Η επιλογή [ Ενεργοποίηση ] για [ Κλείδωμα ταχύτητας κλείστρου ] κλειδώνει την ταχύτητα κλείστρου στην τιμή που επιλέγεται αυτήν τη στιγμή στη λειτουργία S ή M. Επιλέγοντας [ Ενεργοποίηση ] για [ Κλείδωμα διαφράγματος ] κλειδώνει το διάφραγμα στην τιμή που επιλέγεται αυτήν τη στιγμή στη λειτουργία Α ή Μ .

  • Ενώ ισχύει η ταχύτητα κλείστρου ή το κλείδωμα διαφράγματος, στην οθόνη λήψης και στον πίνακα ελέγχου θα εμφανιστεί O

  • Η ταχύτητα κλείστρου και το κλείδωμα διαφράγματος δεν διατίθενται στη λειτουργία λήψης P.

A Custom Settings: Fine-Tuning Camera Settings

α: Αυτόματη εστίαση

β: Μέτρηση / Έκθεση

c: Χρονοδιακόπτες / AE Lock

δ: Λήψη / Οθόνη

ε: Bracketing / Flash

στ: Έλεγχοι

g: Ταινία