Επεκτείνετε το εύρος των ταχυτήτων κλείστρου που διατίθενται στη λειτουργία M. η πιο αργή διαθέσιμη ταχύτητα κλείστρου όταν έχει επιλεγεί [On ] είναι 900 s (15 λεπτά). Οι εκτεταμένες ταχύτητες κλείστρου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για φωτογραφίες του νυχτερινού ουρανού και άλλων μεγάλων εκθέσεων.

  • Για να χρησιμοποιήσετε εκτεταμένες ταχύτητες κλείστρου, επιλέξτε [ On ] και επιλέξτε ταχύτητα κλείστρου 60 s ή μικρότερη.

A Custom Settings: Fine-Tuning Camera Settings

α: Αυτόματη εστίαση

β: Μέτρηση / Έκθεση

c: Χρονοδιακόπτες / AE Lock

δ: Λήψη / Οθόνη

ε: Bracketing / Flash

στ: Έλεγχοι

g: Ταινία