ในโหมดอื่นๆ นอกเหนือจากโหมด b การชดเชยแสงจะสามารถใช้เพื่อปรับค่าแสงให้ต่างจากค่าที่กล้องแนะนำเพื่อช่วยให้ภาพสว่างขึ้นหรือมืดลง เลือกค่าระหว่าง –5 EV (เปิดรับแสงน้อยเกินไป) ถึง +5 EV (เปิดรับแสงมากเกินไป) สำหรับภาพถ่าย หรือระหว่าง –3 ถึง +3 EV สำหรับภาพยนตร์ ตามค่าที่ตั้งจากโรงงาน การปรับค่าการชดเชยแสงทำได้ครั้งละ 1/3 EV สามารถเปลี่ยนเป็น 1/2 EV โดยใช้การตั้งค่าแบบกำหนดเอง b1 (ระดับ EV สำหรับควบคุมค่าแสง) โดยทั่วไป ค่าบวกจะทำให้วัตถุสว่างขึ้นและค่าลบจะทำให้วัตถุมืดลง

−1 EV

ไม่มีการชดเชยแสง

+1 EV

ในการเลือกค่าการชดเชยแสง ให้กดปุ่ม E และหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งไปจนกระทั่งค่าที่ต้องการแสดงขึ้น

แป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อย

ปุ่ม E

แป้นหมุนเลือกคำสั่งหลัก

สำหรับค่าอื่นๆ นอกเหนือจาก ±0.0 กล้องจะแสดงสัญลักษณ์ E (โหมดภาพยนตร์) หรือสัญลักษณ์ E และสัญลักษณ์แสดงค่าแสง (โหมดถ่ายภาพ) หลังจากที่ท่านปล่อยปุ่ม E สามารถตรวจสอบค่าการชดเชยแสงปัจจุบันได้โดยกดปุ่ม E

จอภาพ

ช่องมองภาพ

สามารถเรียกคืนค่าแสงปกติได้โดยการตั้งค่าการชดเชยแสงเป็น ±0 ยกเว้นในโหมด h และ q กล้องจะไม่รีเซ็ตการชดเชยแสงเมื่อปิดการทำงานของกล้อง (ในโหมด h และ q ค่าการชดเชยแสงจะรีเซ็ตเมื่อเลือกโหมดอื่นหรือกล้องปิด)

โหมด M

ในโหมด M การชดเชยแสงจะมีผลกับสัญลักษณ์แสดงค่าแสงเท่านั้น โดยที่ความไวชัตเตอร์และค่ารูรับแสงไม่เปลี่ยนแปลง สามารถแสดงสัญลักษณ์แสดงค่าแสงและค่าการชดเชยแสงปัจจุบันได้โดยกดปุ่ม E

การถ่ายภาพด้วยแฟลช

เมื่อใช้แฟลชในตัวกล้องหรือชุดแฟลชเสริมภายนอก การชดเชยแสงจะมีผลต่อระดับแฟลชและค่าแสง การเปลี่ยนความสว่างของวัตถุหลักและพื้นหลัง การตั้งค่าแบบกำหนดเอง e3 (การชดเชยแสงเมื่อใช้แฟลช) สามารถใช้จำกัดให้การชดเชยแสงมีผลต่อพื้นหลังเท่านั้น