Dodajte komentar novim fotografijama kako budu snimljene. Komentari se mogu gledati kao metapodaci u ViewNX‑i ili Capture NX-D.

Unesite komentar

Unesite komentar do 36 karaktera. Označite [ Input comment ] i pritisnite 2 za prikaz dijaloga za unos teksta. Za informacije o unosu teksta, pogledajte “Unos teksta” ( Unos teksta ).

Priložite komentar

Da biste komentar priložili narednim fotografijama, označite [ Priloži komentar ], pritisnite 2 i potvrdite da se u susjednom polju za potvrdu pojavljuje M Pritisnite J da sačuvate promene i izađete; komentar će biti priložen uz sve naredne fotografije.

Informacije o fotografiji

Komentari se mogu pogledati na stranici sa podacima o snimanju na ekranu sa informacijama o fotografiji.