Pielāgojiet iestatījumus balss piezīmēm ( Balss piezīmes ).

Balss piezīmju vadība

Izvēlieties, kā poga b darbojas, kad to izmanto balss piezīmju ierakstīšanai.

Opcija

Apraksts

3

[ Nospiediet un turiet ]

Kamēr ir nospiesta poga b , var ierakstīt līdz 60 sekundēm garas balss piezīmes.

4

[ Nospiediet, lai sāktu/apturētu ]

Ierakstīšana sākas, kad tiek nospiesta b poga, un beidzas pēc aptuveni 60 sekundēm vai kad vadības pults tiek nospiesta otrreiz.

Audio izvade (atskaņošana)

Izvēlieties balss atgādņu atskaņošanai izmantoto ierīci.

Opcija

Apraksts

5

[ Skaļrunis/austiņas ]

Balss piezīmes tiek atskaņotas austiņās (ja ir pievienotas) vai kameras iebūvētajā skaļrunī.

  • Nospiediet 1 vai 3 , lai izvēlētos skaļumu starp [ 1 ] un [ 15 ].

  • Nospiediet J , lai saglabātu izmaiņas un izietu.

7

[ HDMI ]

Balss piezīmes tiek izvadītas HDMI terminālī fiksētā skaļumā.

6

[ Izslēgts ]

Balss piezīmes nevar atskaņot, pat izmantojot pogu b . Kad monitorā tiek skatītas fotogrāfijas, kurām ir piezīmes, tiek parādītas 2 ikonas.