Μέρη της κάμερας

Σώμα κάμερας

1Θύρα για λουρί κάμερας (Τοποθέτηση του ιμάντα )
2E (σημάδι εστιακού επιπέδου.Σημάδι εστιακού επιπέδου και απόσταση φλάντζας-πίσω )
3Στερεοφωνικό μικρόφωνο (Εγγραφή βίντεο ( b αυτόματη) )
4Κουμπί S (Το κουμπί S ,Το κουμπί S )
5Διακόπτης ρεύματος (Ενεργοποίηση της κάμερας )
6Κουμπί λήψης (Λήψη φωτογραφιών ( b αυτόματη) )
7Κουμπί E (Το κουμπί E (αντιστάθμιση έκθεσης). ,Το κουμπί E (αντιστάθμιση έκθεσης). )
8Κύριος επιλογέας εντολών (Οι εντολές καλεί )
9Κουμπί εγγραφής βίντεο (Εγγραφή βίντεο ( b αυτόματη) )
10Επιλογέας λειτουργίας (Ο επιλογέας λειτουργίας ,Ο επιλογέας λειτουργίας )
11Αξεσουάρ παπούτσι (για προαιρετική μονάδα φλας.Χρήση φλας στην κάμερα ,Συμβατές μονάδες φλας )
12Ομιλητής (Λειτουργίες αναπαραγωγής βίντεο )

1Υποεπιλογέας εντολών (Οι εντολές καλεί )
2Αισθητήρας εικόνας (Χειροκίνητος καθαρισμός )
3Επαφές CPU
4Σημάδι τοποθέτησης φακού (Τοποθέτηση φακού )
5λυχνία REC (Η λυχνία REC ,Φωτεινότητα λυχνίας REC )
Λυχνία χρονοδιακόπτη (Ο χρονοδιακόπτης )
6Κάλυμμα για υποδοχή μικροφώνου
7Κάλυμμα για υποδοχές HDMI και USB
8Υποδοχή για εξωτερικό μικρόφωνο (Μικρόφωνα )
9υποδοχή HDMI (Σύνδεση σε συσκευές HDMI )
10Λυχνία φόρτισης (Σύνδεση της κάμερας σε υπολογιστή για φόρτιση της μπαταρίας ,Φόρτιση της μπαταρίας της κάμερας με τον μετασχηματιστή AC (διατίθεται χωριστά) )
11Υποδοχή USB (Παράδοση ρεύματος USB ,Σύνδεση σε υπολογιστές μέσω USB )
12Κουμπί απελευθέρωσης φακού (Αποσπώμενοι φακοί )
13Βάση φακού (Τοποθέτηση φακού ,Σημάδι εστιακού επιπέδου και απόσταση φλάντζας-πίσω )
14Καπάκι σώματος (Τοποθέτηση φακού )
15Κουμπί Fn2 (Τα κουμπιά Fn1 και Fn2 ,Συγκεντρώνω )
16Κουμπί Fn1 (Τα κουμπιά Fn1 και Fn2 ,ισορροπία λευκού )

1Κουμπί DISP (Το κουμπί DISP )
2Επιλογέας φωτογραφίας/βίντεο (Λήψη φωτογραφιών ( b αυτόματη) ,Εγγραφή βίντεο ( b αυτόματη) )
3Κουμπί A ( g ) (Το κουμπί A ( g ). ,Προστασία εικόνων από διαγραφή ,Το κουμπί A ( g ). )
4κουμπί i (Το κουμπί i (το μενού i ) ,Το μενού i )
5Κουμπί J (Χρησιμοποιώντας τα μενού )
6πολυεπιλογέας (Χρησιμοποιώντας τα μενού ,Επιλογή σημείου εστίασης )
7Κουμπί G (Το κουμπί G ,Οδηγός μενού )
8Κουμπί K (Προβολή φωτογραφιών ,Προβολή εικόνων )
9Κουμπί W ( Q ) (Τα κουμπιά X και W ( Q ). ,Το εικονίδιο d (βοήθεια). ,Προβολή εικόνων ,Χρήση ζουμ αναπαραγωγής )
10Κουμπί X (Τα κουμπιά X και W ( Q ). ,Χειροκίνητη εστίαση ,Προβολή εικόνων ,Ζουμ αναπαραγωγής )
11Λυχνία πρόσβασης κάρτας μνήμης (Η λυχνία πρόσβασης κάρτας μνήμης ,Η λυχνία πρόσβασης κάρτας μνήμης )
12Κάλυμμα υποδοχής θαλάμου μπαταρίας/υποδοχής κάρτας μνήμης
13Μάνταλο καλύμματος θαλάμου μπαταρίας/υποδοχής κάρτας μνήμης
14Υποδοχή κάρτας μνήμης (Τοποθέτηση της μπαταρίας και μιας κάρτας μνήμης )
15Μάνταλο μπαταρίας (Τοποθέτηση της μπαταρίας και μιας κάρτας μνήμης )
16Υποδοχή τριπόδου
17Οθόνη (Οθόνη ,Χειριστήρια αφής ,Το κλείστρο αφής )
18κουμπί c ( E ) (Το κουμπί c / E (λειτουργία απελευθέρωσης/αυτοχρονομέτρησης). ,Ο χρονοδιακόπτης )
19Κουμπί O (Διαγραφή ανεπιθύμητων εικόνων ,Διαγραφή εικόνων )

Μην αγγίζετε τον αισθητήρα εικόνας

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ασκείτε πίεση στον αισθητήρα εικόνας, να τον σπρώχνετε με εργαλεία καθαρισμού ή να τον εκθέτετε σε ισχυρά ρεύματα αέρα από έναν φυσητήρα. Αυτές οι ενέργειες θα μπορούσαν να γρατσουνίσουν ή να προκαλέσουν βλάβη στον αισθητήρα. Για πληροφορίες σχετικά με τον καθαρισμό του αισθητήρα εικόνας, ανατρέξτε στην ενότητα «Χειροκίνητος καθαρισμός» (Χειροκίνητος καθαρισμός ).

Αριθμός σειράς προϊόντος

Μπορείτε να βρείτε τον σειριακό αριθμό αυτού του προϊόντος ανοίγοντας την οθόνη.


Οθόνη

Λειτουργία φωτογραφίας

Στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, οι ακόλουθες ενδείξεις εμφανίζονται στην οθόνη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Οθόνη στην οθόνη" (Εμφάνιση στην οθόνη ) στις «Τεχνικές σημειώσεις».

1Λειτουργία λήψης (Ο επιλογέας λειτουργίας )
2σημείο εστίασης (Λειτουργία περιοχής AF )
3Λειτουργία απελευθέρωσης (Το κουμπί c / E (λειτουργία απελευθέρωσης/αυτοχρονομέτρησης). )
4Λειτουργία εστίασης (Λειτουργία εστίασης )
5Λειτουργία περιοχής AF (Λειτουργία περιοχής AF )
6Ενεργός D-Lighting (Ενεργός D-Lighting )
7Έλεγχος εικόνας (Ρύθμιση ελέγχου εικόνας ,Ρύθμιση Picture Control )
8Ισορροπία του λευκού χρώματος (ισορροπία λευκού ,ισορροπία του λευκού χρώματος ,ισορροπία λευκού )

9Περιοχή εικόνας (Επιλέξτε περιοχή εικόνας )
10Μέγεθος εικόνας (Μέγεθος εικόνας )
11Ποιότητα εικόνας (Ποιότητα εικόνας )
12εικονίδιο i (Το μενού i )
13Δείκτης έκθεσης
Εκθεση (Ο δείκτης έκθεσης )
Αντιστάθμιση έκθεσης (Το κουμπί E (αντιστάθμιση έκθεσης). )
14"k" (εμφανίζεται όταν η μνήμη παραμένει για περισσότερες από 1000 εκθέσεις.Αριθμός ανοιγμάτων που απομένουν )
15Αριθμός ανοιγμάτων που απομένουν (Αριθμός ανοιγμάτων που απομένουν ,Χωρητικότητα κάρτας μνήμης )
16ευαισθησία ISO (Το κουμπί S )
17Ένδειξη ευαισθησίας ISO (Το κουμπί S )
Αυτόματη ένδειξη ευαισθησίας ISO (Αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO )
18Διάφραγμα ( A (αυτόματη προτεραιότητα διαφράγματος) , M (εγχειρίδιο) )
19Ταχύτητα κλείστρου ( S (αυτόματη προτεραιότητα κλείστρου) , M (εγχειρίδιο) )
20AF παρακολούθησης θέματος (AF παρακολούθησης θέματος )
21μέτρηση (Μέτρηση )
22Ένδειξη μπαταρίας (Επίπεδο μπαταρίας )
23Τύπος κλείστρου (d4: Τύπος κλείστρου )
241 εικονίδιο (Το εικονίδιο 1 )
25Ένδειξη μείωσης κραδασμών (Μείωση κραδασμών )
26βολή αφής (Το κλείστρο αφής )
27αγκύλες περιοχής AF (Επιλογή λειτουργίας περιοχής AF )

Λειτουργία βίντεο

1Ένδειξη εγγραφής (Εγγραφή βίντεο ( b αυτόματη) )
Ένδειξη "Χωρίς βίντεο" (Το εικονίδιο 0 )
2Μέγεθος καρέ και ρυθμός/Ποιότητα βίντεο (Μέγεθος καρέ και ρυθμός/Ποιότητα βίντεο )
3Χρόνος που απομένει (Εγγραφή βίντεο ( b αυτόματη) )
4Λειτουργία απελευθέρωσης (σταθερή φωτογραφία.Λειτουργία βίντεο )
5επίπεδο ήχου (Ευαισθησία μικροφώνου )
6Ευαισθησία μικροφώνου (Ευαισθησία μικροφώνου )
7Απόκριση συχνότητας (Απόκριση συχνότητας )