Επιλέξτε τις λειτουργίες περιοχής AF που μπορούν να επιλεγούν χρησιμοποιώντας το i ή τα προσαρμοσμένα στοιχεία ελέγχου.

  • Επισημάνετε μία από τις ακόλουθες επιλογές και πατήστε 2 για να επιλέξετε ( M ) ή αποεπιλέξτε ( U ). Οι λειτουργίες που επισημαίνονται με ένα σύμβολο επιλογής ( M ) είναι διαθέσιμες για επιλογή μέσω του δευτερεύοντος επιλογέα.

  • Για να ολοκληρώσετε τη λειτουργία, πατήστε J

A Custom Settings: Fine-Tuning Camera Settings

α: Αυτόματη εστίαση

β: Μέτρηση / Έκθεση

c: Χρονοδιακόπτες / AE Lock

δ: Λήψη / Οθόνη

ε: Bracketing / Flash

στ: Έλεγχοι

g: Ταινία