Όταν η εστίαση κορυφής είναι ενεργοποιημένη σε λειτουργία χειροκίνητης εστίασης, τα αντικείμενα που βρίσκονται σε εστίαση υποδεικνύονται με χρωματιστά περιγράμματα στην οθόνη. Μπορείτε να επιλέξετε το χρώμα.

Μέγιστο επίπεδο

Επιλέξτε από [ 3 (υψηλή ευαισθησία) ], [ 2 (τυπική) ], [ 1 (χαμηλή ευαισθησία) ] και [ Απενεργοποίηση ]. Όσο υψηλότερη είναι η τιμή, τόσο μεγαλύτερο είναι το βάθος που θα εμφανίζεται ως εστιασμένο.

Κορυφαίο χρώμα επισήμανσης

Επιλέξτε το χρώμα επισήμανσης.

A Custom Settings: Fine-Tuning Camera Settings

α: Αυτόματη εστίαση

β: Μέτρηση / Έκθεση

c: Χρονοδιακόπτες / AE Lock

δ: Λήψη / Οθόνη

ε: Bracketing / Flash

στ: Έλεγχοι

g: Ταινία