Χρησιμοποιήστε το [ Lock mirror up for cleaning ] για να κλειδώσετε τον καθρέφτη έτσι ώστε η σκόνη που δεν μπορεί να αφαιρεθεί χρησιμοποιώντας την επιλογή "clean image sensor" μπορεί να αφαιρεθεί χειροκίνητα. Σημειώστε, ωστόσο, ότι επειδή το χαμηλοπερατό φίλτρο είναι εξαιρετικά ευαίσθητο και καταστρέφεται εύκολα, συνιστούμε ο χειροκίνητος καθαρισμός να πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις Nikon . Για πληροφορίες σχετικά με τον καθαρισμό του φίλτρου χαμηλής διέλευσης, ανατρέξτε στο «Χειροκίνητος καθαρισμός» ( Χειροκίνητος καθαρισμός ).