Επιλέξτε εάν η ένδειξη έκθεσης εμφανίζεται με αρνητικές τιμές στα αριστερά και θετικές τιμές στα δεξιά ή με θετικές τιμές στα αριστερά και αρνητικές τιμές στα δεξιά.

Επιλογή

Περιγραφή

V

Η ένδειξη εμφανίζεται με θετικές τιμές στα αριστερά και αρνητικές τιμές στα δεξιά.

W

Η ένδειξη εμφανίζεται με αρνητικές τιμές στα αριστερά και θετικές τιμές στα δεξιά.

A Custom Settings: Fine-Tuning Camera Settings

α: Αυτόματη εστίαση

β: Μέτρηση / Έκθεση

c: Χρονοδιακόπτες / AE Lock

δ: Λήψη / Οθόνη

ε: Bracketing / Flash

στ: Έλεγχοι

g: Ταινία