Η ευαισθησία παρακολούθησης AF για τη λειτουργία ταινίας μπορεί να οριστεί σε τιμές από 1 έως 7.

  • Επιλέξτε [ 7 (Χαμηλή) ] για να διατηρήσετε την εστίαση στο αρχικό σας θέμα.

  • Εάν το θέμα εγκαταλείψει την επιλεγμένη περιοχή εστίασης όταν είναι επιλεγμένο το [1 (Υψηλό) ], η κάμερα θα ανταποκριθεί μετατοπίζοντας γρήγορα την εστίαση σε ένα νέο θέμα στην ίδια περιοχή.

A Custom Settings: Fine-Tuning Camera Settings

α: Αυτόματη εστίαση

β: Μέτρηση / Έκθεση

c: Χρονοδιακόπτες / AE Lock

δ: Λήψη / Οθόνη

ε: Bracketing / Flash

στ: Έλεγχοι

g: Ταινία