Pievienojiet komentāru jaunajām fotogrāfijām, kad tās tiek uzņemtas. Komentārus var skatīt cilnē NX Studio [ Info ].

Ievadiet komentāru

Ievadiet komentāru līdz 36 rakstzīmēm. Iezīmējiet [ Ievadīt komentāru ] un nospiediet 2 lai parādītu teksta ievades dialoglodziņu. Informāciju par teksta ievadi skatiet sadaļā “Teksta ievade” ( Teksta ievade ).

Pievienojiet komentāru

Komentāri tiks pievienoti attēliem, kas uzņemti, kamēr [ Pievienot komentāru ] ir [ ON ].

Foto informācija
  • Komentārus var skatīt fotoattēla informācijas displeja lapā [Citi fotografēšanas dati].

  • Lai parādītu [Other šaušanas dati] lapu, izvēlieties ( M ), gan [šaušanas datus] un [Other šaušanas datus] un [atskaņošanas displeja opcijas] Atskaņošanas izvēlnē.