β2: Κεντροσταθμισμένη περιοχή

  1. Κουμπί G
  2. A μενού προσαρμοσμένων ρυθμίσεων

Όταν έχει επιλεγεί η [ Κέντρο βαρύτητας μέτρηση ], η κάμερα εκχωρεί το μεγαλύτερο βάρος σε μια περιοχή στο κέντρο της οθόνης λήψης όταν ρυθμίζει την έκθεση. Προσαρμοσμένη ρύθμιση b2 [ Κεντροβαρισμένη περιοχή ] χρησιμοποιείται για την επιλογή του μεγέθους της περιοχής με το μεγαλύτερο βάρος όταν επιλέγεται η [ Κεντροβαρισμένη μέτρηση ].

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιώστε τις ρυθμίσεις της κάμερας