Επιλέξτε τη σειρά με την οποία λαμβάνονται οι λήψεις στο πρόγραμμα bracketing.

Επιλογή

Περιγραφή

H

[ MTR> κάτω> πάνω ]

Το μη τροποποιημένο πλάνο λαμβάνεται πρώτα, ακολουθούμενο από το πλάνο με τη χαμηλότερη τιμή, ακολουθούμενο από το πλάνο με την υψηλότερη τιμή.

I

[ Κάτω> MTR> πάνω ]

Η λήψη γίνεται με τη σειρά από τη χαμηλότερη έως την υψηλότερη τιμή

  • Προσαρμοσμένη ρύθμιση e7 [ Παραγγελία bracketing ] δεν επηρεάζει τη σειρά των λήψεων που λήφθηκαν κατά την επιλογή [ ADL bracketing ] για [ Auto bracketing ]> [ Auto bracketing set ] στο μενού λήψης φωτογραφιών.

A Custom Settings: Fine-Tuning Camera Settings

α: Αυτόματη εστίαση

β: Μέτρηση / Έκθεση

c: Χρονοδιακόπτες / AE Lock

δ: Λήψη / Οθόνη

ε: Bracketing / Flash

στ: Έλεγχοι

g: Ταινία