Ορίστε τις επιλογές στις οποίες μπορείτε να προσπελάσετε περιστρέφοντας έναν επιλογέα εντολών στο i ή πατώντας ένα κουμπί ελέγχου στην οποία έχει εκχωρηθεί περιοχή εικόνας.

  • Επισημάνετε μια επιλογή και πατήστε 2 για να επιλέξετε ( M ) ή αποεπιλέξτε ( U ). Οι επιλογές περιοχής εικόνας που επισημαίνονται με ένα σύμβολο επιλογής ( M ) είναι διαθέσιμες για επιλογή μέσω ενός πίνακα εντολών.

  • Πατήστε J για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές όταν ολοκληρωθούν οι ρυθμίσεις.

A Custom Settings: Fine-Tuning Camera Settings

α: Αυτόματη εστίαση

β: Μέτρηση / Έκθεση

c: Χρονοδιακόπτες / AE Lock

δ: Λήψη / Οθόνη

ε: Bracketing / Flash

στ: Έλεγχοι

g: Ταινία