Modul ghid oferă accesul la o varietate de funcţii utile şi frecvent utilizate. Când selectorul de moduri este rotit la g va fi afişat primul nivel al ghidului.

1 Indicator acumulator (0 Nivel acumulator)
2 Număr de expuneri rămase (0 Număr de expuneri rămase)
3 Mod fotografiere: Pe pictograma modului fotografiere apare un indicator mod ghid.
4 Alegeţi dintre următoarele elemente:

Fotografiere: Faceţi fotografii.

Vizualizare/ştergere: Vizualizați și/sau ștergeți fotografii.

Retușare: Retușați fotografii.

Configurare: Modificaţi setările aparatului foto.

Meniuri mod ghid

Pentru a accesa aceste meniuri, evidenţiaţi Fotografiere, Vizualizare/ştergere, Retuşare sau Configurare şi apăsaţi J.

 

 

Fotografiere

Operare simplă
  4 Automat
5 Fără bliţ
9 Subiecte îndepărtate
! Fotografii macro
9 Subiecte în mişcare
6 Portrete
" Portret de noapte
5 Fotografiere peisaje de noapte
Operare avansată
  # Atenuare fundaluri Reglaţi diafragma.
Mai multe în focus
$ Îngheţare mişcare (persoane) Selectaţi un timp de expunere.
Îngheţare mişcare (vehicule)
Redare apă curgătoare
H Capt. nuanţe roşii din apusuri * Reglaţi balansul de alb pentru a captura culorile intense din apusurile de soare.
Realizare fotografii luminoase * Reglaţi compensarea expunerii pentru a face fotografii luminoase (cheie înaltă) sau întunecate (cheie joasă).
Realiz. foto. întun. (cheie joasă) *

Are efect asupra altor elemente ale opţiunii Operare avansată. Pentru a restabili setările implicite, opriţi şi reporniţi aparatul foto.

„Începeţi fotografierea”

Evidenţiaţi o opţiune şi apăsaţi J.

 • Utilizare vizor
 • Utilizare vizualiz. în timp real
 • Înregistrare filme

„Mai multe setări”

Dacă este afişată opţiunea Mai multe setări, o puteţi evidenţia şi apăsa 2 pentru a avea acces la următoarele setări (setările disponibile variază în funcţie de opţiunea de fotografiere selectată):

 • Setările bliţului > Mod bliţ
 • Setările bliţului > Compensare bliţ
 • Mod declanşare
 • Setări sensibilitate ISO > Sensibilitate ISO
 • Setări sensibilitate ISO > Control sensibilitate ISO auto.
 • Setare Picture Control
 • Compensare expunere
 • Balans de alb

Vizualizare/ştergere

Vizualizare o singură fotografie
Vizualiz. mai multe fotografii
Alegere dată
Vizualiz. prezentare diapozitive
Ştergere fotografii

Mod ghid

Modul ghid este resetat la Operare simplă > Automat atunci când selectorul de moduri este rotit la o altă setare sau când aparatul foto este oprit.

Retuşare

Decupare
Efecte filtru (stea)
Efecte filtru (atenuare)
Ilustraţie foto
Efect de miniaturizare
Culoare selectivă

Configurare

Calitate imagine
Dimensiune imagine
Temporiz. oprire automată
Înregistrare dată
Setări de afişare şi sunet
  Luminozitate monitor
Culoare fundal informaţii
Afişaj informaţii automat
Bip
Setări film
  Dim. cadru/cadenţă cadre
Calitate film
Microfon
Reducere zgomot vânt
Reducerea efectului de clipire
Opţiuni de afişare a redării
Ceas şi limbă (language)
Formatare card memorie
HDMI
Mod avion
Conexiune dispozitiv inteligent
Încărcare Eye-Fi *
Blocare decl. în lipsă card

Disponibilă doar când este introdus un card de memorie compatibil Eye-Fi (0 Încărcare Eye-Fi).

Cu excepţia Reducerea efectului de clipire, Ceas şi limbă (language), Formatare card memorie, HDMI, Mod avion, Conexiune dispozitiv inteligent, Încărcare Eye-Fi şi Blocare decl. în lipsă card, modificările setărilor se aplică numai în modul ghid şi nu se reflectă în alte moduri de fotografiere.

Utilizarea ghidului

În timp ce ghidul este afişat, pot fi realizate următoarele operaţiuni:

Pentru a Descriere
Reveni la primul nivel al ghidului Apăsaţi G pentru a porni monitorul sau pentru a reveni la primul nivel al ghidului.
Porni monitorul
Evidenţia un meniu Apăsaţi 1, 3, 4 sau 2 pentru a evidenţia un meniu.
Evidenţia opţiuni Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia opţiuni din meniuri.

Apăsaţi 1, 3, 4 sau 2 pentru a evidenţia opţiuni în afişaje precum cel prezentat mai jos.

Selecta meniul sau opţiunea evidenţiată Apăsaţi J pentru a selecta meniul sau opţiunea evidenţiată.
Reveni la afişajul anterior Apăsaţi 4 pentru a reveni la afişajul anterior.

Pentru a anula şi a reveni la afişajul anterior din afişaje precum cel prezentat mai jos, evidenţiaţi & şi apăsaţi J.

Vizualiza funcţia ajutor

Dacă este afişată o pictogramă d în colţul din stânga jos al monitorului, ajutorul poate fi afişat prin apăsarea butonului W (Q). Apăsaţi 1 sau 3 pentru a derula pe afişaj sau apăsaţi W (Q) din nou pentru a ieşi.

Pictogramă d (ajutor)