Reglarea fină a balansului de alb) sau pentru a măsura o valoare pentru balansul de alb presetat (0 Presetare manuală).

Opţiunea I Fluorescent din meniul Balans de alb poate fi folosită pentru a selecta sursa de lumină dintre tipurile de lămpi.

Temperatură culoare

Culoarea percepută a unei surse de lumină variază în funcţie de privitor şi de alte condiţii. Temperatura culorii este o măsură obiectivă a culorii sursei de lumină, definită în raport cu temperatura la care ar trebui încălzit un obiect pentru a radia lumină cu aceleaşi lungimi de undă. În timp ce sursele de lumină cu o temperatură a culorii apropiată de 5.000–5.500 K apar albe, sursele de lumină cu o temperatură a culorii mai joasă, cum ar fi becuri cu lumină incandescentă, apar uşor galbene sau roşii. Sursele de lumină cu o temperatură a culorii mai ridicată apar nuanţate în albastru.

Culori „mai calde” (mai roşii)

Culori „mai reci” (mai albastre)

q I (lămpi cu vapori de sodiu): 2.700 K
w J (incandescent)/I (fluorescent cu alb cald): 3.000 K
e I (alb fluorescent): 3.700 K
r I (fluorescent cu alb rece): 4.200 K
t I (fluorescent tip alb diurn): 5.000 K
y H (lumina directă a soarelui): 5.200 K
u N (bliţ): 5.400 K
i G (înnorat): 6.000 K
o I (fluorescent tip lumină zi): 6.500 K
!0 I (vapori mercur temp. ridic.): 7.200 K
!1 M (umbră): 8.000 K

Notă: Toate valorile sunt aproximative.

Reglarea fină a balansului de alb

Balansul de alb poate fi „reglat fin” pentru a compensa variaţiile de culoare ale sursei de lumină sau pentru a introduce intenţionat o nuanţă de culoare în imagine. Balansul de alb este reglat fin folosind opţiunea Balans de alb din meniul fotografiere.

 1. Afişaţi opţiunile de reglare fină.

  Evidenţiaţi o opţiune balans de alb şi apăsaţi 2 (dacă este selectat Fluorescent, evidenţiaţi tipul de iluminare dorit şi apăsaţi 2; reţineţi că reglarea fină nu este disponibilă cu L Presetare manuală).

 2. Reglaţi fin balansul de alb.

  Utilizaţi selectorul multiplu pentru reglarea fină a balansului de alb. Balansul de alb poate fi reglat fin pe axa galben (A)–albastru (B) în paşi de 0,5 şi pe axa verde (G)–magenta (M) în paşi de 0,25. Axa orizontală (galben-albastru) corespunde temperaturii culorii, în timp ce axa verticală (verde-magenta) are efecte similare filtrelor de compensare a culorii (CC) corespunzătoare. Axa orizontală este gradată în trepte echivalente cu aproximativ 5 mired, iar axa verticală în trepte de aproximativ 0,05 unităţi de densitate difuză.

  Coordonate

  Reglare

 3. Salvaţi modificările şi ieşiţi.

  Apăsaţi J.

Reglare fină balans de alb

Culorile de pe axele de reglare fină sunt relative, nu absolute. De exemplu, deplasarea cursorului la B (albastru) când este selectată o setare „caldă”, precum J Incandescent, va face fotografiile uşor „mai reci”, dar nu le va face chiar albastre.

„Mired”

Orice schimbare dată a temperaturii culorii produce o diferenţă de culoare mai importantă la temperaturi mai mici ale culorii decât ar produce la temperaturi mai mari ale culorii. De exemplu, o schimbare de 1.000 K produce o modificare a culorii mult mai importantă la 3.000 K decât la 6.000 K. Mired, calculat prin înmulţirea inversului temperaturii culorii cu 10 6, este o măsură a temperaturii culorii care ţine cont de o astfel de variaţie şi, prin urmare, aceasta este unitatea folosită pentru filtrele de compensare a temperaturii culorii. De exemplu:

 • 4.000 K–3.000 K (o diferenţă de 1.000 K) = 83 mired
 • 7.000 K–6.000 K (o diferenţă de 1.000 K) = 24 mired

Presetare manuală

Presetarea manuală este folosită pentru a înregistra şi a utiliza din memorie setările balansului de alb personalizate pentru fotografierea în condiţii mixte de iluminare sau pentru a compensa sursele de lumină cu o nuanţă puternică de culoare. Pentru setarea balansului de alb presetat sunt disponibile două metode:

Metodă Descriere
Măsurare Se plasează un obiect gri sau alb neutru sub iluminarea care va fi folosită în fotografia finală, iar balansul de alb este măsurat de către aparatul foto (0 Măsurarea unei valori pentru balansul de alb presetat).
Utilizare fotografie Balansul de alb este copiat dintr-o fotografie de pe cardul de memorie (0 Copierea balansului de alb dintr-o fotografie).

Măsurarea unei valori pentru balansul de alb presetat

 1. Iluminaţi un obiect de referinţă.

  Amplasaţi un obiect gri sau alb neutru în lumina care va fi utilizată în fotografia finală.

 2. Afişaţi opţiunile pentru balansul de alb.

  Evidenţiaţi Balans de alb în meniul fotografiere şi apăsaţi 2 pentru a afişa opţiunile balansului de alb. Evidenţiaţi L Presetare manuală şi apăsaţi 2.

 3. Selectaţi Măsurare.

  Evidenţiaţi Măsurare şi apăsaţi 2.

 4. Selectaţi Da.

  Va fi afişat un dialog de confirmare; evidenţiaţi Da şi apăsaţi J.

  Aparatul foto va intra în modul măsurare presetată.

  Când aparatul foto este pregătit pentru a măsura balansul de alb, în vizor şi pe afişajul informaţiilor va apărea un D (L) care clipeşte.

 5. Măsuraţi balansul de alb.

  Înainte ca indicatorii să se oprească din clipit, încadraţi obiectul de referinţă astfel încât acesta să umple vizorul şi apăsaţi butonul de declanşare până la capăt. Nu va fi înregistrată nicio fotografie; balansul de alb poate fi măsurat cu precizie chiar şi când aparatul foto nu focalizează.

 6. Verificaţi rezultatele.

  Dacă aparatul foto a putut măsura o valoare pentru balansul de alb, va fi afişat un mesaj în acest sens şi a va clipi în vizor, iar aparatul foto va reveni la modul fotografiere. Pentru a reveni imediat la modul fotografiere, apăsaţi butonul de declanşare la jumătate.

  Dacă iluminarea este prea slabă sau prea puternică, este posibil ca aparatul foto să nu poată măsura balansul de alb. Pe afişajul informaţiilor va apărea un mesaj, iar în vizor va apărea un b a care clipeşte. Reveniţi la pasul 5 şi măsuraţi din nou balansul de alb.

Măsurarea balansului de alb presetat

Dacă nu sunt efectuate operaţiuni în timp ce afişajele clipesc, modul de măsurare directă se va încheia la momentul selectat pentru opţiunea Temporiz. oprire automată din meniul setare (0 Temporizatoare de oprire automată).

Balans de alb presetat

Aparatul foto poate memora numai o singură valoare pentru balansul de alb presetat la un moment dat; valoarea existentă va fi înlocuită când este măsurată o nouă valoare. Reţineţi că, atunci când se măsoară balansul de alb, expunerea este mărită automat cu 1 EV; când se fotografiază în modul M, reglaţi expunerea astfel încât indicatorul de expunere să arate ±0 (0 Indicatorul de expunere).

O altă metodă pentru măsurarea balansului de alb presetat

Pentru a intra în modul de măsurare presetat (a se vedea mai sus) după selectarea balansului de alb presetat în afişajul informaţiilor, apăsaţi J timp de câteva secunde.

Panouri gri

Pentru rezultate mai exacte, măsuraţi balansul de alb folosind un panou gri standard.

Copierea balansului de alb dintr-o fotografie

Urmaţi paşii de mai jos pentru a copia o valoare pentru balansul de alb dintr-o fotografie de pe cardul de memorie.

 1. Selectaţi Presetare manuală.

  Evidenţiaţi Balans de alb în meniul fotografiere şi apăsaţi 2 pentru a afişa opţiunile balansului de alb. Evidenţiaţi L Presetare manuală şi apăsaţi 2.

 2. Selectaţi Utilizare fotografie.

  Evidenţiaţi Utilizare fotografie şi apăsaţi 2.

 3. Alegeţi Selectare imagine.

  Evidenţiaţi Selectare imagine şi apăsaţi 2 (pentru a sări peste paşii rămaşi şi pentru a folosi ultima imagine selectată pentru balansul de alb presetat, selectaţi Această imagine).

 4. Alegeţi un folder.

  Evidenţiaţi folderul care conţine imaginea sursă şi apăsaţi 2.

 5. Evidenţiaţi imaginea sursă.

  Pentru a vizualiza imaginea evidenţiată în cadru întreg, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul X.

 6. Copiaţi balansul de alb.

  Apăsaţi J pentru a seta balansul de alb presetat la valoarea balansului de alb pentru fotografia evidenţiată.