ตามค่าที่ตั้งจากโรงงาน รายการเหล่านี้จะปรากฏในเมนู i สำหรับโหมดภาพยนตร์

“เหมือนกับการตั้งค่าภาพถ่าย”

หากเลือก เหมือนกับการตั้งค่าภาพถ่าย ไว้สำหรับ ตั้งค่า Picture Control, ไวต์บาลานซ์, Active D-Lighting หรือ VR แบบออพติคอล ในเมนูถ่ายภาพยนตร์ สัญลักษณ์ h จะปรากฏขึ้นที่มุมซ้ายบนของเมนู i เพื่อแสดงว่าตัวเลือกที่เลือกไว้ในการตั้งค่าโหมดถ่ายภาพจะถูกนำมาใช้ในโหมดภาพยนตร์และใช้ในทางกลับกันได้

ตั้งค่า Picture Control

เลือก Picture Control สำหรับการบันทึกภาพยนตร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ตั้งค่า Picture Control” (0 ตั้งค่า Picture Control)

ไวต์บาลานซ์

ปรับแต่งค่าไวต์บาลานซ์สำหรับการบันทึกภาพยนตร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ไวต์บาลานซ์” (0 ไวต์บาลานซ์, ไวต์บาลานซ์)

ขนาดเฟรม, อัตราเฟรม และคุณภาพภาพยนตร์

เลือกขนาดเฟรมภาพยนตร์ (ในหน่วยพิกเซล) และอัตราเฟรม ท่านยังสามารถเลือกตัวเลือก คุณภาพภาพยนตร์ ได้สองตัวเลือก: คุณภาพสูง (มีสัญลักษณ์ “m” กำกับขนาดเฟรม/อัตราเฟรม) และ ปกติ ตัวเลือกเหล่านี้จะกำหนดอัตราบิทสูงสุด ดังที่แสดงไว้ในตารางต่อไปนี้

ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม 1 อัตราบิทสูงสุด (Mbps) เวลาในการบันทึกสูงสุด
คุณภาพสูง ปกติ
r 3840 × 2160 (4K UHD); 30p 144 — 2 29 นาที 59 วินาที 4
s 3840 × 2160 (4K UHD); 25p
t 3840 × 2160 (4K UHD); 24p
w 1920 × 1080; 120p 3
x 1920 × 1080; 100p 3
y/y 1920 × 1080; 60p 56 28
z/z 1920 × 1080; 50p
1/1 1920 × 1080; 30p 28 14
2/2 1920 × 1080; 25p
3/3 1920 × 1080; 24p
A 1920 × 1080; 30p ×4 (สโลว์โมชัน) 3 36 — 2 3 นาที
B 1920 × 1080; 25p ×4 (สโลว์โมชัน) 3
C 1920 × 1080; 24p ×5 (สโลว์โมชัน) 3 29

อัตราเฟรมตามจริงสำหรับค่าที่ระบุว่าเท่ากับ 120p, 60p, 30p และ 24p คือ 119.88 ภาพต่อวินาที, 59.94 ภาพต่อวินาที, 29.97 ภาพต่อวินาที และ 23.976 ภาพต่อวินาทีตามลำดับ

คุณภาพภาพยนตร์ จะถูกกำหนดไว้ที่ คุณภาพสูง

ฟังก์ชั่นต่อไปนี้จะใช้ไม่ได้:

  • ค้นหาใบหน้า (เลือก AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติไว้สำหรับโหมดพื้นที่ AF)
  • ลดการกะพริบ
  • VR แบบอิเล็กทรอนิกส์

ภาพยนตร์แต่ละเรื่องอาจบันทึกได้สูงสุด 8 ไฟล์ ขนาดสูงสุด 4 GB จำนวนไฟล์และความยาวของแต่ละไฟล์จะแตกต่างกันไปตามตัวเลือกที่เลือกสำหรับ ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม และ คุณภาพภาพยนตร์ ภาพยนตร์ที่บันทึกไปยังการ์ดหน่วยความจำที่ฟอร์แมตในกล้องจะถูกบันทึกเป็นไฟล์เดียวโดยไม่คำนึงถึงขนาดหากการ์ดนั้นมีความจุมากกว่า 32 GB

ตัวเลือกที่เลือกไว้ในปัจจุบันจะแสดงโดยสัญลักษณ์อยู่บนหน้าจอ

ภาพยนตร์สโลว์โมชัน

หากต้องการบันทึกภาพยนตร์สโลว์โมชัน ให้เลือกตัวเลือก “สโลว์โมชัน” สำหรับ ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม ภาพยนตร์สโลว์โมชันจะบันทึกที่อัตราความเร็วคูณ 4 หรือ 5 และแสดงในอัตราความเร็วปกติ ภาพยนตร์ที่ถ่ายด้วย 1920×1080; 30p ×4 (สโลว์โมชัน) จะบันทึกที่อัตราเฟรมประมาณ 120 ภาพต่อวินาทีและเล่นภาพที่ประมาณ 30 ภาพต่อวินาที หมายความว่าภาพยนตร์ที่มีความยาว 40 วินาทีจะต้องใช้เวลาถ่ายจริงทั้งหมด 10 วินาที

  ประมาณ 10 วินาที
การบันทึก
แสดงภาพ
  ประมาณ 40 วินาที

ความเร็วในการบันทึกและแสดงภาพจะแสดงอยู่ด้านล่าง

ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม ความเร็วในการบันทึก ปกติ
A 1920 × 1080; 30p ×4 (สโลว์โมชัน) 120p (119.88 ภาพต่อวินาที) 30p (29.97 ภาพต่อวินาที)
B 1920 × 1080; 25p ×4 (สโลว์โมชัน) 100p (100 ภาพต่อวินาที) 25p (25 ภาพต่อวินาที)
C 1920 × 1080; 24p ×5 (สโลว์โมชัน) 120p (119.88 ภาพต่อวินาที) 24p (23.976 ภาพต่อวินาที)

ความไวของไมโครโฟน

เปิดหรือปิดไมโครโฟนในตัวกล้องหรือไมโครโฟนภายนอก หรือปรับความไวของไมโครโฟน เลือก bA เพื่อปรับความไวโดยอัตโนมัติ หรือเลือก ปิดไมโครโฟน เพื่อปิดการบันทึกเสียง หรือปรับความไวของไมโครโฟนด้วยตนเองโดยเลือกค่าระหว่าง b1 ถึง b20 (ค่ายิ่งสูง ความไวก็ยิ่งสูง)

ในการตั้งค่าอื่นนอกเหนือจาก bA ตัวเลือกที่เลือกไว้จะมีสัญลักษณ์กำกับอยู่บนหน้าจอ

ถ้าระดับเสียงที่แสดงเป็นสีแดง แสดงว่าระดับเสียงสูงเกินไป ให้ลดความไวของไมโครโฟนลง

สัญลักษณ์ 2

ภาพยนตร์ที่บันทึกโดยเลือก ปิดไมโครโฟน ไว้สำหรับ ความไวของไมโครโฟน จะมีสัญลักษณ์ 2 กำกับไว้

ลดเสียงรบกวนจากลม

เลือกว่าจะเปิดใช้งานการลดเสียงรบกวนจากลมระหว่างการบันทึกภาพยนตร์หรือไม่

ตัวเลือก คำอธิบาย
เปิด เปิดใช้งานวงจร low-cut filter ของไมโครโฟนในตัวกล้อง โดยลดสัญญาณรบกวนที่เกิดจากลมพัดผ่านไมโครโฟน โปรดทราบว่าอาจมีผลกระทบต่อเสียงอื่นๆ ด้วย
ปิด ปิดใช้งานการลดเสียงรบกวนจากลม

สัญลักษณ์จะปรากฏในการแสดงผลการถ่ายภาพเมื่อเลือก เปิด ไว้สำหรับการลดเสียงรบกวนจากลม

การเลือก เปิด สำหรับ ลดเสียงรบกวนจากลม จะไม่ส่งผลต่อไมโครโฟนสเตอริโอซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม การลดเสียงรบกวนจากลมสำหรับอุปกรณ์ที่รองรับคุณสมบัตินี้ สามารถเปิดหรือปิดใช้งานโดยใช้ปุ่มควบคุมไมโครโฟนได้

ระบบวัดแสง

เลือกวิธีตั้งค่าแสงของกล้องในโหมดภาพยนตร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ระบบวัดแสง” (0 ระบบวัดแสง) แต่โปรดทราบว่าระบบวัดแสงเฉพาะจุดจะใช้ไม่ได้

การเชื่อมต่อ Wi-Fi

เปิดหรือปิด Wi-Fi สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “การเชื่อมต่อ Wi-Fi” (0 การเชื่อมต่อ Wi-Fi)

Active D-Lighting

เลือกตัวเลือก Active D-Lighting สำหรับโหมดภาพยนตร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “Active D-Lighting” (0 Active D-Lighting) โปรดทราบว่าหากเลือก เหมือนกับการตั้งค่าภาพถ่าย ไว้สำหรับ Active D-Lighting ในเมนูภาพยนตร์ และเลือก อัตโนมัติ ในเมนูถ่ายภาพ กล้องจะถ่ายภาพยนตร์ที่การตั้งค่าเทียบเท่ากับ ปกติ

VR แบบอิเล็กทรอนิกส์

เลือก เปิด เพื่อเปิดใช้ระบบลดภาพสั่นไหวแบบอิเล็กทรอนิกส์ในโหมดภาพยนตร์ ระบบลดภาพสั่นไหวแบบอิเล็กทรอนิกส์จะใช้ไม่ได้ในโหมด q หรือกับขนาดเฟรม 1920×1080; 120p, 1920×1080; 100p หรือ 1920×1080 (สโลว์โมชัน) โปรดทราบว่าเมื่อใช้ระบบลดภาพสั่นไหวแบบอิเล็กทรอนิกส์ มุมมองของภาพจะลดลง ทางยาวโฟกัสที่ปรากฏจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

สัญลักษณ์จะปรากฏบนหน้าจอเมื่อเลือก เปิด

VR แบบออพติคอล

เลือกตัวเลือกระบบลดภาพสั่นไหวแบบออพติคอลสำหรับโหมดภาพยนตร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “VR แบบออพติคอล” (0 VR แบบออพติคอล)

โหมดพื้นที่ AF

เลือกวิธีที่กล้องจะเลือกจุดโฟกัสเมื่อใช้โฟกัสอัตโนมัติสำหรับโหมดภาพยนตร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “โหมดพื้นที่ AF” (0 โหมดพื้นที่ AF)

ตัวเลือก
d AF จุดเดียว
f AF พื้นที่กว้าง (เล็ก)
g AF พื้นที่กว้าง (ใหญ่)
h AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ

โหมดโฟกัส

เลือกวิธีที่กล้องจะโฟกัสภาพในโหมดภาพยนตร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “การเลือกโหมดโฟกัส” (0 การเลือกโหมดโฟกัส)

ตัวเลือก
AF-S AF ครั้งเดียว
AF-C AF ต่อเนื่อง
AF-F AF ตลอดเวลา
MF แมนวลโฟกัส