Προσθέστε ένα σχόλιο στις νέες φωτογραφίες καθώς λαμβάνονται. Τα σχόλια μπορούν να προβληθούν στην καρτέλα Πληροφορίες NX Studio.

  • Εισαγωγή σχολίου : Εισαγάγετε ένα σχόλιο όπως περιγράφεται στην "Εισαγωγή κειμένου" ( 0 Καταχώριση κειμένου ). Τα σχόλια μπορούν να είναι έως 36 χαρακτήρες.
  • Επισύναψη σχολίου : Επιλέξτε αυτήν την επιλογή για να επισυνάψετε το σχόλιο σε όλες τις επόμενες φωτογραφίες. Επισημάνετε το Επισύναψη σχολίου και πατήστε 2 για να το ενεργοποιήσετε ή να το απενεργοποιήσετε. Αφού επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση, πατήστε το J για έξοδο.