Χρησιμοποιήστε το [ Lock mirror up for cleaning ] για να κλειδώσετε τον καθρέφτη έτσι ώστε η σκόνη που δεν μπορεί να αφαιρεθεί χρησιμοποιώντας την επιλογή "clean image sensor" μπορεί να αφαιρεθεί χειροκίνητα. Σημειώστε, ωστόσο, ότι επειδή το χαμηλοπερατό φίλτρο είναι εξαιρετικά ευαίσθητο και καταστρέφεται εύκολα, συνιστούμε να εκτελείται ο χειροκίνητος καθαρισμός μόνο από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Nikon. Για πληροφορίες σχετικά με τον καθαρισμό του φίλτρου χαμηλής διέλευσης, ανατρέξτε στην ενότητα «Χειροκίνητος καθαρισμός» ( Χειροκίνητος καθαρισμός ).